Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i:Gaz naturel

2022/S 225-648321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Gala?i: Gaz naturel 2022/S 225-648321 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati NumÈro national d'identification: 17094425 Adresse postale: Strada: Br?ilei, nr. 138B Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800366 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Leontina Ragea Courriel: achizitii_urmarirecontracte@dgaspcgalati.ro TÈlÈphone: +40 236311086 Fax: +4 0236479476 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspcgalati.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare gaze naturale NumÈro de rÈfÈrence: 17094425/2018/7
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare gaze naturale pentru structuri functionale din cadrul DGASPC Galati.Acordul cadru se va incheia pentru o durata de 12 luni, cu incepere de la 01.01.2023 si care se va finaliza la 31.12.2023.In baza acordului cadru se vor incheia 2 contracte subsecvente.La atribuirea contractelor subsecvente nu se va relua competitia, acordul cadru incheindu-se cu un singur operator economic, castigator al procedurii de achizitie publica. Valoarea estimat? a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz? c? va fi atribuit pe durata acordului-cadru:
   1. 464.563,26 RON Numarul de zile inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor pana cand operatorii economici pot solicita clarificari ñ 18 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor .
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Structuri functionale din cadrul DGASPC Galati
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia de gaze naturale pentru structurile functionale din cadrul DGASPC Galati se va face in baza incheierii unui acord cadru de 12 luni, de la 01.01.2023 pana la data de 31.12.2023. Acord cadru: Conform caiet de sarcini Cantitate minima: 43,50 MWH Cantitate maxima :
   3. 975,00 MWH Contract subsecvent (ian-martie 2023), cantitatea minima 457,50 MWh, cantitatea maxima
   1. 701,50 MWh Contract subsecvent (aprilie- decembrie 2023), cantitatea minima 43,50 MWh, cantitatea maxima
   2. 273,50 MWh
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Suport tehnic / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 200-568104
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic
   2.  Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare
:
fax/email.
   3.  OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc,cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica, conform art. 139 din HG 395/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati Adresse postale: Strada: Br?ilei, nr. 138B, Sector: -, Judet: Galati Ville: Galati Code postal: 800366 Pays: Roumanie Courriel: achizitii_urmarirecontracte@dgaspcgalati.ro TÈlÈphone: +40 0236311086 Fax: +40 0236479476 Adresse internet: www.dgaspcgalati.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Furnizare gaze naturale 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel