Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: Logiciels mathÈmatiques ou prÈvisionnels

2021/S 65-164721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Gala?i: Logiciels mathÈmatiques ou prÈvisionnels 2021/S 065-164721 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea ÑDun?rea de Josî NumÈro national d'identification: 3127522 Adresse postale: Str. Domneasc nr. 47 Ville: Gala?i Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800008 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marian D?n?il Courriel: marian.danaila@ugal.ro TÈlÈphone: +40 236419177 Fax: +40 236419177 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ugal.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Licen?e software pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065 NumÈro de rÈfÈrence: 3127522/2020/3/127065
II.1.2) Code CPV principal 48462000 Logiciels mathÈmatiques ou prÈvisionnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia de licen?e software pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Num?rul de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data-limit de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificari: 10 zile Ónainte de termenul-limit stabilit Ón anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis Ón SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului de achizi?ie public este supus urm?toarei condi?ii suspensive: incheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de men?inerea finan??rii Ón cadrul proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finan?are nr. 309/10.7.2020, semnarea contractului fiind posibil doar Ón situa?ia Ón care se respect dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice ?i cu respectarea dispozi?iilor Hot?r'rii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, men?inerea finan??rii Ón cadrul proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finan?are nr. 309/10.7.2020 nu se realizeaz?, autoritatea contractant va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ónteleg c autoritatea contractant ?i/sau MEC nu pot fi considera?i r?spunz?tori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac autoritatea contractanta ?i/sau MEC au fost notifica?i asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 284 230.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Matlab pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48462000 Logiciels mathÈmatiques ou prÈvisionnels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Matlab pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program simulare inunda?ii pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48462000 Logiciels mathÈmatiques ou prÈvisionnels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Program simulare inunda?ii pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Program prelucrare date CAD pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48321000 Logiciels de CAO
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Program prelucrare date CAD pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Licen? Windows 10 pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48624000 Logiciels de systËme d'exploitation d'ordinateur personnel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Licenta Windows 10 pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Licen? de protec?ie antivirus pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48761000 Logiciels antivirus
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Licenta de protectie antivirus pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Licen? pachet Office pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48300000 Logiciels de crÈation de documents, de dessin, de synthËse d'images, de planification et de productivitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Facult??ii de ?tiin?e ?i Mediu, Str. Domneasc nr. 111, Gala?i.
II.2.4) Description des prestations:
Licen? pachet Office pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 216-528678
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 119
Lot n : 4 IntitulÈ:
Licen? de protec?ie antivirus pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Quartz Matrix NumÈro national d'identification: RO 5150840 Adresse postale: Str. Carol I nr. 5D Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700506 Pays: Roumanie Courriel: office@quartzmatrix.ro TÈlÈphone: +40 232217248 Fax: +40 232217262 Adresse internet: www.quartzmatrix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 092.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 008.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 117
Lot n : 1 IntitulÈ:
Program simulare inunda?ii pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. DHI-SW Project S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO22816191 Adresse postale: Str. Nicolae G. Caramfil nr. 22, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014143 Pays: Roumanie Courriel: mai@dhigroup.com TÈlÈphone: +40 728038807 Fax: +40 212331771 Adresse internet: www.dhigroup.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 165 777.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 165 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 118
Lot n : 3 IntitulÈ:
Matlab pentru Laborator 9 IT (fix) Ón cadrul proiectului cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANíí, cod SMIS 127065
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elsix NumÈro national d'identification: RO 451566 Adresse postale: Str. Prav? nr. 2, sector 6 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061562 Pays: Roumanie Courriel: info@elsix.ro TÈlÈphone: +40 723001377 Fax: +40 217455887 Adresse internet: www.elsix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 415 620.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 117 722.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104642 Fax: +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia juridic ?i resurse umane a universit??ii Adresse postale: Str. Domneasc nr. 47 Ville: Gala?i Code postal: 800008 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 336130123 Fax: +40 236419177 Adresse internet: www.ugal.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48300000 - Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité 
48321000 - Logiciels de CAO 
48462000 - Logiciels mathématiques ou prévisionnels 
48624000 - Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel 
48761000 - Logiciels antivirus