Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 224-646322  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Roumanie-Gala?i: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2022/S 224-646322 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Galati Numéro national d'identification: 3814810 Adresse postale: Strada: Domneasc?, nr. 54, Sector: -, Judet: Galati Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800008 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ilie Dragos-Mircea Courriel: licitatii@primariagalati.ro Téléphone: +40 236307720 Fax: +40 236307796 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariagalati.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Inchidere celula 1 groapa de gunoi Tirighina - Servicii de proiectare - Faza PT Numéro de référence: 3814810202229
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Depozitul conform de de?euri nepericuloase Gala?i-Tirighina, care cuprinde Celula I, este situat în municipiul Gala?i, intravilan, zona de sud-vest Barbo?i Sidex, în fa?a combinatului siderurgic. Depozitul are o suprafa?? de 29,40 ha, din care celula I are 6,29 ha, ?i este proprietatea public? a Municipiului Gala?i. Având în vedere faptul c? pentru Celula I va fi atins? capacitatea maxim? de depozitare de 920.000 mc de?euri nepericuloase, în perioada imediat urm?toare este necesar? închiderea corespunz?toare a celulei I. Termenul MAXIM de realizare a contractului : 4 luni proiectare. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 ?i art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, dup? cum urmeaz?: - primul termen în care autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractant? va r?spunde la clarific?ri este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anun?ul de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 500 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Municipiul Gala?i
II.2.4) Description des prestations:
Obiectivele specifice ale acestui proiect de investi?ii sunt: protejarea s?n?t??ii oamenilor, diminuarea riscului de îmboln?vire a oamenilor ?i protejarea tuturor factorilor de mediu. Termenul MAXIM de realizare a contractului : 4 luni proiectare. Valoarea estimat? este de 720.000,00 lei f?r? TVA
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica: Experien?a Expertului cheie - ?ef de proiect / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 105-293640
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 222207 Intitulé:
Proiect Tehnic de executie pentru obiectivul "Inchidere celula 1 groapa de gunoi Tirighina"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARGIF PROIECT Numéro national d'identification: RO 7945400 Adresse postale: Strada Br?tianu C. I., Nr. 34 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110005 Pays: Roumanie Courriel: argif.proiect@gmail.com Téléphone: +40 248222182 Fax: +40 248222182
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 720 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 500 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Pentru îndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de transmitere a DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire, ace?tia vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat? a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate în SEAP în mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedur? (asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s? r?spund? la DUAE s? fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert? unul dintre membrii asocierii (recomandat - liderul asocierii) sau operatorul economic care particip? cu ofert? individual? iar ceilal?i participan?i completeaz? direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta.
   2.  Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.
   3.  În cazul în care dou? sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   4.  Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Achizitii Publice Adresse postale: str. Domneasca nr. 54, Cam. 116-117 Ville: Galati Code postal: 800036 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@primariagalati.ro Téléphone: +40 236307720 Fax: +40 236461460 Adresse internet: www.primariagalati.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Inchidere celula 1 groapa de gunoi Tirighina - Servicii de proiectare - Faza PT 21/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil