Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 01/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: Services de conduite des travaux

2022/S 10-022368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Roumanie-Gala?i: Services de conduite des travaux

2022/S 010-022368

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 230-607063)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Numéro national d'identification: 11776466
Adresse postale: Strada: Portului, nr. 34
Ville: Galati
Code NUTS: RO224 Gala?i
Code postal: 800025
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mihaela-Alina Nicolau
Courriel: achizitii@apdmgalati.ro
Téléphone: +40 236/460660/121
Fax: +40 236/460140
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.apdmgalati.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Supervizare pentru proiectarea ?i execu?ia lucr?rilor aferente proiectului "Amenajare dane RoRo in Portul Bazinul Nou Galati".

Numéro de référence: 11776466_2021_PAAPD1316560

II.1.2)
Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Domeniul de aplicare al Contractului îl reprezint supervizarea pentru proiectarea ?i execu?ia lucr?rilor din cadrul proiectului " Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Gala?i", ?i include supervizarea pentru: elaborarea documenta?iilor tehnice, în conformitate cu prevederile legale; ob?inerea tuturor avizelor/acordurilor/permiselor necesare ob?inerii Autoriza?iei de construire; La elaborarea documenta?iilor, Contractantul va respecta con?inutul cadru prev?zut de legisla?ia în vigoare ?i solicit?rile institu?iilor abilitate pentru emiterea avizelor/ acordurilor ?i autoriza?iilor; execu?ia lucr?rilor de amenajare a danelor 39, 40 si 41 din Bazinul Nou Galati pentru primirea si operarea navelor tip RoRo si RoPax; perioada de notificare a defectelor. asistenta tehnica pe perioada lucrarilor si pe perioada de notificare a defectelor. Termen pân la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tura cu documenta?ia de atribuire este de 21 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractant va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri în a 11 a zi înainte de data limit de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99/2016).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-607063

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 21/01/2022

Lire:

Date: 01/02/2022

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 21/01/2022

Lire:

Date: 01/02/2022

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 21/07/2022

Lire:

Date: 01/08/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
conform clarificare oficiu nr. 203/010.01.2022
Roumanie-Gala?i: Services de conduite des travauxType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
01/02/2022
14/01/2022
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux