Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: Travaux de construction de quais

2022/S 52-136293  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Roumanie-Gala?i: Travaux de construction de quais 2022/S 052-136293 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA NumÈro national d'identification: 11776466 Adresse postale: Strada: Portului, nr. 34 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800025 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela-Alina Nicolau Courriel: achizitii@apdmgalati.ro TÈlÈphone: +40 236/460660/121 Fax: +40 236/460140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.romanian-ports.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs portuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
'Lucr?ri pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuareî NumÈro de rÈfÈrence: 11776466_2021_PAAPD1314873
II.1.2) Code CPV principal 45241100 Travaux de construction de quais
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Scopul contractului este executia de 'Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuareî. Lucrarile care fac obiectul contractului sunt lucrari hidrotehnice portuare, respectiv: ? lucrari de dragare in bazinul situat in zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea in siguranta a navelor; ? modernizarea cheului existent pentru a efectua operatiunile de incarcare directa si operatiunile de descarcare cu unitatile de incarcare intermodale (ILUs) intre nave si cheu; ? umplerea partiala a bazinului portuar pentru a crea spatiu suplimentar pentru acostare si pentru operatiunile de manipulare viitoare; ? nivelarea profilului elevatiei platformei. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde o singura data tuturor solicitarilor de clarificari in a 14 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99.2016).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Gala?i
II.2.4) Description des prestations:
'Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuareî conform caietului de sarcini ?i a documenta?iei tehnice.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic? 2 / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic? 1 / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 55
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Opera?ional Infrastructur? Mare 2014-2020(POIM) , Axa Prioritar? 1 - OEmbun?t??irea mobilit??ii prin dezvoltarea re?elei TEN-T ?i a transportului cu metrou,
   1. 3 Cre?terea gradului de utilizare a c?ilor navigabile ?i a porturilor situate pe re?eaua TEN-T central?. Clauz? suspensiv?:
II.2.14) Informations complÈmentaires OEncheierea contractului de achizi?ie sectorial? este condi?ionat? de ob?inerea/aprobarea finan??rii lucr?rilor din fonduri de la bugetul de stat ?i/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibil? doar Ón situa?ia Ón care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea/aprobarea finan??rii lucr?rilor din fonduri de la bugetul de stat si/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaz?, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Entitatea Contractant? estimeaz? c? va obtine finan?area necesar? semn?rii contractului p'n? la sf'r?itul trimestrului II 2022. Entitatea contractant? introduce clauza suspensiv? ce are ca obiect condi?ionarea finaliz?rii procedurii de atribuire a contractului de lucr?ri prin Óncheierea contractului astfel: Procedura de atribuire a contractului de achizitie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive in sensul c? Óncheierea contractului de achizi?ie sectorial? este condi?ionat? de alocarea creditelor angajament / bugetare cu aceasta destinatie, semanrea contractului de lucr?ri f?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legislatiei privind finan?ele publice. Av'nd in vedere dispozi?iile legii nr. 99/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i completarile ulterioare, Entitatea Contractant? precizeaza c? va incheia contractul cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor angajament / bugetare cu aceasta destina?ie. In cazul in care , indiferent de motive, sumele nu vor fi alocate, Entitatea Contractanta, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin. 1 lit. C, teza a II-a din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie sectorial?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg c? Entitatea Contractant? si/sau Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii ?i orice alt? structur? func?ional? implicat? in implementarea acestui proiect si/sau Guvernul Romaniei nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari, Ón termenul propus. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iei suspensive de mai sus, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. NOTA: - finan?area obiectivului de investitii urmeaz? a fi asigurata din fonduri externe nerambursabile ?i bugetul de stat, Ón limita sumelor aprobate cu aceast? destina?ie
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 204-534249
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou juridic - CN APDM SA GALATI Adresse postale: Str. Portului nr. 34 Ville: Galati Code postal: 800025 Pays: Roumanie Courriel: juridic@apdmgalati.ro TÈlÈphone: +40 236460660 Fax: +40 236460140 Adresse internet: www.apdmgalati.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Roumanie-Gala?i: Travaux de construction de quaisType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 15/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45241100 - Travaux de construction de quais