Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 04/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gil?u:Services d'entretien de l'éclairage public

2023/S 227-714801  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Roumanie-Gil?u: Services d'entretien de l'éclairage public

2023/S 227-714801

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 200-628803)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Comuna Gilau
Numéro national d'identification: 4485421
Adresse postale: Strada: Principala, nr. 723
Ville: Gilau
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 407310
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Daniela Pantea
Courriel: achizitii@comunagilau.ro
Téléphone: +40 264371646
Fax: +40 0264/371646
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.comunagilau.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Delegarea serviciului de iluminat public in comuna Gilau, judetul Cluj"

Numéro de référence: 10/4485421/2023

II.1.2)
Code CPV principal
50232100 Services d'entretien de l'éclairage public

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
În cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste încheierea contractului de Delegarea serviciului de iluminat public in comuna Gilau, judetul Cluj". În baza contractului vor fi asigurate serviciile de - aducerea si mentinerea in parametri ai sistemului de iluminat public in comuna Gilau - operarea sistemului de iluminat actual si cel dezvoltat prin intermediul unui dispecerat - montarea si demontarea iluminatului festiv - executarea unor lucr?ri de extindere a iluminatului public Valoarea estimat? pe tipurile de activit??ie este - 120.000 Ron/an pentru Activitatea de mentenan?? a iluminatului public stradal, respectiv 600.000 Ron pe o durata de 5 ani. - 100.000 Ron/an pentru Activitatea de iluminat festiv, respectiv 500.000 Ron pe o durata de 5 ani. - 975.487,49 Ron/an pentru Activitatea de extindere a re?elei de iluminat public, lucr?ri ce urmeaz? a fi executate în cei 5 ani. Situa?ia Re?elei de iluminat public la nivelul comunei Gil?u este prezentat în Studiul de fundamentarea pus la dispozi?ie în cadrul documenta?iei de licita?ie. Num?rul zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 15 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta î?i rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 200-628803

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 24/11/2023

Lire:

Date: 04/12/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 24/11/2023

Lire:

Date: 04/12/2023

Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea economica si financiara

Au lieu de:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Prezentarea mediei a cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2020, 2021,2022( financiari care sa fie echivalentul a cel putin
   3. 000.000 lei.

Lire:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Prezentarea mediei a cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2020, 2021,2022( financiari care sa fie echivalentul a cel putin
   2. 500.000 lei.

Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea economica si financiara

Au lieu de:

Indicator financiar Operatorul economic participant la procedura trebuie s? demonstreze c? are o lichiditate anul? mai mare sau egal? cu 130% la data de 31.12.2022.

Lire:

Indicator financiar Operatorul economic participant la procedura trebuie s? demonstreze c? are o lichiditate anul? mai mare sau egal? cu 100% la data de 31.12.2022.

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Au lieu de:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Precizarea principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, insotita de certificari de buna executie, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit servicii de natura si complexitate similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim
   2. 000.000 lei fara TVA la nivelul unuia sau mai multe contracte de servicii. Prin servicii similare se intelege servicii de intretinere iluminat public

Lire:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Precizarea principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, insotita de certificari de buna executie, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit servicii de natura si complexitate similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim
   2. 000.000 lei fara TVA la nivelul unuia sau mai multe contracte de servicii. Prin servicii similare se intelege servicii de intretinere iluminat public. Ofertantii vor putea invoca si contracte de lucrari pentru dovedirea experientei similare.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Delegarea serviciului de iluminat public in comuna Gilau, judetul Cluj" 04/12/2023 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34928500 - Équipement d'éclairage public 
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public