Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Giurgiu:Carburant diesel

2023/S 196-613683  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Giurgiu: Carburant diesel 2023/S 196-613683 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL GIURGIU Numéro national d'identification: 4938042 Adresse postale: Strada: Bucure?ti, nr. 10 Ville: Giurgiu Code NUTS: RO314 Giurgiu Code postal: 080045 Pays: Roumanie Point(s) de contact: LIDIA PANA Courriel: achizitiipublicecjg@gmail.com Téléphone: +40 372462654 Fax: +40 0372462666 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjgiurgiu.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
,,Carburant auto (motorin?) pe baz? de bonuri valorice pentru perioada 01.10.2023 - 30.09.2027 pentru Consiliul Jude?ean Giurgiu,, Acord cadru Numéro de référence: 4938042_2023_PAAPD1417085
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizi?iei îl constituie încheierea unui acord cadru pentru ,,Carburant auto (motorin?) pe baz? de bonuri valorice pentru perioada 01.10.2023 - 30.09.2027 pentru Consiliul Jude?ean Giurgiu,, Perioada acordului - cadru : 01.10.2023 - 30.09.2027, în sistem e?alonat vor fi încheiate contracte subsecvente dup? cum urmeaz?: Anul -2023 - 01.10.2023 - 31.12.2023 - minim 11.304 litri - maxim 15.300 litri ; Anul -2024 - 01.01.2024 - 31.03.2024 - minim 11.304 litri - maxim 15.300 litri; - 01.04.2024 - 31.12.2024 - minim 33.912 litri - maxim 45.900 litri ; Anul -2025 - 01.01.2025 - 31.03.2025 - minim 11.304 litri - maxim 153.00 litri; - 01.04.2025 - 31.12.2025 - minim 33.912 litri - maxim 45.900 litri ; Anul -2026 - 01.01.2026 - 31.03.2026 - minim 11.304 litri - maxim 153.00 litri; - 01.04.2026 - 31.12.2026 - minim 33.912 litri - maxim 45.900 litri; Anul -2027 - 01.01.2027 - 31.01.2027 - minim
   3. 768 litri - maxim
   5. 100 litri; - 01.01.2027 - 30.09.2027 - minim 33.912 litri -maxim 45.900 litri; Aceast? frecven?? poate suporta modific?ri în func?ie de necesit??ile ce pot ap?rea pe parcursul derul?rii acordului cadru. Autoritatea contractanta va r?spunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în m?sura în care solicit?rile sunt transmise in termenul de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 509 200.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO314 Giurgiu Lieu principal d'exécution:
Bonurile valorice se vor livra la sediul autorit??ii contractante, în zile lucr?toare, între orele 8,00-15,00 (L-J) ?i 8,00-13,00 (V) sau vor fi preluate de c?tre un reprezentant al autorit??ii contractante de la sediul (sta?ie de livrare carburant auto) furnizorului din municipiul Giurgiu, în termen de maxim 5 zile de la primirea comenzii.
II.2.4) Description des prestations:
Încheierea de contracte subsecvente, prin care s? se asigure necesarul de de carburant auto (motorin?) pe baz? de bonuri valorice pentru Consiliul Jude?ean Giurgiu, Centrul Militar Jude?ean Giurgiu, Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? Giurgiu ?i Structura Teritorial? pentru Probleme Speciale Giurgiu, dup? cum urmeaz?: - 01.10.2023 - 31.12.2023; - 01.01.2024 - 31.03.2024 ; - 01.04.2024 - 31.12.2024; - 01.01.2025 - 31.03.2025 ; - 01.04.2025 - 31.12.2025 ; - 01.01.2026 - 31.03.2026 ; - 01.04.2026 - 31.12.2026; - 01.01.2027 - 31.01.2027 ; - 01.01.2027 - 30.09.2027 ; Aceast? frecven?? poate suporta modific?ri în func?ie de necesit??ile ce pot ap?rea pe parcursul derul?rii acordului cadru.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 110-344186
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Acord-cadru 278 Intitulé:
Carburant auto (motorin?) pe baz? de bonuri valorice pentru perioada 01.10.2023 - 30.09.2027 pentru Consiliul Jude?ean Giurgiu - Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTOVEST Numéro national d'identification: RO 6836324 Adresse postale: Strada Frunzei, Nr. 10 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410150 Pays: Roumanie Courriel: officeautovest@yahoo.com Téléphone: +40 724277287 Fax: +40 259444717
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 509 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 509 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Informa?ii privind asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporar? constituite în scopul particip?rii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau ter? sus?in?tor, în condi?iile prev?zute de Legea nr. 98/2016. Ofertantul va depune în SEAP acordul de asociere, scanat, odat? cu DUAE depus de c?tre fiecare asociat. De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea de îndeplinire : Se va prezenta acordul de asociere scanat, odat? cu DUAE, în conformitate cu prevederile SEC?IUNII a 8-a Documentul unic de achizi?ie european, E-Certis din Legea 98/2016. Nota 1:Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta (acolo unde este aplicabil), însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Documente justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin acordul de asociere ?i completarea DUAE, dac? va fi cazul, se vor prezenta doar la solicitarea autorit??ii contractante, formulat? în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dup? evaluarea ofertelor depuse ?i aplicarea criteriului de atribuire. Informatii privind tertul sustinator : Atât capacitatea economic? ?i financiar?, cât ?i cea tehnic? ?i/sau profesional? poate fi sus?inut? în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Autoritatea contractant? va verifica dac? ter?ul/ter?ii care asigur? sus?inerea în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? îndepline?te criteriile relevante privind capacitatea ?i nu se încadreaz? în motivele de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167. Dac? ter?ul/ter?ii nu îndepline?te/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaz? în unul dintre motivele de excludere prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? va solicita, o singur? dat?, ca operatorul economic s? înlocuiasc? ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori f?r? ca acest aspect s? aduc? atingere principiului tratamentului egal prev?zut la art. 2 alin. (2) lit.b) din Legea 98/2016. Ter?ii sus?in?tori vor întocmi o declara?ie pe propria r?spundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016. În scopul verific?rii îndeplinirii criteriilor de calificare de c?tre ter?ul/ter?ii care acord? sus?inere, în condi?iile art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, autoritatea contractant? poate solicita ter?ului/ter?ilor sus?in?tor(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente ?i informa?ii suplimentare în leg?tur? cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exist? rezerve în ceea ce prive?te corectitudinea informa?iilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obliga?iilor asumate prin respectivul angajament. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirm? faptul c? va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. R?spunderea solidar? a ter?ului/sus?in?tor/sus?in?tori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de c?tre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Autoritatea contractant? respinge ter?ul sus?in?tor propus dac? acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz? printre motivele de excludere ?i solicit? candidatului/ofertantului o singur? dat? - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul în care contractantul întâmpin? dificult??i pe parcursul execut?rii contractului subsecvent, iar sus?inerea acordat? de unul sau mai mul?i ter?i vizeaz? îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economic?, financiar?, tehnic? ?i/sau profesional?, autoritatea contractant? va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) s? garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. În conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 în cazul în care ofertantul î?i demonstreaz? capacitatea economico-financiar?, tehnic? ?i/sau profesional?, invocând suportul unui/unor ter?/ter?i, în condi?iile Legii, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz? prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirm? faptul c? acesta va pune la dispozi?ia ofertantului resursele invocate. Autoritatea contractant? are obliga?ia de a lua în considerare aceast? sus?inere, ca prob? a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documenta?iei de atribuire dac? sunt îndeplinite în mod cumulativ urm?toarele condi?ii: a) ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) pot dovedi c? de?in resursele invocate ca element de sus?inere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra c? va dispune efectiv de resursele entit??ilor ce acord? sus?inerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care ter?ul sus?in?tor nu este declarat subcontractant. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile cu privire la existenta unei sus?ineri de ter?? parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate. Având în vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, in situa?ia în care capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? este sus?inut? de unul sau mai mul?i ter?i sus?in?tori, odat? cu depunerea DUAE, se va prezenta angajamentul ter?ului. Prin angajamentul s?u, ter?ul/ter?ii confirm? faptul c? va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). La solicitarea autorit??ii contractante, vor fi prezentate, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, documente justificative prin care ter?ul/ter?ii probeaz? cele asumate în angajamentul de sus?inere. Totodat?, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja c? va/vor r?spunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizi?ie public?. - Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaj egal, raportat la criteriul de atribuire utilizat "pre?ul cel mai sc?zut", se va face conform prevederilor art. 138 din HG. 395/2016 Informa?ii privind confiden?ialitatea: ?inând cont de art. 57 alin. (4) din legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare (respectiv OUG nr.23/2020) , informa?iile indicate de operatorii economici ca fiind confiden?iale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale ?i elemente confiden?iale ale ofertelor, trebuie înso?ite de dovada care le confer? caracterul confiden?ial, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) ale art. 57 din legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 ,,Carburant auto (motorin?) pe baz? de bonuri valorice pentru perioada 01.10.2023 - 30.09.2027 pentru Consiliul Jude?ean Giurgiu,, Acord cadru 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09134200 - Carburant diesel