Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 04/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Giurgiu:Travaux de construction de ports

2023/S 55-158304  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Roumanie-Giurgiu: Travaux de construction de ports

2023/S 055-158304

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 003-005986)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU
Numéro national d'identification: RO1284717
Adresse postale: Strada: Sos Portului, nr. 1, Giurgiu
Ville: Giurgiu
Code NUTS: RO314 Giurgiu
Code postal: 080011
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CN APDF SA Giurgiu
Courriel: achizitii@apdf.ro
Téléphone: +40 246213003
Fax: +40 213110521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.apdf.ro/
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare si executie lucr?ri aferente proiectului "Extinderea infrastructurii Portului Calafat (Km 795) ?i sistematizarea dispozitivului feroviar al Portului" - Etapa I

Numéro de référence: B1

II.1.2)
Code CPV principal
45241000 Travaux de construction de ports

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Domeniul de aplicare al Contractului îl reprezint? Proiectare si Executie lucr?ri aferente proiectului "EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PORTULUI CALAFAT (KM 795) ?I SISTEMATIZAREA DISPOZITIVULUI FEROVIAR AL PORTULUI" - ETAPA I, inclusiv tot restul echipamentelor necesare, utilaje mobile ?i containere, incluzând toate structurile provizorii necesare pentru desf??urarea ?antierului, în conformitate cu amenajarea teritorial? ?i condi?iile de construire, proiectarea ?i construc?ia f?cându-se pe baza studiului de fezabilitate aprobat. În cadrul studiului au rezultat urm?toarele lucr?ri principale necesare a se realiza: lucr?ri hidrotehnice lucr?ri drumuri utilitati la dane ?i drumuri-alimentare cu energie electrica si apa instala?ii incendiu si Iluminat perimetral si de incint? dragaje. Termenul pân? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în legatur? cu documenta?ia de atribuire este de 20 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri în a 11 a zi înainte de data limit? stabilit de depunere a ofertelor (conf. Art. 173, alin 1 din Legea 99/2016). A se vedea documentul "instructiuni pentru Ofertanti".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-005986

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 13/03/2023

Lire:

Date: 04/04/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 13/03/2023

Lire:

Date: 04/04/2023

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/09/2023

Lire:

Date: 17/10/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Proiectare si executie lucr?ri aferente proiectului "Extinderea infrastructurii Portului Calafat (Km 795) ?i sistematizarea dispozitivului feroviar al Portului" - Etapa I 04/04/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45241000 - Travaux de construction de ports 
45241100 - Travaux de construction de quais 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil