Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 23/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Giurgiu: Travaux de construction de routes

2022/S 18-042678  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Roumanie-Giurgiu: Travaux de construction de routes

2022/S 018-042678

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 002-002097)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL GIURGIU
NumÈro national d'identification: 4852455
Adresse postale: Strada: Bucuresti, nr. 49-51
Ville: Giurgiu
Code NUTS: RO314 Giurgiu
Code postal: 080044
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: IANCA MECA
Courriel: licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro
TÈlÈphone: +40 0246213588
Fax: +40 0246213747
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariagiurgiu.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Execu?ie lucr?ri pentru proiectul ìModernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urban? Estic al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126027î

NumÈro de rÈfÈrence: 57.340

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Proiectul ìModernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urban? Estic al municipiului Giurgiuîî, este finantat in cadrul Programului POR 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific
   4. 1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet bazata pe planurile de mobilitate urbana durabile, finan?at Ón baza contractului de finan?are nr. 5439/05.05.2020. Realizarea lucr?rilor la obiectivul de investi?ie ,,Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urban? Estic al municipiului Giurgiuî se va face Ón baza Proiectului Tehnic de execu?ie, a Detaliilor de Execu?ie, a Caietelor de Sarcini pe specialit??i verificate si autorizate conform prevederilor legale. Valoarea estimat? f?r? TVA: 25.943.479,11 lei f?r? TVA Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 12-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 002-002097

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/02/2022

Lire:

Date: 23/02/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/02/2022

Lire:

Date: 23/02/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 08/08/2022

Lire:

Date: 23/08/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Giurgiu: Travaux de construction de routesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 23/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
31620000 - Appareils de signalisation acoustique ou optique 
34928400 - Mobilier urbain 
34996100 - Feux de circulation 
38430000 - Appareils de détection et d'analyse 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45213310 - Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique