Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 07/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Greaca: Appareils mÈnagers

2021/S 228-599510  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Roumanie-Greaca: Appareils mÈnagers 2021/S 228-599510 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMUNA GREACA (PRIMARIA COMUNEI GREACA) NumÈro national d'identification: 5123667 Adresse postale: Strada: PRINCIPALA, nr. 133 Ville: Greaca Code NUTS: RO314 Giurgiu Code postal: 087120 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Petre Liviu Holdarascu Courriel: primariagreaca@yahoo.com TÈlÈphone: +40 246246042 Fax: +40 246246042 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primariagreaca.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131980 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitie SET ELECTROCASNICE in cadrul proiectului Dezvoltare integrata prin educatie, munca si antreprenoriat a comunitatii marginalizate din satul Greaca, comuna Greaca, judetul Giurgiu ID 113964 NumÈro de rÈfÈrence: 3269312130
II.1.2) Code CPV principal 39700000 Appareils mÈnagers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare 245 SET ELECTROCASNICE pentru 245 de gospodarii din grupul tinta al proiectului: Dezvoltare integrata prin educatie, munca si antreprenoriat a comunitatii marginalizate din satul Greaca, comuna Greaca, judetul Giurgiu ID 113964 Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in a 11-a zi inainte de data limita de depunere oferteî
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 295 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39141500 Hottes d'aspiration 39711100 RÈfrigÈrateurs et congÈlateurs 39713210 Lave-linge et sËche-linge combinÈs 39713430 Aspirateurs 39713500 Fers repasser Èlectriques 39721000 Appareils mÈnagers de cuisson ou de chauffage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO314 Giurgiu Lieu principal d'exÈcution:
Comuna Greaca, judetul Giurgiu
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare 245 SET ELECTROCASNICE. Fiecare set de electrocasnice se compune din: Combina frigorifica - 1 bucata Aragaz de gatit - 1 bucata Hota - 1 bucata Masina de spalat rufe cu uscator - 1 bucata Aspirator - 1 bucata Masina de calcat rufe (Fier de calcat) - 1 bucata Valoarea estimata a achizitiei pentru cele 245 SETURI ELECTROCASNICE este de
   1. 295.000 lei fara TVA Achizitia are drept scop imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 245 de gospodarii, prin furnizarea/gospodarie a unui set electrocasnice (frigider, aspirator, masina de spalat, aragaz cu hota, fier de calcat) Beneficiile celor 245 de gospodarii constau in cresterea gradului de confort casnic, igiena si securitatate.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Durata de livrare va fi exprimat Ón zile calendaristice. Durata ofertat nu va dep??i durata maxim de livrare de 45 de zile calendaristice de la data semnarii contractului. Dep??irea duratei maxime de livrare conduce la declararea ca neconform a ofertei. Punctajul se acord astfel: a) Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acord punctajul maxim de 10 de puncte; b) Pentru un termen de livrare mai mare dec't cel prev?zut la lit. a), punctajul se calculeaz propor?ional astfel: TL(n) = (Termen minim ofertat /Termen ofertat n) x 10 / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Dezvoltare integrata prin educatie, munca si antreprenoriat a comunitatii marginalizate din satul Greaca, comuna Greaca, judetul Giurgiu ID 113964 Comuna Greaca impreuna cu ceilalti parteneri implementeaza proiectul Dezvoltare integrata prin educatie, munca si antreprenoriat a comunitatii marginalizate din satul Greaca, comuna Greaca, judetul Giurgiu ID 113964 cof... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires Fonduri nerambursabile POCU/140/4/2/113964, contract finantare cu nr de inregistrare 3149/27.03.2018
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr. 1 ñ Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate la data depunerii, care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dup aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local , buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Cerinta nr. 2 - Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este o declaratie pe propria raspundere, Formular nr. 1, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, care se va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, dupa finalizarea procesului de evaluare si aplicarea criteriului de atribuire. Factorii de decizie ai autoritatii contractante: SURDULEASA FLORENTIN MIHAI ñ primar, CIOCARLIE MARIAN ñ viceprimar, MINCIU MARIANA ñ secretar general, BUSE SILVIA- contabil, HOLDARASCU PETRE LIVIU ñ contabil, STANISLAV VALENTINA CORINA ñ responsabil achizitii publice, GHITA FLOAREA ñ consilier local, POSTOLACHE MUGUR SORIN ñ consilier local, SURLICA MARIANA ñ consilier local, STANIMIR NICOLAE ñ consilier local, TURCU CONSTANTIN ñ consilier local, TIRCA MARIN ñ consilier local , LEMENDROI FLOREA - consilier local, LUNGU SILVIU ñ consilier local, PICIU VALENTIN FLORIAN ñ consilier local, PREDA TUDOR ñ consilier local Expert achizitii publice cooptat: Munteanu Ana Maria Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare Ón conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice str?ine se vor prezenta documentele care dovedesc o form de inregistrare/atestare; documentele vor fi prezentate Ón traducere Ón limba rom'na. Traducerile vor fi semnate pe fiecare pagin de c?tre un traducator autorizat. OEn cazul unei oferte depuse Ón asociere, fiecare asociat trebuie s depun documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat s desfa?oare partea sa din contract.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractareOfertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta
   1.  Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati (conform art. 179 din Legea 98/2016) a caror valoare cumulata sa fie de cel putin
   1. 295.000 lei . Prin produse similare se intelege orice produse/echipamente care fac parte din categoria celor care fac obiectul contractului*) Prin livrari executate se Óntelege:- livrari receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;- livrari receptionate la sf'rsitul furnizarii conform contractUltimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
In DUAE completat de ofertant se vor include ?i informa?iile solicitate cu privire la subcontractan?i.OEn cazul Ón care ofertantul utilizeaz capacit??ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a Óndeplini criteriile de calificare, se va prezenta c'te un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat Ón mod corespunz?tor de c?tre fiecare dintre ace?tia si impreuna cu acesta si - acordul/acordurile de subcontractare - Formularul nr. 9 ( model orientativ)Urm?toarele documente justificative care probeaz Óndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor si aplicarii criteriului de atribuire:- documente justificative ale subcontractantului/subcontractan?ilor Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la proced de atribuire, cu informatii ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunzator cerintelor AC. Documentele justificative ce probeaza Óndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicit AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si acestea sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:- copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, certificate de predare-primire, recomandari, procese verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare. Informatii privind sustinerea (daca este cazul) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o terta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.Modalitate de Óndeplinire: Ón DUAE completat de catre ofertant se vor include si informatii cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicit.prin formatul standard al DUAE.Tertul/tertii sustin. va/vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de exp, prin raportare la ctr. executate Ón trecut, corespunzator sustinerii acordate si vor depune odata cu DUAE si angajam ferm al tertului sustinator/angajam ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces Ón orice moment la sustinerea tertului - Formular 8 (model orientativ)Urm. docum. justificative care probeaza Óndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori.Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezent'nd documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul Ón vederea Óndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului Ón care va interveni concret, pentru a duce la Óndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret Ón care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde Ón mod solidar cu ofertantul ptr realizarea ctr. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neÓndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 07/01/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 07/04/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 07/01/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
DEPARTAJARE OFERTE: OEn cazul Ón care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160 - 161 din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, îOrice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire". In baza alin. (3) ale acelorasi articole, îAutoritatea contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei, indicata potrivit dispozi?iilor art. 150 alin. (2)/art. 160 alin. (3), luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective." Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; Acordul de subcontractare , Angajamentul tertului sustinator, ( daca este cazul) se vor incarca semnate cu semnatura electronica extinsa in SEAP odata cu oferta pana la data limita de depunere. In cazul in care ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatea altor entitati , invocand dupa caz sustinerea unui tert , DUAE impreuna cu angajamentul de sustinere trebuie sa fie completat separat si de catre tertul sustinator/tertii sustinatori pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul OEn cazul unei oferte comune (asociere de ofertanti), DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic Ón parte. La data limita de depunere oferte, ofertantii asociati vor depune Acordul de asociere Nota: In conformitate cu art.123 alin.(1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si art 57 din Lg 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va elabora oferta Ón conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, Ón cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, Ón baza legislatiei aplicabile. NOTA: îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Conform art 8 din Lg 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Roumanie-Greaca: Appareils mÈnagersType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 07/01/2022 24/11/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
39141500 - Hottes d'aspiration 
39700000 - Appareils ménagers 
39711100 - Réfrigérateurs et congélateurs 
39713210 - Lave-linge et sèche-linge combinés 
39713430 - Aspirateurs 
39713500 - Fers à repasser électriques 
39721000 - Appareils ménagers de cuisson ou de chauffage