Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Antihypertenseurs

2023/S 55-158897  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Ia?i: Antihypertenseurs 2023/S 055-158897 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI NumÈro national d'identification: 4541092 Adresse postale: Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700614 Pays: Roumanie Point(s) de contact: achizitii recuperare Courriel: achizitii@scr.ro TÈlÈphone: +40 332410774 Fax: +40 0332410774 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.scr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
MEDICAMENTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER ñ SUBPROGRAMUL SCLEROZA SISTEMICA SI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE NumÈro de rÈfÈrence: 4541092022-3
II.1.2) Code CPV principal 33622200 Antihypertenseurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
achizitionarea medicamentului - DCI- BOSENTANUM in vederea asigurarii tratamentului pacientilor diagnosticati cu scleroza sistemica PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER ñ SUBPROGRAMUL SCLEROZA SISTEMICA SI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE conform cerintelor din caietul de sarcini atasat; Termenul de solicitare clarificari: in a 18 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor iar termenul de raspuns la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici :in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor Pe perioada derularii acordului cadru, preturile se ajusteaza in functie de preturile de decontare din Normele Tehnice in vigoare pentru Programele Nationale de Sanatate, conform formulei de mai jos: P nou=P vechi(adjudecat in urma licitatiei)xP nou din norme/P vechi din norme(momentul deschiderii ofertelor), unde: P= pret. Se accepta actualizarea pretului in functie de modificarile facute prin acte administrative emise de MS (ordine de pret). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa nu incheie contracte subsecvente pentru unul sau mai multe produse, in cazul in care acestea nu vor fi necesare sau resursele financiare nu o vor permite.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 883 280.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
II.2.4) Description des prestations:
forma farmaceutica concentra?ie/UT DCI UM Cantitate min AC Cantitate maxima AC Cantitate min CS Cantitate maxima CS Valoare minima CS fara TVA - Valoare maxima CS fara TVA - comprimate filmate 125 mg bosentanum comprimate 67160 76000 16790 18980 427,524.37 483,288.42
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: TERMENUL DE LIVRARE / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 197-558409
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 344 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 0214077711 Fax: +40 0214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 883 280.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 65 220.96 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 38 IntitulÈ:
ACORD CADRU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 0214077711 Fax: +40 0214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 935 190.71 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 883 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal ÑOEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?î.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 MEDICAMENTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER ñ SUBPROGRAMUL SCLEROZA SISTEMICA SI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33622200 - Antihypertenseurs