Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Appareils de distillation, de filtration ou de rectification

2022/S 181-511975  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Roumanie-Ia?i: Appareils de distillation, de filtration ou de rectification 2022/S 181-511975 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi NumÈro national d'identification: 4701126 Adresse postale: Strada: Carol I, nr. 11 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700506 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ramona Creanga Courriel: serviciulachizitii@uaic.ro TÈlÈphone: +40 232201102/2487 Fax: +40 232201117 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uaic.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare cromatografe, sisteme de extrac?ie - proiect RECENT AIR MySMIS 127324 NumÈro de rÈfÈrence: RECENT AIR 1684/19.01.2022
II.1.2) Code CPV principal 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contract de furnizare Furnizare cromatografe, sisteme de extrac?ie Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor este: p'n? Ón a 15-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri sau informa?iilor suplimentare Ón a 20-a zi si respectiv a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. Dac? aceste termene vor fi zile nelucr?toare, autoritatea va r?spunde Ón ultima zi lucr?toare Ónainte de termenul respectiv. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? Ón SEAP (www.e-licitatie.ro). www.e-licitatie.ro
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 454 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2 de produse - Sistem cromatografic cu dou? fluxuri de lucru
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Turnul de Ap?, strada Titu Maiorescu, nr. 15, Iasi, RO-700506, Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului Ól constituie furnizarea de Sistem cromatografic cu dou? fluxuri de lucru Ón baza Caietului de sarcini care face parte integrant? din prezenta documenta?ie de atribuire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului ÑCentru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici Ón Rom'nia (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)î, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului este de la semnarea de ambele p?r?i (300 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere Ón func?iune, testare ?i instruire+30 de zile termen de plat?).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 4 de produse - Cromatografe ionice
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Turnul de Ap?, strada Titu Maiorescu, nr. 15, Iasi, RO-700506, Rom'nia.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului Ól constituie furnizarea de Cromatografe ionice Ón baza Caietului de sarcini care face parte integrant? din prezenta documenta?ie de atribuire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului ÑCentru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici Ón Rom'nia (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)î, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului este de la semnarea de ambele p?r?i (300 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere Ón func?iune, testare ?i instruire+30 de zile termen de plat?). Oferan?ii vor prezenta Ón oferta financiar? pre?urile unitare corespunz?toare fiec?rui produs din cadrul caietului de sarcini, pentru toate produsele solicitate prin caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1 de produse - Cromatograf tripluquad cu sistem de extrac?ie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Turnul de Ap?, Strada Titu Maiorescu, Nr. 15, Jude?ul Ia?i, Rom'nia.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului Ól constituie furnizarea de Sistem cromatografic cu dou? fluxuri de lucru Ón baza Caietului de sarcini care face parte integrant? din prezenta documenta?ie de atribuire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului ÑCentru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici Ón Rom'nia (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)î, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului este de la semnarea de ambele p?r?i (300 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere Ón func?iune, testare ?i instruire+30 de zile termen de plat?). Oferan?ii vor prezenta Ón oferta financiar? pre?urile unitare corespunz?toare fiec?rui produs din cadrul caietului de sarcini, pentru toate produsele solicitate prin caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 5 de produse - Cromatograf de lichide
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Turnul de Ap?, strada Titu Maiorescu, nr. 15, Iasi, RO-700506, Rom'nia.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului Ól constituie furnizarea de Cromatograf de lichide Ón baza Caietului de sarcini care face parte integrant? din prezenta documenta?ie de atribuire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului ÑCentru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici Ón Rom'nia (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)î, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului este de la semnarea de ambele p?r?i (300 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere Ón func?iune, testare ?i instruire+30 de zile termen de plat?).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3 de produse - Sisteme preparative ?i analizoare elementale
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42910000 Appareils de distillation, de filtration ou de rectification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Turnul de Ap?, strada Titu Maiorescu, nr. 15, Iasi, RO-700506, Rom'nia.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului Ól constituie furnizarea de Sisteme preparative ?i analizoare elementale Ón baza Caietului de sarcini care face parte integrant? din prezenta documenta?ie de atribuire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de garan?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului ÑCentru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici Ón Rom'nia (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)î, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.
II.2.14) Informations complÈmentaires Durata contractului este de la semnarea de ambele p?r?i (300 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere Ón func?iune, testare ?i instruire+30 de zile termen de plat?). Oferan?ii vor prezenta Ón oferta financiar? pre?urile unitare corespunz?toare fiec?rui produs din cadrul caietului de sarcini, pentru toate produsele solicitate prin caietul de sarcini.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 026-065733
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1320
Lot n : 3,4 IntitulÈ:
Contract furnizare echip lot 3+4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pro Analysis Systems NumÈro national d'identification: RO 14269328 Adresse postale: Strada Delea Veche, Nr. 24, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 024102 Pays: Roumanie Courriel: office@proanalysis.ro TÈlÈphone: +40 213263600 Fax: +40 213270869 Adresse internet: www.proanalysis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 884 383.45 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 884 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1369
Lot n : 1,5,2 IntitulÈ:
Contract furnizare echipamente loturi 1, 2, 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pro Analysis Systems NumÈro national d'identification: RO 14269328 Adresse postale: Strada Sf'nta Vineri, Nr. 29, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030203 Pays: Roumanie Courriel: office@proanalysis.ro TÈlÈphone: +40 213263600 Fax: +40 213270869 Adresse internet: www.proanalysis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 571 087.16 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 570 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic al Universit??ii ÑAlexandru Ioan Cuzaî Adresse postale: Bd.Carol I , nr. 11; Localitate: Ia?i Ville: Iasi Code postal: 700506 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 232201131 Adresse internet: www.uaic.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Roumanie-Ia?i: Appareils de distillation, de filtration ou de rectificationType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
42910000 - Appareils de distillation, de filtration ou de rectification