Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Équipements médicaux

2022/S 56-146379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Roumanie-Ia?i: Équipements médicaux 2022/S 056-146379 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Numéro national d'identification: 4541262 Adresse postale: Strada: Cihac Iosif, nr. 30 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700115 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Lacramioara Jechel Courriel: pneumolicitatie@yahoo.com Téléphone: +40 232239408 Fax: +40 232270918 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pneumo-iasi.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-Cadru de furnizare, transport, instalare, punere in functiune, instruire utilizare si service in perioada de garantie echipamente medicale Numéro de référence: 4541262_2021_PAAP_7101
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare, transport, instalare, punere in functiune, instruire utilizare si service in perioada de garantie echipamente medicale conform Caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru cu pe o perioada de 24 luni cu trei operatori economici. Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub inciden?a unei clauze suspensive având în vedere c? fondurile vor fi asigurate de c?tre Ministerul S?n??ii în sensul c? incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 443 574.56 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoclav de capacitate mare (2 usi)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191100 Stérilisateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub inciden?a unei clauze suspensive având în vedere c? fondurile vor fi asigurate de c?tre Ministerul S?n??ii în sensul c? incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoclav de capacitate mare (1 usa)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191100 Stérilisateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub inciden?a unei clauze suspensive având în vedere c? fondurile vor fi asigurate de c?tre Ministerul S?n??ii în sensul c? incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Camera termostat
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42500000 Matériel de réfrigération et de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub inciden?a unei clauze suspensive având în vedere c? fondurile vor fi asigurate de c?tre Ministerul S?n??ii în sensul c? incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aparat digital de radiologie fix
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termen de livrare produs / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub inciden?a unei clauze suspensive având în vedere c? fondurile vor fi asigurate de c?tre Ministerul S?n??ii în sensul c? incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizitiile publice ?i HG nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
In contextul pandemiei COVID, autoritatea contractanta este nominalizata spital de linia a II-a in combaterea pandemiei si necesita aceste echipamente in lupta impotriva virusului SARS-COV-2. Posibilitatea aparitiei valului 4 al pandemiei a determinat ca autoritatea contractanta sa opteze pentru aplicarea procedurii de Licitatie deschisa accelerata cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (3) - legea 98/2016.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 177-460563
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 288
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEHNOPLUS MEDICAL Numéro national d'identification: RO 4261939 Adresse postale: Strada Odobe?ti, Nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032151 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@tehnoplus.ro Téléphone: +40 213485282 Fax: +40 213485343/+40 372872626 Adresse internet: www.tehnoplus.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 584 872.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 573 174.56 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 218
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELECTRONIC APRIL APARATURA ELECTRONICA SPECIALA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6043132 Adresse postale: Strada Pasteur Louis, Nr. 3-5 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400349 Pays: Roumanie Courriel: office@aprilcj.ro Téléphone: +40 264420040 Fax: +40 264420040 Adresse internet: www.aprilcj.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 504 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 250 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 219
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIST IMAGING & P.O.C.
Numéro national d'identification: RO 24205100 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii-imaging@medist.ro Téléphone: +40 214107026 Fax: +40 214107028 Adresse internet: www.medist-imaging.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 060 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 060 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 289
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RAFI MEDICAL Numéro national d'identification: RO 9245101 Adresse postale: Strada Foi?orului, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031173 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.rg@rafi.ro Téléphone: +40 213227121 Fax: +40 213227123 Adresse internet: www.rafi.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 584 872.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 560 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Roumanie-Ia?i: Équipements médicauxType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie 
33191100 - Stérilisateur 
42500000 - Matériel de réfrigération et de ventilation