Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 12/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Instruments de mesure de grandeurs

2021/S 111-290448  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Ia?i: Instruments de mesure de grandeurs 2021/S 111-290448 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Ia?i Numéro national d'identification: 4701126 Adresse postale: Str. Carol I nr. 11 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700506 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Lupu Courriel: serviciulachizitii@uaic.ro Téléphone: +40 232201147 Fax: +40 232201117 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uaic.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121704 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare osciloscop digital high definition 2 x 200 MHz Numéro de référence: 3081/AP/27.05.2021
II.1.2) Code CPV principal 38340000 Instruments de mesure de grandeurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contract de furnizare osciloscop digital high definition 2 x 200 MHz. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si respectiv, a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP (www.e-licitatie.ro). www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 72 800.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i, Corp A Facultatea de Fizica Bd. Carol I, nr 11, Iasi, RO-700506, România.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare osciloscop digital high definition 2x200 MHz, conform caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 75 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta: Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se regaseasc în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167, 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei:
   1.  Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informa?iile aferente situa?iei lor,
   2.  Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016- se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor,
   3.  Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016- se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor,
   4.  Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE.si depune declaratia conform model anexat. Încadrarea în situa?ia prev?zut la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local - inclusiv pentru punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii, - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, - alte documente edificatoare, dup caz. Operatorii economici (ofertan?i/ asocia?i/ subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) au obligativitatea depunerii DUAE odat cu oferta, sub sanc?iunea respingerii acesteia din urm ca inacceptabil conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Lista cu persoanele ce de?in func?ii de decizie în autoritatea contractant?: Rector - Prof. univ. dr. Tudorel TOADER Prorector - Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI Prorector - Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU Prorector - Prof. univ. dr. Corneliu IA?U Prorector - Conf. univ. dr. Florin BRÎNZ Prorector - Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU Prorector - Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN Director general administrativ - Costel PALADE Director economic ?i resurse umane - Liliana IFTIMIA ?ef Birou Achizi?ii - ec. Cosmin Ilie Ungureanu ?ef Serviciu Achizi?ii Publice - Gabriela Alexoaei Administrator financiar - ec. Marius Jechel Administrator financiar - ing Cristina Elena Lupu Administrator financiar - ing. Dan-Mihai Iv?nescu Administrator financiar - chim Irina Ursachi Administrator financiar- ing Daniela Brighiu Administrator financiar Liliana Catana Administrator financiar Inesa Tof?nic Administrator financiar Ramona Mihaela Creang Informa?ii pentru persoanele juridice str?ine: Se va completa DUAE de c?tre to?i operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce caracterizeaz situa?ia lor. Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice document considerat edificator din acest punct de vedere în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara respectiv?. În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev?zute la alin. (1) art 168 din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164,165 si 167 autoritatea contractant va accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractant î?i rezerv dreptul de a solicita în mod direct informa?ii de la autorit??ile competente str?ine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce prive?te existen?a sau inexisten?a unei situa?ii de excludere dintre cele descrise mai sus. Autoritatea Contractant va completa Formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public care va sesiza eventualele conflicte de interese, urmand ca AC sa ia masurile care se impun. Cerinta: Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie s aib corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor la partea IV: Criteriile de selectie, sectiunea A (Capacitatea de a corespunde cerintelor). La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele: a) Persoanele juridice romane 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. b) Persoanele juridice straine Ofertantul va prezenta documente care sa cuprinda informatii edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului. Ofertantul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Nota: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/07/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/11/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/07/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 - Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea complet?rii la urm?torul link: www.e-licitatie.ro. Instruc?iuni privind completarea DUAE se reg?sesc accesând notificarea ANAP disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE-în-procedurile-desf??urate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ - Solicit?rile de clarific?ri ?i ofertele se transmit doar în SEAP - Pentru transmiterea solicit?rilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile având în vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016, - Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul uneia din urm?toarele modalit??i de comunicare: email pe adresa indicat în DUAE, - Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire înc?rcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici s de?in?/ instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semn?turii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semn?tur electronic?), - Dimensiunea maxim permis a fi?ierelor înc?rcate SEAP este de max. 40Mb, num?rul acestora fiind nelimitat. www.e-licitatie.ro http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contesta?ii se pot depune la Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor ?i vor fi solu?ionate potrivit Legii 101/2016. Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul juridic al Universit??ii "Alexandru Ioan Cuza" Adresse postale: Bulevardul Carol I nr. 11, localitate Ia?i Ville: Ia?i Code postal: 700506 Pays: Roumanie Téléphone: +40 232201131 Adresse internet: www.uaic.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38340000 - Instruments de mesure de grandeurs