Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: PiËces pour machines agricoles et sylvicoles

2021/S 65-164716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Ia?i: PiËces pour machines agricoles et sylvicoles 2021/S 065-164716 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regia Na?ional a P?durilor ñ Romsilva R.A.
NumÈro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: Regia Na?ional a P?durilor ñ Romsilva prin Direc?ia Silvic Ia?i Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700483 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Direc?ia Silvic Ia?i Courriel: daniel.robu@rnp.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 232244680 Fax: +40 232244631 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Regie autonom
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Silvicultur ?i exploat?ri forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Piese de schimb ?i accesorii pentru ma?ini ?i utilaje agricole ?i forestiere NumÈro de rÈfÈrence: 159012020183067
II.1.2) Code CPV principal 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
In vederea asigurarii continuitatii procesului de productie al unitatii prin mentinerea in stare optima de functionare a parcului de masini si utilaje din dotarea autoritatii contractante, este necesara achizitia de piese de schimb si accesorii. Procedura cuprinde cinci loturi. Componenta loturilor si cantitatile aferente se regasesc in caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevazute in caietul de sarcini. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este prezentata in sectiunea II.2) ÑLista de loturiî. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire: cu 17 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 818 300.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utilaje pentru transportul materialului lemnos
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Ocoalelor Silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.
II.2.4) Description des prestations:
Piese de schimb si accesorii pentru masini si utilaje agricole si forestiere, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 514 896,62 RON.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ma?ini ?i instala?ii de ridicat ?i manipulat
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Ocoalelor Silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.
II.2.4) Description des prestations:
Piese de schimb si accesorii pentru masini si utilaje agricole si forestiere, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 194 132,73 RON.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utilaje pentru pepiniere
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Ocoalelor Silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.
II.2.4) Description des prestations:
Piese de schimb si accesorii pentru masini si utilaje agricole si forestiere, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 70 519,58 RON.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Materiale ?i accesorii pentru ma?ini ?i utilaje
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Ocoalelor Silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.
II.2.4) Description des prestations:
Piese de schimb si accesorii pentru masini si utilaje agricole si forestiere, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 119 398,57 RON.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 16800000 PiËces pour machines agricoles et sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul Ocoalelor Silvice Lunca Cetatuii, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.
II.2.4) Description des prestations:
Piese de schimb si accesorii pentru masini si utilaje agricole si forestiere, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 598 889,91 RON.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 001-000212
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 340 / 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Utilaje pentru transportul materialului lemnos
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 50 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 50 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 226 / 3
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 140 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 140 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 808 / 2
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 60 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 60 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 232 / 1
Lot n : 5 IntitulÈ:
Materiale ?i accesorii pentru ma?ini ?i utilaje
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 48 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 48 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 180
Lot n : 4 IntitulÈ:
Utilaje pentru pepiniere
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 111 558.81 RON Offre la plus basse: 92 110.55 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 92 110.55 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 181
Lot n : 5 IntitulÈ:
Materiale ?i accesorii pentru ma?ini ?i utilaje
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 474 874.56 RON Offre la plus basse: 395 549.09 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 395 549.09 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 220
Lot n : 2 IntitulÈ:
Utilaje pentru transportul materialului lemnos
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 890 643.72 RON Offre la plus basse: 668 321.60 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 668 321.60 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 179
Lot n : 3 IntitulÈ:
Ma?ini ?i instala?ii de ridicat ?i manipulat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 535 178.48 RON Offre la plus basse: 452 437.66 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 452 437.66 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 178
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 169 003.80 RON Offre la plus basse: 1 958 227.92 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 1 958 227.92 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 230 / 1
Lot n : 3 IntitulÈ:
Ma?ini ?i instala?ii de ridicat ?i manipulat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 51 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 51 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 229 / 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Utilaje pentru transportul materialului lemnos
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 47 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 231 / 1
Lot n : 4 IntitulÈ:
Utilaje pentru pepiniere
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 228 / 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 85 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 85 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 72 / 2
Lot n : 5 IntitulÈ:
Materiale ?i accesorii pentru ma?ini ?i utilaje
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 75 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 75 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 926 / 4
Lot n : 1 IntitulÈ:
Utilaje pentru exploatarea masei lemnoase
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mavi Rom Auto S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15146447 Adresse postale: Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 17 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700589 Pays: Roumanie Courriel: daniulioangalan@yahoo.com TÈlÈphone: +40 745651621 Fax: +40 232245215 Adresse internet: www.maviromauto.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 250 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 250 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia Silvic Ia?i ñ Comp. juridic Adresse postale: Str. Gheorghe Asachi nr. 2 Ville: Ia?i (Ia?i) Code postal: 700483 Pays: Roumanie Courriel: office@iasi.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 232244680 Fax: +40 232244631 Adresse internet: http://www.rosilva.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
16800000 - Pièces pour machines agricoles et sylvicoles