Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Services de conception technique pour installations de transport

2023/S 55-158336  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Ia?i: Services de conception technique pour installations de transport 2023/S 055-158336 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL IASI NumÈro national d'identification: 4540712 Adresse postale: Bulevardul: ?tefan cel Mare ?i Sf'nt, nr. 69 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700075 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Anca Luminita Muscheru Courriel: achizitii.publice@icc.ro TÈlÈphone: +40 0232235100 Fax: +40 0232214425/210/336 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.icc.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Contract de achizi?ie public? de servicii de proiectare const'nd Ón Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execu?ie, Proiect pentru Autorizarea Execut?rii Lucr?rilor de Construire ?i DTOE, inclusiv verificarea tehnic? a proiectului tehnic conform prevederilor Ón vigoare aferente proiectului ?i asisten?? tehnic? pe timpul execu?iei lucr?rilor îOEnfiin?ar... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro NumÈro de rÈfÈrence: 0
II.1.2) Code CPV principal 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse 71311100 Services d'assistance en gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Iasi
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Contract de achizi?ie public? de servicii de proiectare const'nd Ón Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execu?ie, Proiect pentru Autorizarea Execut?rii Lucr?rilor de Construire ?i DTOE, inclusiv verificarea tehnic? a proiectului tehnic conform prevederilor Ón vigoare aferente proiectului ?i asisten?? tehnic? pe timpul execu?iei lucr?rilor îOEnfiin?area centurii u?oare de ocolire a Municipiului Ia?iî - conform Caiet de sarcini. Contractantul se oblig? s? realizeze documenta?ia tehnic? Ón conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ?i con?inutul cadru al documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi?ii finan?ate din fonduri publice ?i va cuprinde: - Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu, studii de teren ?i expertize tehnice - Documenta?ia tehnic? pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii PAC, inclusiv documenta?ia tehnic? de execu?ie a lucr?rilor DTOE ?i ob?inerea autoriza?iei de construire, - Proiect tehnic inclusiv detalii de execu?ie. Livrabile/activitati care vor fi realizate in cadrul contractului A. Studii conform HG 907 1 Studii topografice 2 Studii geotehnice 3 Studii hidrologice 4 Studii arheologice 5 Studii de trafic 6 Studii pentru ob?inerea acordurilor/avizelor de mediu B. Expertize tehnice 7 Expertiz? tehnic? drum 8 Expertiz? tehnic? poduri 9 Expertiz? tehnic? geotehnic? C. Studiu de fezabilitate 10 Studiu de fezabilitate 11 Analiza cost-beneficiu D. Proiect pentru autorizarea execut?rilor lucr?rilor de construire 12 Documenta?ii tehnice necesare Ón vederea ob?inerii avizelor/acordurilor/autoriza?ii 13 Verificare tehnic? a documenta?iilor de avize/acorduri/autoriza?ii 14 Proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor - PAC 15 Verificarea tehnic? Proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor E. Proiect tehnic de execu?ie 16 Proiect tehnic de execu?ie 17 Detalii de execu?ie 18 Verificare tehnic? Proiect tehnic ?i detalii de execu?ie F. Asisten?? tehnic? din partea proiectantului 19 Asisten?? tehnic? din partea proiectantului Prestatorul este responsabil de elaborarea documenta?iei pentru ob?inerea avizelor, acordurilor ?i autoriza?iilor solicitate de organismele autorizate, chiar dac? acestea nu au fost men?ionate Ón Certificatul de urbanism ca fiind necesare, Ón conformitate cu prevederile legislatiei Ón vigoare, cu respectarea tuturor reglement?rilor tehnice ?i normativelor specifice; Plata taxelor pentru avize, acorduri si aprobari se va face de catre beneficiar si nu va fi inclusa in oferta financiara. Cuantumul acestor taxe se vor comunica in timp util Beneficiarului, pentru a realiza demersurile necesare pentru angajarea sumelor, conform prevederilor legale.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 29
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 065-171506
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 12390 IntitulÈ:
Contract de achizi?ie public? de servicii de proiectare const'nd Ón Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execu?ie, Proiect pentru Autorizarea Execut?rii Lucr?rilor de Construire ?i DTOE, inclusiv verificarea tehnic? a proiectului tehnic conform prevederilor Ón vigoare aferente proiectului ?i asisten?? tehnic? pe timpul execu?iei lucr?rilor îOEnfiin?are... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NV Construct S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO18639415 Adresse postale: Strada Arge?, Nr. 26 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400159 Pays: Roumanie Courriel: nv.construct@yahoo.com TÈlÈphone: +40 264460054 Fax: +40 264460054 Adresse internet: www.nvconstruct.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 4 527 632.37 RON
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: A se vedea Notificarea ANAP nr. 247, disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- de transmitere a solicitarilor - de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP; operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa; comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa pe SEAP sau prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau mail, cu specificatia confirmarii de Óndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purt'nd numarul si data de Ónregistrare apartin'nd ofertantului.
   2.  Operatorii economici au obligatia completarii si depunerii DUAE in SEAP o data cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
   3. OEn conformitate cu principiul recunoa?terii reciproce, autoritatea/entitatea contractant? accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documenta?iei de atribuire, emise de organisme stabilite Ón alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Rom'nia are Óncheiate acorduri pentru recunoa?terea ?i echivalarea certific?rilor/ autoriza?iilor Ón cauz?.
   4.  Specificatiile tehnice din cadrul prezentei documentatii de atribuire care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT". http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: CONSILIUL JUDETEAN IASI- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE Adresse postale: B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 69 Ville: Iasi (Iasi) Code postal: 700075 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.publice@icc.ro TÈlÈphone: +40 232235100 Adresse internet: www.icc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i
VII.1.4) Description des prestations:
Contract de achizi?ie public? de servicii de proiectare const'nd Ón Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execu?ie, Proiect pentru Autorizarea Execut?rii Lucr?rilor de Construire ?i DTOE, inclusiv verificarea tehnic? a proiectului tehnic conform prevederilor Ón vigoare aferente proiectului ?i asisten?? tehnic? pe timpul execu?iei lucr?rilor îOEnfiin?area centurii u?oare de ocolire a Municipiului Ia?iî - conform Caiet de sarcini. Contractantul se oblig? s? realizeze documenta?ia tehnic? Ón conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ?i con?inutul cadru al documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi?ii finan?ate din fonduri publice ?i va cuprinde: - Studiu de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu, studii de teren ?i expertize tehnice - Documenta?ia tehnic? pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii PAC, inclusiv documenta?ia tehnic? de execu?ie a lucr?rilor DTOE ?i ob?inerea autoriza?iei de construire, - Proiect tehnic inclusiv detalii de execu?ie. Livrabile/activitati care vor fi realizate in cadrul contractului A. Studii conform HG 907 1 Studii topografice 2 Studii geotehnice 3 Studii hidrologice 4 Studii arheologice 5 Studii de trafic 6 Studii pentru ob?inerea acordurilor/avizelor de mediu B. Expertize tehnice 7 Expertiz? tehnic? drum 8 Expertiz? tehnic? poduri 9 Expertiz? tehnic? geotehnic? C. Studiu de fezabilitate 10 Studiu de fezabilitate 11 Analiza cost-beneficiu D. Proiect pentru autorizarea execut?rilor lucr?rilor de construire 12 Documenta?ii tehnice necesare Ón vederea ob?inerii avizelor/acordurilor/autoriza?ii 13 Verificare tehnic? a documenta?iilor de avize/acorduri/autoriza?ii 14 Proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor - PAC 15 Verificarea tehnic? Proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor E. Proiect tehnic de execu?ie 16 Proiect tehnic de execu?ie 17 Detalii de execu?ie 18 Verificare tehnic? Proiect tehnic ?i detalii de execu?ie F. Asisten?? tehnic? din partea proiectantului 19 Asisten?? tehnic? din partea proiectantului Prestatorul este responsabil de elaborarea documenta?iei pentru ob?inerea avizelor, acordurilor ?i autoriza?iilor solicitate de organismele autorizate, chiar dac? acestea nu au fost men?ionate Ón Certificatul de urbanism ca fiind necesare, Ón conformitate cu prevederile legislatiei Ón vigoare, cu respectarea tuturor reglement?rilor tehnice ?i normativelor specifice; Plata taxelor pentru avize, acorduri si aprobari se va face de catre beneficiar si nu va fi inclusa in oferta financiara. Cuantumul acestor taxe se vor comunica in timp util Beneficiarului, pentru a realiza demersurile necesare pentru angajarea sumelor, conform prevederilor legale.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 35
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 4 527 632.37 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NV Construct S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO18639415 Adresse postale: Strada Arge?, Nr. 26 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400159 Pays: Roumanie Courriel: nv.construct@yahoo.com TÈlÈphone: +40 264460054 Fax: +40 264460054 Adresse internet: www.nvconstruct.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Act aditional nr. 3/10160/09.03.2023 prelungeste durata contractuala cu inca 2 luni pentru faza de proiectare 2 datorat de faptul ca desi obtinerea avizelor intra in sarcina contractantului, taxele necesare pentru obtinerea acestora fiind ulterior decontate de Autoritatea Contractanta in baza documentelor justificative, termenul mare de eliberare a avizelor de catre avizatori nu poate fi imputat prestatorului atat timp cat acesta a depus toate documentatiile necesare eliberarii.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Act aditional nr. 3/10160/09.03.2023 prelungeste durata contractuala cu inca 2 luni pentru faza de proiectare 2 datorat de faptul ca desi obtinerea avizelor intra in sarcina contractantului, taxele necesare pentru obtinerea acestora fiind ulterior decontate de Autoritatea Contractanta in baza documentelor justificative, termenul mare de eliberare a avizelor de catre avizatori nu poate fi imputat prestatorului atat timp cat acesta a depus toate documentatiile necesare eliberarii..
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 4 527 632.37 RON Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 4 527 632.37 RON Contract de achizi?ie public? de servicii de proiectare const'nd Ón Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execu?ie, Proiect pentru Autorizarea Execut?rii Lucr?rilor de Construire ?i DTOE, inclusiv verificarea tehnic? a proiectului tehnic conform prevederilor Ón vigoare aferente proiectului ?i asisten?? tehnic? pe timpul execu?iei lucr?rilor îOEnfiin?ar... detalii pe www.e-licitatie.ro 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71311100 - Services d'assistance en génie civil 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport