Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Services de déneigement

2020/S 99-238044  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Ia?i: Services de déneigement

2020/S 099-238044

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 074-176516)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Direc?ia Jude?ean de Administrare a Drumurilor ?i Podurilor Ia?i
Numéro national d'identification: 14009336
Adresse postale: Str. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 13
Ville: Ia?i
Code NUTS: RO213
Code postal: 700064
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ciprian Ovidiu Ciucan
Courriel: contact@djadp.ro
Téléphone: +40 232255961
Fax: +40 232255960 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.djadp.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

http://www.djadp.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Acord-cadru 2020-2022 pentru activitatea de desz?pezire a drumurilor jude?ene pentru perioada:
   1. 11.2020-15.3.2022

Numéro de référence: 14009336_2020_PAAPD1135444/1704/20.03.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90620000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele ?i specifica?iile tehnice din documentatia de atribuire.
   1.  Termenul-limit pân la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informatii suplimentare in leg?tur cu documenta?ia de atribuire este de maximum 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
   2.  Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Informatii privind acordul-cadru: - acord-cadru cu un singur operator; - durata acordului-cadru: maximum 16,5 luni; - frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum 2 (doua) contracte subsecvente/an; - contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: nu; - estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_cant._min._AC ?i Anexa_cant._max._AC, Anexa_cant._min._CS, ?i Anexa_cant._ max._CS din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantit??i); - estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 7 155 135 RON f?r TVA.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 074-176516

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Descrierea achizi?iei publice:

Au lieu de:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele ?i specifica?iile tehnice din documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de participare: 70 000 RON. "Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor". Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

Lire:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele ?i specifica?iile tehnice din documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de participare: 70 000 RON. "Perioada de valabilitate a garan?iei pentru participare va fi cel pu?in egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, conform art. 35 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) -
   3. 10.2020". Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
În mod corespunz?tor se modific ?i informa?iile din Fi?a de date a achizi?iei, la sec?iunea II.2.4) "Descrierea achizi?iei publice". De asemenea, în fi?a de date a achizi?iei, la sec?iunile: III.1.6.a) "Garantie de participare", în loc de: "Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: patru luni (120 de zile)", se va citi: "Perioada de valabilitate a garan?iei pentru participare va fi cel pu?in egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, conform art. 35 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) -
   3. 10.2020"; VI.3) "Informatii suplimentare", textul: "Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: patru luni (120 de zile)", se va citi: "Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) -
   3. 10.2020".

 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage