Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 17/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Services de gardiennage

2021/S 199-519410  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Roumanie-Ia?i: Services de gardiennage 2021/S 199-519410 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul Regional de Oncologie Iasi NumÈro national d'identification: 29067408 Adresse postale: Strada: Berthelot, g-ral, nr. 2-4 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700483 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andrei Bulugu Courriel: achizitii@iroiasi.ro TÈlÈphone: +40 751193776 Fax: +40 374278802 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.iroiasi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129058 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Ia?i - ACORD CADRU pe 24 luni NumÈro de rÈfÈrence: 29067408_2021_PAAPD1313785
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Ia?i - ACORD CADRU pe 24 luni - 4 POSTURI DE PAZA 24 luni, in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023 , conform specificatiilor din caietul de sarcini Institutul Regional de Oncologie Iasi are ca obiect de activitate asistenta medicala specializata conform legislatiei in vigoare, avand personal angajat calificat care lucreaza in ture. Serviciul de paza va fi asigurat de catre societati comerciale specializate in serviciul de paza si protectie. Acestea trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei in vigoare (Legea 333/2003), avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a acestora. In scopul asigurarii pazei si protectiei obiectivelor s-au prevazut urmatoarele posturi de paza: -Postul 1-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Lascar Catargi; -Postul 2-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie cu intrare din Str. Pinului; -Postul 3-post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Ion Creanga nr. 5 bis ; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de amenajare din aceasta locatie si va fi demarata activitatea medicala. -Postul 4 -post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Codrescu nr 6, Iasi; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de constructie la Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice, care va functiona la aceasta adresa. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate Ón SEAP, la Sectiunea îLista,clarificari, notificari si deciziiî din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 261 440.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
servicii paza 2 posturi - Str. General Henri Mathias Berthelot, Nr. 2-4, Ia?i, Rom'nia servicii paza 1 post - Str. Ion Creanga nr. 5 bis, Ia?i, Rom'nia servicii paza 1 post - Str. Codrescu nr 6 , Ia?i, Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Ia?i - ACORD CADRU pe 24 luni - maximum 4 POSTURI DE PAZA - 24 luni , conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei operatori economici) Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
   1.  - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia, catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Documentele vor fi scanate in ordinea care rezulta din certificatul ONRC.
   2.  CertifIcatul privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala , trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Pentru respectarea prevederilor art 165 alin. (2), Ón etapa prev?zut la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezint pentru sediul principal documente din care s reias neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate.
   3.  Cazierul fiscal al operatorului economic;
   4.  CAZIERUL JUDICIAR al persoanelor imputernicite inscrise in certificatul ONRC al respectivului operator economic in calitate de membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau in calitate de persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
   5.  CAZIERL JUDICIAR AL OPERATORULUI ECONOMIC; Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ñ eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / Ónregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. Operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla Óntr-o situatie generatoare de conflict de interese Ón cadrul sau/Ón legatura cu procedura Ón cauza, conform art. 59 si 60 din Legea nr.98/ 2016. Modalitatea de indeplinire : prezentare DUAE completat impreuna cu Declaratia privind evitarea conflictului de interese care trebuie sa fie prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ec. Grosu Mirela -Manager Ec. Cucu Mihaela -Director. Financiar-Contabil Prof. Univ. Dr. Dimofte Gabriel Mihail- Director Medical Ec. Andrei Bulugu- Sef Birou Achizitii Publice Ec . Ion MÓndril ñ Economist ñ Birou Achizitii Publice ing. Stefan Salagean - Departament tehnic ing. Ioanid Constantin - Departament tehnic
   5.  Prestatorul are obliga?ia sa faca dovada ca este autorizat sa presteze serviciile de paza prin detinerea licen?ei de func?ionare (conform HOT?R¬RII nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor), avizului inspectoratului de poli?ie jude?ean sau al Direc?iei Generale de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti pentru conduc?torul societ??ii specializate de paz ?i protec?ie/societ??ii specializate Ón sisteme de alarmare Ómpotriva efrac?iei si atestatelor profesionale prev?zute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv autorizatia mentionata mai sus sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
   6.  Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 17/03/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/11/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Modul de departajare al ofertelor
:
avand in vedere ca acordul cadru se Óncheie cu un numar maxim de 3 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Reofertarea se va realiza prin incarcarea electronica in SEAP de documente care contin noile preturi. Pretul reofertat nu poate fi Ómbunatatit dec't p'na la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
   2.  Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana , la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
   3.  Toate documentele vor fi semnate obligatoriu cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului pana cel tarziu la ora si data mentionata in anuntul de participare.
   4. Conform prevederilor Art. 1276 din Codul Civil, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru, printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data la care aceasta incheie contractele subsecvente la acordurile-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, Oficiul National pentru Achizitii Centralizate sau orice alta institutie cu atributii in efectuarea achizitiilor centralizate, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/acord cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage