Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Services de transport aÈrien

2023/S 97-302480  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Ia?i: Services de transport aÈrien 2023/S 097-302480 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Club Sportiv Municipal Iasi 2020 NumÈro national d'identification: 4277 9349 Adresse postale: Strada: ?tefan cel Mare ?i Sf'nt, nr. 8 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700063 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Vladimir Danilov Courriel: jalaboi.iustin@gmail.com TÈlÈphone: +40 745009623 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.csmiasi2020.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166143 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s) La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de transport de pasageri inclusiv servicii conexe, pentru transportul aerian al participan?ilor la competita E-Sports, dus-Óntors, de la locul de preluare (str?in?tate) la Municipiul Ia?i, Rom'nia, sau din Municipiul Ia?i, Rom'nia, la locul de predare (str?in?tate) NumÈro de rÈfÈrence: 05-11
II.1.2) Code CPV principal 60400000 Services de transport aÈrien
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Prestarea de servicii de transport aerian de pasageri, prin rezervarea ?i emiterea de bilete de avion la zboruri interna?ionale de pasageri, conform necesit??ilor concrete de deplasare ale personalului structurilor beneficiare, Ón baza contractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi Óncheiate pe durata valabilit??ii acestuia, in vederea participantii la competitia internationala de gaming E-Sports ce se va desfasura in perioada 26-august - 5 septembrie in Municipiul Iasi, Romania. Termen limit? de solicitare clarific?ri la documenta?ie atribuire: 15 zile anterior datei limit? de depunere oferte. Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 6 000 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Iasi, jud. Iasi
II.2.4) Description des prestations:
Prestarea de servicii de transport aerian de pasageri, prin rezervarea ?i emiterea de bilete de avion la zboruri interna?ionale de pasageri, conform necesit??ilor concrete de deplasare ale personalului structurilor beneficiare, Ón baza contractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi Óncheiate pe durata valabilit??ii acestuia, in vederea participantii la competitia internationala de gaming E-Sports ce se va desfasura in perioada 26-august - 5 septembrie in Municipiul Iasi, Romania. Se estimeaza ca vor fi achizitionate intre 200 si 800 bilete de avion, dus-intors, intre diferite locatii internationale si Aeroportul Iasi. Num?rul efectiv de bilete va fi determinat Ón func?ie de necesit??ile autorit??ii contractante la momentul atribuirii contractelor subsecvente.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
CERINTA NR. 1 Operatorii economici, subcontractan?ii, asocia?ii ?i ter?ii sus?in?tori nu trebuie s? se reg?seasc? Ón situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: se va completa D.U.A.E. de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertan?ii admisibili Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele vor fi traduse Ón limba rom'n? de c?tre un traduc?tor atestat, potrivit legii Ón vigoare. Aceste documente pot fi:
   1.  Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acesteia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de O.N.R.C./ actul constitutiv;
   2.  Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezent?rii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate.
   3.  Dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) ?i art. 171 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
   4.  Alte documente edificatoare, dup? caz. Documentele vor fi valabile la momentul prezent?rii. Neprezentarea acestor documente duce la excluderea ofertantului din procedur?. CERIN?A NR. 2 Declara?ie privind neÓncadrarea Ón situa?ia prev?zut? la art. 59 ñ 60 din Legea 98 / 2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind regulile de evitare a conflictului de interese. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: se va completa D.U.A.E. de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Operatorii economici (ofertant individual, asociat, ter? sus?in?tor, subcontractant) vor depune odat? cu D.U.A.E., sub sanc?iunile prevederilor legale privind falsul Ón declara?ii, o declara?ie pe proprie r?spundere privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute la art. 59 ñ 60 din Legea 98 / 2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind regulile de evitare a conflictului de interese. Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante sunt: Vladimir Danilov, Iustin-Gheorghe Jalaboi, Oana-Andreea Popa, Luigi-Antonio Ciobanu. Consultant servicii auxiliare achizitii - Rebenciuc Cristi-Constantin. Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor care are drept membri Ón cadrul consiliului de administra?ie/ organ de conducere ori de supervizare si/sau are ac?ionari ori asocia?i persoane care sunt so?/so?ie, ruda sau afin p'n? la gradul al doilea inclusiv cu persoane ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Neprezentarea acestui document duce la excluderea ofertantului din procedur?. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: se va completa D.U.A.E. de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertan?ii admisibili Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documente solicitate: a) pentru persoane juridice rom'ne: - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului - acreditare I.A.T.A. (Asocia?ia Interna?ional? de Transport Aerian / International Air Transport Association) pentru ofertant, ca persoan? juridic?; b) pentru persoane juridice str?ine: - documente edificatoare care s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare ca persoan? juridic? sau de Ónregistrare/atestare ori apartenen?? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu prevederile legale din ?ara Ón care ofertantul este rezident. - acreditare I.A.T.A. (Asocia?ia Interna?ional? de Transport Aerian / International Air Transport Association) pentru ofertant, ca persoan? juridic?; Documentele se vor prezenta Ónso?ite de traducerea autorizat? a acestora Ón limba rom'n?. OEn cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie s? prezinte aceste documente. Documentele vor fi valabile la momentul prezent?rii. Neprezentarea acestor documente duce la excluderea ofertantului din procedur?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 10
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain, anglais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 20/10/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/06/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Acordul-cadru se va Óncheia cu toti ofertan?ii care Óndeplinesc criteriile de selec?ie ?i calificare impuse Ón cadrul anun?ului de participare ?i a c?ror oferte au fost stabilite c'?tig?toare de c?tre comisia de evaluare a autorit??ii contractante. La reluarea competi?iei, criteriul de atribuire aplicat de autoritatea contractant? va fi pre?ul cel mai sc?zut al serviciilor de transport aerian de pasageri (calculat ca ? pre? efectiv de achizi?ie a biletului pl?tit c?tre compania aerian? de transport + valoare taxe de zbor aferente + valoare Tarif de Serviciu), Ón condi?iile respect?rii tuturor cerin?elor specifice ale autorit??ii contractante privind condi?iile deplas?rii (rut? direct?/indirect?, clas? de zbor, date ?i ore de deplasare etc.). OEn situa?ia Ón care prin aceea?i invita?ie de participare la reofertare au fost solicitate mai multe bilete de avion, criteriul de atribuire aplicat va fi cel mai mic pre? total aferent tuturor biletelor de avion solicitate. Propunerea financiar? va fi exprimat? Ón euro, iar plata se va realiza Ón echivalent lei, la cursul BNR valabil la data emiterii biletului. Propunerea financiar? va fi Ónso?it? Ón mod obligatoriu de istoricul rezerv?rii (documentul electronic generat de sistemul computerizat de rezerv?ri GDS - Global Distribution System), ca o condi?ie de validitate a acesteia. Istoricul rezerv?rii va con?ine informa?ii privind momentul gener?rii rezerv?rii ?i to?i pa?ii aferen?i efectu?rii rezerv?rii, cu date ?i ore. OEn cazul Ón care propunerile financiare a doi sau mai mul?i ofertan?i au aceea?i valoare, autoritatea contractant? va solicita acestora o nou? propunere financiar?, contractul subsecvent urm'nd s? fie atribuit ofertantului a c?rui nou? ofert? va avea cel mai sc?zut pre? al serviciilor de transport aerian de pasageri, calculat conform celor men?ionate anterior. Istoricul rezerv?rii va Ónso?i Ón mod obligatoriu ?i propunerea financiar? aferent? etapei de reofertare, ca o condi?ie de validitate a acesteia. OEn cazul Ón care Ón urma reofert?rii doi sau mai mul?i operatori economici sunt clasa?i pe primul loc, prezent'nd aceea?i valoare a ofertei, autoritatea contractant? va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pre?. Operatorii economici nu vor avea dec't dreptul de a Ómbun?t??i pre?ul ofertat anterior, urm'nd ca oferta al c?rei nou pre? (reofertat) este cel mai sc?zut s? fie declarat? c'?tig?toare. Autoritatea contractant? are dreptul s? solicite Ón original orice document cu regim special a c?rui valabilitate este condi?ionat? de prezentarea Ón aceast? form?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute Ón Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Servicii de transport de pasageri inclusiv servicii conexe, pentru transportul aerian al participan?ilor la competita E-Sports, dus-Óntors, de la locul de preluare (str?in?tate) la Municipiul Ia?i, Rom'nia, sau din Municipiul Ia?i, Rom'nia, la locul de predare (str?in?tate) 20/06/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
60400000 - Services de transport aérien