01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 21/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Travaux de construction

2018/S 246-563145 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

21/12/2018
S246
- - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Ia?i: Travaux de construction

2018/S 246-563145

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 223-509315)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Jude?ul Ia?i
Romania
Str. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 69
Ia?i
700075
Roumanie
Point(s) de contact: Anca Muscheru
Téléphone: +40 232235100
Courriel: achizitii.publice@icc.ro
Fax: +40 232214425/210/336
Code NUTS: RO213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.icc.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.icc.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Contract de achizi?ie public de proiectare ?i execu?i a lucr?rilor în cadrul proiectului "Reabilitarea ?i modernizarea Spitalului Clinic de Urgen? pentru Copii «Sf. Maria» Ia?i", Cod SMIS 110280

Numéro de référence: 4540712_2018_PAAPD1025343

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Contract de achizitie publica de proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi", Cod SMIS 110280. Contractul are ca obiect doua componente: Prestarea serviciilor de proiectare: - Elaborare DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu, documentatia in vederea obtinerii aviz IJC, - Asisten? tehnic a proiectantului pe toata perioada de execu?ie a lucr?rilor pentru proiectul Reabilitarea ?i modernizarea Spitalului Clinic de Urgen? pentru Copii "Sf. Maria" Ia?i, - Elaborare Certificat de Performan? Energetic a cladirii reabilitate ?i modernizate Si Execu?ia lucr?rilor de reabilitare ?i modernizare a Spitalului Clinic de Urgen? pentru Copii "Sf. Maria" Ia?i. Durata contractului va fi de 48 de luni calendaristice de la data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere a contractului. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absen?a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/12/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 223-509315

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 28/12/2018

Lire:

Date: 21/01/2019

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 28/05/2019

Lire:

Date: 21/06/2019

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45320000 - Travaux d'isolation 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique