Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2023/S 55-158813  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Ia?i: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 2023/S 055-158813 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Apavital SA Iasi Numéro national d'identification: 1959768 Adresse postale: Strada: Cost?chescu Mihai, nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700495 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alina Diana Vernica Courriel: alina.vernica@apavital.ro Téléphone: +40 332413257 Fax: +40 232205230 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apavital.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari Numéro de référence: 1959768_2022_PAAPD1351679
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari" sunt grupate pe 4 loturi astfel: LOT 1: OBIECT 1 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA, FEREDENI, SLOBOZIA, DELENI, MAXUT (UAT DELENI) LOT 2: OBIECT 3 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE PARCOVACI SI HARLAU (UAT HARLAU) LOT 3: OBIECT 2 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA HARLAU-COTNARI-CARJOAIA LOT 4: OBIECT 5 - INFIINTARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA MARULUI, BUHALNITA, ZLODICA (UAT CEPLENITA) Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de este
   6. 044.000 lei, (impartita pe loturi astfel: LOT 1 =
   1. 196.000 lei, LOT 2 =
   1. 924.000 lei, LOT 3 =
   1. 462.000 lei, LOT 4 =
   1. 462.000 lei), dar nu include cheltuieli diverse ?i neprev?zute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta. Numarul de zile pân? la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 168 662 553.96 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232400 Travaux de construction d'égouts 45232431 Station de pompage des eaux résiduaires 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
 - U.A.T. COTNARI - sediul APAVITAL SA - teritoriul judetului Iasi;
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 3" presupun: OBIECT 2 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA HARLAU-COTNARI-CARJOAIA Sub-obiect
   2. 1 Conducta de aductiune apa potabila Harlau-Carjoaia, L =
   9. 224 m; Sub-obiect
   2. 2 Statie de pompare apa potabila Harlau-Carjoaia; OBIECT 6 -EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COTNARI, CARJOAIA, HORODISTEA, LUPARIA (UAT COTNARI) Sub-obiect
   6. 1 Infiintare retea de alimentare cu apa, L =
   9. 944 m; Sub-obiect
   6. 2 Extindere retea de alimentare cu apa, L =
   2. 040 m; Sub-obiect
   6. 3 Statii de pompare apa potabila Sub-obiect
   6. 4 Infiintare retea de canalizare menajera , L = 16.889 m; Sub-obiect
   6. 5 Statii de pompare apa uzata SPAU-16 buc; Conducte refulare L=5.879 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din jude?ul Iasi în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finantare
:
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232154 Travaux de construction de châteaux d'eau pour l'eau potable 45232400 Travaux de construction d'égouts 45232431 Station de pompage des eaux résiduaires 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
 - U.A.T. CEPLENITA - sediul APAVITAL SA - teritoriul judetului Iasi;
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 4" presupun: LOT 4: OBIECT 5 - INFIINTARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA MARULUI, BUHALNITA, ZLODICA (UAT CEPLENITA) Sub-obiect
   5. 1 Conducte de aductiune apa potabila, L =
   4. 427 m; Sub-obiect
   5. 2 Statii de pompare apa potabila Sub-obiect
   5. 3 Gospodarii de apa PM: Rezervoare V =2 x 300 mc, Statie de clorinare, Zlodica: Rezervoare V =2 x 100 mc, Statie de clorinare; Sub-obiect
   5. 4 Infiintare retea de alimentare cu apa Zlodica, L = 3607 m; Sub-obiect
   5. 5 Extindere retea de alimentare cu apa Poiana Marului si Buhalnita, L = 15287 m; Sub-obiect
   5. 6 Statii de pompare apa potabila Sub-obiect
   5. 7 Infiintare retea de canalizare menajera Zlodica, L = 3372 m; Sub-obiect
   5. 8 Extindere retea de canalizare menajera Poiana Marului si Buhalnita, L = 11116 m; Sub-obiect
   5. 9 Statii de pompare apa uzata - SPAU-14 buc; Conducte refulare L=3960 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din jude?ul Iasi în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finantare
:
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232154 Travaux de construction de châteaux d'eau pour l'eau potable 45232400 Travaux de construction d'égouts 45232431 Station de pompage des eaux résiduaires 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
 - U.A.T. DELENI - sediul APAVITAL SA - teritoriul judetului Iasi;
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 1" presupun: OBIECT 1 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA, FEREDENI, SLOBOZIA, DELENI, MAXUT (UAT DELENI) Sub-obiect
   1. 1 Extindere retea de alimentare cu apa, L = 12.984 m; Sub-obiect
   1. 2 Statie de pompare apa potabila Sub-obiect
   1. 3 Infiintare retea de canalizare menajera, L = 37.138 m; Sub-obiect
   1. 4 Statii de pompare apa uzata - SPAU 22 buc; Conducte refulare L=
   8. 883 m; Sub-obiect
   1. 5 Conducta de aductiune apa potabila rezervor Harlau-Deleni, L =
   1. 548 m; Sub-obiect
   1. 6 Statii de pompare apa potabila aductiune Sub-obiect
   1. 7 Gospodarie de apa Deleni - Rezervoare V =2 x 250 mc, Statie de clorinare; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 22 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din jude?ul Iasi în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finantare
:
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232400 Travaux de construction d'égouts 45232431 Station de pompage des eaux résiduaires 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
 - U.A.T. HARLAU si U.A.T. SCOBINTI - sediul APAVITAL SA - teritoriul judetului Iasi;
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 2" presupun: OBIECT 3 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE PARCOVACI SI HARLAU (UAT HARLAU) Sub-obiect
   3. 1 Extindere retea de alimentare cu apa, L = 10950 m; Sub-obiect
   3. 2 Statii de pompare apa potabila Sub-obiect
   3. 3 Extindere retea de canalizare menajera, L = 6327 m; Sub-obiect
   3. 4 Statii de pompare apa uzata - SPAU 10 buc; Conducte refulare L= 1523 m; OBIECT 4 - REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE SCOBINTI, FETESTI, ZAGAVIA, BADENI (UAT SCOBINTI) Sub-obiect
   4. 4 Extindere retea de canalizare menajera Scobinti - L = 22.808 m; Sub-obiect
   4. 5 Infiintare retea de canalizare menajera Badeni - L =
   9. 993 m; Sub-obiect
   4. 6 Statii de pompare apa uzata - SPAU-17 buc; Conducte refulare L=8.398 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 22 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din jude?ul Iasi în perioada 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finantare
:
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 170-483010
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 119
Lot nº: 3 Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NESS PROIECT EUROPE Numéro national d'identification: RO 27503616 Adresse postale: Strada Conului, Nr. 9 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100213 Pays: Roumanie Courriel: diana.romaniuc@nessproject.eu Téléphone: +40 344403200 Fax: +40 344403298
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MONTIN Numéro national d'identification: RO 1343422 Adresse postale: Strada Poligonului, Nr. 3 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100070 Pays: Roumanie Courriel: montinsecretariat@gmail.com Téléphone: +40 24453249 Fax: +40 244567799
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORNELL'S FLOOR S.R.L.
Numéro national d'identification: 24616580 Adresse postale: Strada str. Principala, Nr. 1 Ville: Roma Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717352 Pays: Roumanie Courriel: cornells.floor@yahoo.com Téléphone: +40 0231516116 Fax: +40 0231516116
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 519 938.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 47 422 845.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 333 431 590.80 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
RIMOLDO CONSULTING GROUP S.R.L. 1,67% reprezentând instalatii electrice acord asumat de ambele p?r?i ULTRAJET S.R.L. 4,93% reprezentând executie lucrari de subtraversare drumuri acord asumat de ambele p?r?i
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 120
Lot nº: 4 Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORNELL'S FLOOR S.R.L.
Numéro national d'identification: 24616580 Adresse postale: Strada str. Principala, Nr. 1 Ville: Roma Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717352 Pays: Roumanie Courriel: cornells.floor@yahoo.com Téléphone: +40 0231516116 Fax: +40 0231516116
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MONTIN Numéro national d'identification: RO 1343422 Adresse postale: Strada Poligonului, Nr. 3 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100070 Pays: Roumanie Courriel: montinsecretariat@gmail.com Téléphone: +40 24453249 Fax: +40 244567799
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NESS PROIECT EUROPE Numéro national d'identification: RO 27503616 Adresse postale: Strada Conului, Nr. 9 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100213 Pays: Roumanie Courriel: diana.romaniuc@nessproject.eu Téléphone: +40 344403200 Fax: +40 344403298
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 49 369 315.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 46 848 571.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 338 179 807.75 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
RIMOLDO CONSULTING GROUP S.R.L. 1,85% reprezentând instalatii electrice acord asumat de ambele p?r?i ULTRAJET S.R.L. 5 % reprezentând executie lucrari de subtraversare drumuri acord asumat de ambele p?r?i
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 118
Lot nº: 1 Intitulé:
IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari - LOT 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEOVAL & CO Numéro national d'identification: RO 30516918 Adresse postale: Strada Stefan cel Mare, Nr. 12 Ville: Targu Frumos Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 705300 Pays: Roumanie Courriel: tehnic@teoval.ro Téléphone: +40 232712420 Fax: +40 0232714714
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HIDROTERM Numéro national d'identification: RO 5683613 Adresse postale: Strada Colectorului, Nr. 1 Ville: Roman Code NUTS: RO214 Neam? Code postal: 611101 Pays: Roumanie Courriel: hidroterm.office@gmail.com Téléphone: +40 233742490 Fax: +40 233742490
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEF INVEST LOGISTIC Numéro national d'identification: 38169342 Adresse postale: Strada Bucium, Nr. 22 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: catalina.mihailescu@stefinvest.ro Téléphone: +40 754311940 Adresse internet: www.stefinvest.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALROSEL PROJECT Numéro national d'identification: RO37969398 Adresse postale: Strada Razboieni, Nr. 510 Ville: Razboieni Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 705311 Pays: Roumanie Courriel: sebi.ciobanu@gmail.com Téléphone: +40 232712079
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 89 232 683.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 74 391 137.06 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 4 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
UT4FB CONTROL S.R.L. 4% reprezentând lucr?ri electrice, automatizari si SCADA acord asumat de ambele p?r?i.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.
   2.  Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei. - Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.
   3.  Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. - Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. - Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Informatii privind clauza suspensiva: Intrarea în vigoare a Contractului este sub inciden?a clauzei suspensive, în sensul c? semnarea contractului este condi?ionat? de ob?inerea aprob?rii Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din judetul Iasi in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Opera?ional Infrastructur? Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care deriv? direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract. Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru ob?inerea finan?arii, de la data la care ofertantul declarat câ?tig?tor este în drept s? semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor ?i a garan?iei de participare. În situa?ia în care, indiferent de motive, Comisia European? nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Apavital SA Iasi, Beneficiarul (entitatea contractanta) î?i rezerv? dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege c? Beneficiarul nu poate fi considerat r?spunz?tor pentru vreun prejudiciu ap?rut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Beneficiarul a fost notificat asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Contractantul accept? prezenta clauza suspensiva, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndat? ce Comisia European? va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (?apte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, s? în?tiin?eze contractantul cu privire la semnarea contractului. NOTA: - Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020. - In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. - In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? din judetul Iasi inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator. "Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S.C. APAVITAL S.A. - Serviciul Juridic Adresse postale: Strada Mihai Cost?chescu, nr. 6 Ville: Iasi Pays: Roumanie Courriel: claudia.agrici@apavital.ro Téléphone: +40 232215410 Adresse internet: www.apavital.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 IS-CL-09 - Extinderea sistemului de ap? ?i canalizare în jude?ul Ia?i - axa 7 - Hârl?u-Cotnari 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45232154 - Travaux de construction de châteaux d'eau pour l'eau potable 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232431 - Station de pompage des eaux résiduaires 
45310000 - Travaux d'équipement électrique