Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 21/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Travaux de pl'trerie

2023/S 18-048287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Ia?i: Travaux de pl'trerie 2023/S 018-048287 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI NumÈro national d'identification: 14593609 Adresse postale: Strada: Pene? Curcanul, nr. 2 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700473 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IUSTIN VIOREL ACHIRECESEI Courriel: achizitii.02033@forter.ro TÈlÈphone: +04 0232/214636 Fax: +40 232215927 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://sicap-prod.e-licitatie.ro Adresse du profil díacheteur: http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161885 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
CONTRACT LUCR?RI REPARA?II CURENTE TR 1 NumÈro de rÈfÈrence: 14593609_2023_PAAPD1382384
II.1.2) Code CPV principal 45410000 Travaux de pl'trerie
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
NOTA 1: Modificarea contractului de achizi?ie public?, Ón cursul perioadei sale de valabilitate, se face Ón condi?iile prev?zute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modificarea contractului Ón cursul perioadei sale de valabilitate, altfel dec't Ón cazurile ?i condi?iile prev?zute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se realizeaz? prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón conformitate cu dispozi?iile legii. NOTA 2: OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limit? p'n? la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de maxim 17 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. NOTA 3: OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ilor suplimentare Ón a 11ña zi dinainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, ?in'nd cont ?i de prevederile Notific?rii ANAP cu privire la modalitatea de punere Ón aplicare a dispozi?iilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Orice solicitare de clarificare transmis? dup? data men?ionat? la nota 2, va pune autoritatea contractant? Ón imposibilitatea de a oferi un r?spuns Ón termenul men?ionat la nota 3 ?i drept urmare solicitarea se va considera TARDIV?.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 240 657.43 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer des marchÈs combinant les lots ou groupes de lots suivants:
OEn cazul Ón care un operator economic va depune oferta la mai multe loturi acesta va avea Ón vedere faptul c? autoritatea contractant? va solicita derularea concomitent? a tuturor contractelor, cu Óncadrarea Ón termenele asumate (nu se adun? termenele de execu?ie).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lucr?ri de repara?ii curente la fa?ad?, acoperi? tip teras?, construc?ii interioare, instala?ii interioare sanitare ?i electrice la Pav. H, I ?i J din cazarma 2675 Urse?ti.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45410000 Travaux de pl'trerie 45231111 Travaux de dÈmontage et de remplacement de pipelines 45261300 Travaux de garnissage et de pose de gouttiËres 45311100 Travaux de c'blage Èlectrique 45332400 Travaux d'installation d'appareils sanitaires 45421130 Poses de portes et de fenÍtres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Loc. Solbozia Cior??ti, jud. Vrancea.
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?ri de repara?ii curente la fa?ad?, acoperi? tip teras?, construc?ii interioare, instala?ii interioare sanitare ?i electrice la Pav. H, I ?i J din cazarma 2675 Urse?ti.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 939 866.49 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 175 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lucr?ri repara?ii curente la fa?ad?, acoperi? tip teras?, construcÌi interioare ?i instala?ii paratr?snet la Pav. C, C1, B1, B2, B3, B4 ?i B5 din cazarma 2675 Urse?ti
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45410000 Travaux de pl'trerie 45261300 Travaux de garnissage et de pose de gouttiËres 45312311 Travaux d'installation de paratonnerre 45421100 Pose de portes et de fenÍtres et d'ÈlÈments accessoires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Loc. Slobozia Cior??ti, jud. Vrancea.
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?ri repara?ii curente la fa?ad?, acoperi? tip teras?, construcÌi interioare ?i instala?ii paratr?snet la Pav. C, C1, B1, B2, B3, B4 ?i B5 din cazarma 2675 Urse?ti.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 2 300 790.94 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 175 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Conform Instructiunii pentru ofertan?i cap. III. 2) ,,Condi?ii de participare", III
   2. 1 ,,Situa?ia personal? a operatorilor economici, inclusiv cerin?ele referitoare la Ónscrierea Ón registrul comer?ului sau al profesiei" , III.2.1.a) ,,Situa?ia personal? a ofertantului". Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate: Operatorii economici (Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor) ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, care s? ateste c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea de Óndeplinire: OEn vederea demonstr?rii Óndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activit??ii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor va completa DUAE ñ "Criteriile de selec?ie" ñ Sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" ñ subsec?iunile: "OEnscrierea Ón Registrul Comer?ului" Ón conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici), urm'nd ca documentul justificativ/documentele justificative actualizat/e, s? fie prezentat/e doar la solicitarea autorit??ii contractante la finalizarea evalu?rii ofertelor, de c?tre ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele edificatoare care probeaz?/confirm? Óndeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, at't pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor declara?i Ón ofert? sunt: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe l'ng? Tribunalul Teritorial, din care s? rezulte c? activitatea principal?/secundar? pe care o desf??oar? conform codific?rii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, Ón Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe l'ng? Tribunalul Teritorial trebuie s? se reg?seasc? ?i urm?toarele informa?ii: datele de identificare ale operatorului economic, ac?ionarii/asocia?ii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administra?ie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informa?iile cuprinse Ón Certificatul constatator trebuie s? fie reale/actuale la data prezent?rii certificatului respectiv. Nota 1: Persoanele juridice str?ine, operatori economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Nota 2: Persoanele juridice str?ine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare Ón copie lizibil? cu men?iunea ìconform cu originalulî Ónso?ite de traducere autorizat? Ón limba rom'n?
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOperatorul economic trebuie s? fac? dovada c? a realizat Ón ultimii 5 ani, Ón cadrul a minimum un contract ñmaximum 3 contracte, lucr?ri ce au ca obiect de activitate lucr?ri de construc?ii civile cel pu?in din categoria de important? C, Ón conformitate cu prevederile Hot?r'rii Guvernului nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Ón construc?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ón valoare cumulat? de cel pu?in:ï
   2. 300.790,94 lei f?r? TVA pentru lotul 1; ï 939.866,49 lei f?r? TVA pentru lotul
   2. Pentru Ón?elegerea cerin?ei, prin construc?ii din categoria C se va Ón?elege:ìConstruc?ii cu func?ii obi?nuite, a c?ror neÓndeplinire nu implic? riscuri majore pentru societate ?i natur?. (a) Cl?diri de locuin?e cu mai mult de dou? niveluri; construc?ii industriale ?i agrozootehnice curente; cl?diri cu func?iuni comerciale, construc?ii socialñculturale care nu intr? Ón categoriile de important? A ?i B.(b) Cl?diri cu caracteristici ?i func?iuni obi?nuite, dar cu valori de patrimoniu: cl?diri de cult; muzee de important? local?.î Loturile: 1,2Proportia de subcontractarePropor?ia de subcontractare Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
OEn vederea demonstr?rii Óndeplinirii criteriului de capacitate tehnic? ?i/sau profesional? Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter?ul sus?in?tor va completa DUAE ñ "Criteriile de selec?ie" ñ Sec?iunea C "Capacitatea tehnic? ?i profesional?" Ón conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici), iar pentru valorile contractelor men?ionate Ón DUAE se va specifica dac? acestea con?in sau nu TVA. Modalitatea de Óndeplinire: Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada Óndeplinirii cerin?ei de capacitate tehnic? ?i profesional?, prin prezentarea, la solicitarea autorit??ii contractante, a urm?toarelor documente edificatoare, f?r? a se limita la, enumerarea nefiind cumulativ?:ñ copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care leñau Óndeplinit;ñ certificate de predareñprimire;ñ recomand?ri;ñ proceseñverbale de recep?ie;ñ certific?ri de bun? execu?ie;ñ certificate constatatoare.Nota 1 OEn cazul Ón care este depus? o ofert? de c?tre operatori economici care particip? Ón comun la procedura de atribuire, fiecare dintre ace?tia trebuie s? demonstreze Óndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la capacitatea tehnic? ?i profesional? propor?ional cu cota de implicare Ón executarea viitorului contract.Nota 2 Persoanele juridice str?ine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare Ón copie lizibil? cu men?iunea ìconform cu originalulî Ónso?ite de traducere autorizat? Ón limba rom'n?.Nota 3 Pentru documentele edificatoare Ón care valoarea este exprimat? Ón alt? unitate monetar?, alta dec't leul, de se va folosi pentru conversie rata medie lunar? de schimb comunicat? de c?tre Banca Central? European? pe siteñul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Se vor depune, odat? cu DUAE, angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dup? caz, a acordului de subcontractare (din care s? reias? procentul de subcontractare) ?i/sau a acordului de asociere. Nedepunerea acestora odat? cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadverten?e de form? ale informa?iilor cuprinse Ón sec?iunile DUAE, at't ale ofertantului/candidatului, c't ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/08/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/02/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute Ón Legea 101/2016
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: COMPARTIMENTUL JURIDIC / UM 02033 IA?I Adresse postale: Pene? Curcanu nr. 2 Ville: Iasi (Iasi) Code postal: 00473 Pays: Roumanie Fax: +40 232214636 Adresse internet: https://sicap-prod.e-licitatie.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 CONTRACT LUCR?RI REPARA?II CURENTE TR 1 21/02/2023 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45231111 - Travaux de démontage et de remplacement de pipelines 
45261300 - Travaux de garnissage et de pose de gouttières 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45312311 - Travaux d'installation de paratonnerre 
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45421130 - Poses de portes et de fenêtres