Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:...tude de faisabilitÈ

2023/S 98-306244  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Roumanie-Ia?i: ...tude de faisabilitÈ 2023/S 098-306244 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Prin D.R.D.P. Iasi, str. Gheorghe Asachi nr. 19 Ville: Iasi (Iasi) Code NUTS: RO21 Nord-Est Code postal: 700481 Pays: Roumanie Point(s) de contact: RAZVAN LEMNARU Courriel: razvan.lemnaru@andnet.ro TÈlÈphone: +40 232213787 Fax: +40 232214432 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdpiasi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Elaborare Studiu de Fezabilitate ÑVarianta de ocolire a orasului Podu Iloaiei, jud. Iasiî NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2022/1980/S/7
II.1.2) Code CPV principal 79314000 ...tude de faisabilitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Elaborare Studiu de Fezabilitate ÑVarianta de ocolire a orasului Podu Iloaiei, jud. Iasiî, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 680 778.12 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO21 Nord-Est Lieu principal d'exÈcution:
Sediul prestatorului
II.2.4) Description des prestations:
Elaborare Studiu de Fezabilitate ÑVarianta de ocolire a orasului Podu Iloaiei, jud. Iasiî, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a de?inut? de ?ef echipa de proiectare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 231-666502
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 70 IntitulÈ:
Elaborare Studiu de Fezabilitate "Varianta de Ocolire a orasului Podu Iloaiei, jud. Iasi"
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INCONS DEVELOPMENT NumÈro national d'identification: 37318748 Adresse postale: Strada Bulevardul Aviatorilor, Nr. 18, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041912 Pays: Roumanie Courriel: alexandru.cauc@incons.ro TÈlÈphone: +40 741335738 Adresse internet: www.incons.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 822 604.15 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 680 778.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Durata contractului: 5 luni.
   2.  Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul AC www.drdpiasi.ro.
   3.  Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate îIntrebariî din detaliul procedurii de atribuire, in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei ñ Sectiunea II.1.4. A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).
   4.  Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1 avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare ìPretul oferteiî. Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare ìPretul oferteiî (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare, atunci AC va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.
   5.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.drdpiasi.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departament Juridic Adresse postale: str. Gheorghe Asachi nr. 19 Ville: Iasi (Iasi) Code postal: 700481 Pays: Roumanie Courriel: contact@drdpiasi.ro TÈlÈphone: +40 232214432 Fax: +40 232214432 Adresse internet: www.drdpiasi.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Elaborare Studiu de Fezabilitate ÑVarianta de ocolire a orasului Podu Iloaiei, jud. Iasiî 23/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité