Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i:Viande

2023/S 196-613616  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Ia?i: Viande 2023/S 196-613616 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi NumÈro national d'identification: 4701126 Adresse postale: Strada: Carol I, nr. 11 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700506 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ramona Creanga Courriel: serviciulachizitii@uaic.ro TÈlÈphone: +40 232201139 Fax: +40 232201117 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uaic.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Alimente pentru prepararea hranei ñCarne, lactate, ulei NumÈro de rÈfÈrence: 414/AP/02.02.2022
II.1.2) Code CPV principal 15110000 Viande
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru cu mai multi operatori economici num?rul maxim de participan?i la acordul-cadru preconizat: 3 Acord cadru de furnizare de alimente pentru prepararea hranei pentru cantinele autorit??ii contractante. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: pana in a 16-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri sau informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucr?toare, autoritatea va r?spunde Ón ultima zi lucratoare Ónainte de termenul respectiv.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 279 414.50 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CARNE CONGELATA DE PUI
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Carne de pui conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires : Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ULEI
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15411100 Huiles vÈgÈtales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Ulei conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CARNE CONGELATA DE CURCAN si RATA
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Carne de curcan si rata conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires : Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CARNE DE VITA
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Carne de vita conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PRODUSE LACTATE
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Produse lactate conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CARNE DE PORC
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Cantinele Gaudeamus Akademos, Titu Maiorescu si Casa Universitarilor ale Universitatii îAlexandru Ioan Cuzaî din Iasi, Bd. Carol I nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Carne de porc conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Frecven?a contractelor subsecvente va fi de cel putin unul la 2 luni. Cantitatile minime/maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini si sunt in functie de solicitarile beneficiarilor interni ai promitentului achizitor. Contractele subsecvente se vor atribui prin metoda îcascad?î. Metoda cascada implica atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul I. OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul I nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul II. OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul II, nu are capacitatea s? furnizeze unul sau mai multe produse din cadrul unui lot Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?ei, promitentului furnizor clasat pe locul III. Refuzul semn?rii primului contract subsecvent atrage dup? sine emiterea unui document constatator negtiv.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 030-084712
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1825
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 265 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 55 540.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1750
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. SALTEMPO S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 3119988 Adresse postale: Strada: Calea Prutului, nr. 87A, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, Cod postal: 800513 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800513 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@saltempo.ro TÈlÈphone: +40 263406363/ +40 236406363 Fax: +40 263406364/ +40 236406364 Adresse internet: www.saltempo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 61 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 070.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1748
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 521 650.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 225.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1753
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPICUL 2 NumÈro national d'identification: RO 622194 Adresse postale: Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39 Ville: Dorohoi Code NUTS: RO212 Boto?ani Pays: Roumanie Courriel: spicul2@dorolact.ro TÈlÈphone: +40 231610028 Fax: +40 231606208 Adresse internet: www.dorolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 196 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 285.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1762
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARPATIS NumÈro national d'identification: RO 712360 Adresse postale: Strada Mir?u?i, Nr. 72 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720028 Pays: Roumanie Courriel: ionutburac@gmail.com TÈlÈphone: +40 747220050 Fax: +40 230522724 Adresse internet: www.carpatis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 71 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1157
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMIA INVEST NumÈro national d'identification: RO 14023985 Adresse postale: Strada Soseaua Sarariei, Nr. 46 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700452 Pays: Roumanie Courriel: amia_invest_iasi@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232212926 Fax: +40 232212926 Adresse internet: www.amiainvestiasi.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 72 410.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 904.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. SALTEMPO S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 3119988 Adresse postale: Strada: Calea Prutului, nr. 87A, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, Cod postal: 800513 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800513 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@saltempo.ro TÈlÈphone: +40 263406363/ +40 236406363 Fax: +40 263406364/ +40 236406364 Adresse internet: www.saltempo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Fleischparty SRL S.R.L.
NumÈro national d'identification: 25753748 Adresse postale: Strada: GHEORGHE DOJA NR.17C Sector: -, Judet: Vaslui, Localitate: Vaslui, Cod postal: 730066 Ville: Vaslui Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 730066 Pays: Roumanie Courriel: acirlan74@gmail.com TÈlÈphone: +40 744546440 Fax: +40 235315352 Adresse internet: www.fleischparty.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 676 332.72 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 576 970.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 38
Lot n : 6 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMIA INVEST NumÈro national d'identification: RO 14023985 Adresse postale: Strada Soseaua Sarariei, Nr. 46 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700452 Pays: Roumanie Courriel: amia_invest_iasi@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232212926 Fax: +40 232212926 Adresse internet: www.amiainvestiasi.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada scolilor, Nr. 39 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 6100 Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. apex expert S.R.L.
NumÈro national d'identification: 32146897 Adresse postale: Strada: Republicii, nr. 143, Sector: -, Judet: Bacau, Localitate: Bacau, Cod postal: 600304 Ville: Bacau Code NUTS: RO211 Bac?u Code postal: 600304 Pays: Roumanie Courriel: office@apexexpert.ro TÈlÈphone: +40 722530594 Fax: +40 234555710 Adresse internet: www.apexexpert.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 124 557.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 86 259.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 30
Lot n : 2 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. SALTEMPO S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 3119988 Adresse postale: Strada: Calea Prutului, nr. 87A, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, Cod postal: 800513 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800513 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@saltempo.ro TÈlÈphone: +40 263406363/ +40 236406363 Fax: +40 263406364/ +40 236406364 Adresse internet: www.saltempo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 76 583.49 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 35
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARPATIS NumÈro national d'identification: RO 712360 Adresse postale: Strada Mir?u?i, Nr. 72 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720028 Pays: Roumanie Courriel: ionutburac@gmail.com TÈlÈphone: +40 747220050 Fax: +40 230522724 Adresse internet: www.carpatis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 112 841.28 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 71 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 36
Lot n : 5 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPICUL 2 NumÈro national d'identification: RO 622194 Adresse postale: Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39 Ville: Dorohoi Code NUTS: RO212 Boto?ani Pays: Roumanie Courriel: spicul2@dorolact.ro TÈlÈphone: +40 231610028 Fax: +40 231606208 Adresse internet: www.dorolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.
NumÈro national d'identification: 17975603 Adresse postale: Strada: Pene? Curcanu, nr. 237, Sector: -, Judet: Vaslui, Localitate: Vaslui, Cod postal: 730159 Ville: Vaslui Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 730159 Pays: Roumanie Courriel: cip_1994@yahoo.com TÈlÈphone: +40 744184904 Fax: +40 335411481 Adresse internet: www.vvv.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 270 348.62 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 216 385.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 32
Lot n : 3 IntitulÈ:
Acord cadru furnizare produse lot 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Fleischparty SRL S.R.L.
NumÈro national d'identification: 25753748 Adresse postale: Strada: GHEORGHE DOJA NR.17C Sector: -, Judet: Vaslui, Localitate: Vaslui, Cod postal: 730066 Ville: Vaslui Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 730066 Pays: Roumanie Courriel: acirlan74@gmail.com TÈlÈphone: +40 744546440 Fax: +40 235315352 Adresse internet: www.fleischparty.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARPATIS NumÈro national d'identification: RO 712360 Adresse postale: Strada Mir?u?i, Nr. 72 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720028 Pays: Roumanie Courriel: ionutburac@gmail.com TÈlÈphone: +40 747220050 Fax: +40 230522724 Adresse internet: www.carpatis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 301 658.75 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 265 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1107
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIACARN FOOD NumÈro national d'identification: RO 22212233 Adresse postale: Strada DORNISOAREI , Nr. 7 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620087 Pays: Roumanie Courriel: diacarnfoodfocsani@gmail.com TÈlÈphone: +40 237224777 Fax: +40 237224777 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/pub
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 521 650.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 117 655.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1137
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. SALTEMPO S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 3119988 Adresse postale: Strada: Calea Prutului, nr. 87A, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, Cod postal: 800513 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800513 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@saltempo.ro TÈlÈphone: +40 263406363/ +40 236406363 Fax: +40 263406364/ +40 236406364 Adresse internet: www.saltempo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 61 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 850.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1155
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPICUL 2 NumÈro national d'identification: RO 622194 Adresse postale: Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39 Ville: Dorohoi Code NUTS: RO212 Boto?ani Pays: Roumanie Courriel: spicul2@dorolact.ro TÈlÈphone: +40 231610028 Fax: +40 231606208 Adresse internet: www.dorolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 196 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 51 340.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1139
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARPATIS NumÈro national d'identification: RO 712360 Adresse postale: Strada Mir?u?i, Nr. 72 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720028 Pays: Roumanie Courriel: ionutburac@gmail.com TÈlÈphone: +40 747220050 Fax: +40 230522724 Adresse internet: www.carpatis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 252 480.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 70 356.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1140
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARPATIS NumÈro national d'identification: RO 712360 Adresse postale: Strada Mir?u?i, Nr. 72 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720028 Pays: Roumanie Courriel: ionutburac@gmail.com TÈlÈphone: +40 747220050 Fax: +40 230522724 Adresse internet: www.carpatis.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 71 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 380.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1817
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract furnizare produse lot 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMIA INVEST NumÈro national d'identification: RO 14023985 Adresse postale: Strada Soseaua Sarariei, Nr. 46 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700452 Pays: Roumanie Courriel: amia_invest_iasi@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232212926 Fax: +40 232212926 Adresse internet: www.amiainvestiasi.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 72 410.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 615.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub. Instructiuni privind completarea DUAE se regasesc accesand notificarea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ Solicit?rile de clarific?ri ?i ofertele se transmit doar Ón SEAP! Pentru transmiterea solicit?rilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul email-ului pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, este necesar ca operatorii economici s? de?in?/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semn?turii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semn?tur? electronic?); Dimensiunea maxim? permis? a fi?ierelor Ónc?rcate SEAP este de max. 40Mb, num?rul acestora fiind nelimitat. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis at't prin intermediul SEAP c't ?i prin intermediul uneia din urm?toarele modalit??i de comunicare: fax/ email pe adresa indicat? Ón DUAE. Acordul-cadru de furnizare produse va fi incheiat cu 3 operatori, f?r? reluarea competi?iei pe o perioada de 6 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Metoda îcascad?î implic? atribuirea contractelor subsecvente promitentului furnizor clasat pe locul
   1.  OEn cazul Ón care promitentul furnizor clasat pe locul 1 nu are capacitatea s? furnizeze produsele Ón cauz?, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei promitentului furnizor clasat pe locul
   2.  OEn cazul Ón care nici furnizorul clasat pe locul 2, nu are capacitatea sa furnizeze produsele in cauza, contractele subsecvente se pot atribui f?r? reluarea competi?iei, promitentului furnizor clasat pe locul
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 700506 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic al Universit??ii ÑAlexandru Ioan Cuzaî Adresse postale: Bd.Carol I , nr. 11 Ville: Iasi (Iasi) Code postal: 700506 Pays: Roumanie Adresse internet: www.uaic.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Alimente pentru prepararea hranei ñCarne, lactate, ulei 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
15110000 - Viande 
15411100 - Huiles végétales 
15500000 - Produits laitiers