Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ilovi?a:Minibus

2023/S 227-714595  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Ilovi?a: Minibus 2023/S 227-714595 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMUNA ILOVITA NumÈro national d'identification: 4337310 Adresse postale: Strada: RACOVAT, nr. 480 Ville: Ilovita Code NUTS: RO413 Mehedin?i Code postal: 227280 Pays: Roumanie Point(s) de contact: STEFAN PATASANU Courriel: consiliullocalilovita@yahoo.com TÈlÈphone: +40 252216451 Fax: +40 0252216451 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ìACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTIî ?i a 2 sta?ii de Ónc?rcare pentru vehiculul electric achizi?ionat NumÈro de rÈfÈrence: 4337310/2023/1
II.1.2) Code CPV principal 34114400 Minibus
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contractul ìACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTIî ?i a 2 sta?ii de Ónc?rcare pentru vehiculul electric achizi?ionat, Cod CPV principal: 34114400-3 Microbuze (Rev.2); Cod CPV secundar: 31681500-8 Aparate de reÓnc?rcare (Rev.2) presupune achizitia unui microbuz nepoluant si a 2 statii de reincarcare, ce reprezinta o investitie destinata transportului in scop comunitar rural, pe drumurile publice existente in localitatile din Comuna Ilovita,, judetul Mehedinti. Produsele ce fac obiectul prezentei proceduri sunt : Achizitie Microbuz electric pentru Comuna Ilovita ñ 1 buc ( conform carcateristici minimale prevazute in caietul de sarcini); Statii de incarcare ñ 2 buc ( conform carcateristici minimale prevazute in caietul de sarcini) Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de furnizare produse este de
   1. 230.675,00 lei fara TVA, conform Deviz General Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31681500 Rechargeurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exÈcution:
COMUNA ILOVITA, JUDETUL MEHEDINTI
II.2.4) Description des prestations:
Contractul ìACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTIî ?i a 2 sta?ii de Ónc?rcare pentru vehiculul electric achizi?ionat, Cod CPV principal: 34114400-3 Microbuze (Rev.2); Cod CPV secundar: 31681500-8 Aparate de reÓnc?rcare (Rev.2) presupune achizitia unui microbuz nepoluant si a 2 statii de reincarcare, ce reprezinta o investitie destinata transportului in scop comunitar rural, pe drumurile publice existente in localitatile din Comuna Ilovita,, judetul Mehedinti.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: TERMEN GARAN?IE EXTINS? ACUMULATORI / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: TERMEN DE GARAN?IE EXTINSA SISTEM DE AC?IONARE ELECTRIC / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
COMPONENTA 10 - Fondul local - I.1 ñ Mobilitate urban? durabil?, care con?ine investi?ia I.1.1 - OEnnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizi?ia de vehicule nepoluante) si investitia I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ñ puncte de reÓnc?rcare vehicule electrice-PNRR/2022/C10ñ Contract de finantare nr. 134791/28.11.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 179-559833
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta , in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila conform art.137 alin.2 lit.b) din HG nr.395/2016. Documentul DUAE se va depune in SICAP insotit dupa caz de Acordul de asociere, Acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului sustinator.Dovada platii Garantiei de participare se va depune in SICAP cu semnatura electronica extinsa, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum si prev art.103 alin.2 din HG nr.395/2016, A.C. avand obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ìIntrebariî). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualelel documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc respectiv cea cu cel mai mare punctaj. In cazul in care dupa aplicarea algoritmului de calcul doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si cel mai mare totodata, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut.In cazul in care si preturile prezentate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, imbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SICAP, caz in care atribuirea contractului se va face ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: COMUNA ILOVITA ñ COMPARTIMENT JURIDIC Adresse postale: COMUNA ILOVITA, JUD MEHEDINTI Ville: Ilovita Code postal: 227280 Pays: Roumanie Courriel: consiliullocalilovita@yahoo.com TÈlÈphone: +40 252216451 Fax: +40 252216451 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 ìACHIZITIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT (ELECTRIC) IN SCOP COMUNITAR PENTRU COMUNA ILOVITA JUDETUL MEHEDINTIî ?i a 2 sta?ii de Ónc?rcare pentru vehiculul electric achizi?ionat 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
31681500 - Rechargeurs 
34114400 - Minibus