Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Liteni: Ordinateur tablette

2021/S 199-519094  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Roumanie-Liteni: Ordinateur tablette

2021/S 199-519094

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-508004)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ORASUL LITENI
Numéro national d'identification: 4244229
Adresse postale: Strada: Mihail Sadoveanu, nr. 17
Ville: Liteni
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 727335
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Strugariu Georgiana
Courriel: litenisv@yahoo.com
Téléphone: +40 230538262
Fax: +40 230538262
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primaria-liteni.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Furnizarea de tablete ?colare, echipamente IT ?i re?ea LAN pentru proiectul de investi?ii "Dotarea unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din ora?ul Liteni, jude?ul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activit??ilor didactice în mediul on-line", depus spre finan?are prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritar 2 - Tehnologi... detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: 109

II.1.2)
Code CPV principal
30213200 Ordinateur tablette

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Contractul vizeaz furnizarea de tablete ?colare, echipamente IT ?i re?ea LAN pentru proiectul de investi?ii "Dotarea unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din ora?ul Liteni, jude?ul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activit??ilor didactice în mediul on-line", depus spre finan?are prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritar 2, Ac?iunea
   2. 3.3. Dot?rile furnizate vor respecta cerin?ele, prescrip?iile ?i caracteristice de natur tehnic solicitate la nivelul caietului de sarcini, cu men?iunea c specifica?iile tehnice vor reprezenta condi?ii minime de furnizare. Descrierea detaliat a specifica?iilor tehnice solicitate pentru dot?rile ce fac obiectul contractului de furnizare este disponibil în Caietul de sarcini parte component a documenta?iei de atribuire. Valoarea estimat a tabletelor ?colare, echipamentelor IT ?i re?elei LAN, inclusiv cheltuielile aferente taxei de timbru verde, ce urmeaz a fi achizi?ionate pentru proiectul de investi?ie "Dotarea unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din ora?ul Liteni, jude?ul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activit??ilor didactice în mediul on-line", depus spre finan?are prin Programul Opera?ional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritar 2, Ac?iunea
   2. 3.3 este de
   2. 785.042,86 lei f?r TVA, din care: Lotul 1 - Tablete ?colare:
   1. 622.948,35 lei f?r TVA; Lotul 2 - Echipamente IT ?i re?eaua LAN:
   1. 162.094,51 lei f?r TVA. Num?rul zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. R?spunsul autorit??ii contractante la aceste solicit?ri de clarific?ri va fi transmis cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-508004

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1

Au lieu de:

Date: 09/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1

Au lieu de:

Date: 09/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 1

Au lieu de:

Date: 09/03/2022

Lire:

Date: 15/03/2022

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2

Au lieu de:

Date: 09/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2

Au lieu de:

Date: 09/11/2021

Lire:

Date: 15/11/2021

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lot nr : 2

Au lieu de:

Date: 09/03/2022

Lire:

Date: 15/03/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30195200 - Tableaux-copieurs électroniques ou accessoires 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette