Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Logiciels de bases de donn'es - Solu'?ii Software

2024/S 2024-350331  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350331-2024 - Résultats
Roumanie – Logiciels de bases de données – Solu?ii Software
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Solu?ii Software
Description: Autoritatea contractanta inten?ioneaza achizi?ionarea de solu?ii software. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
Identifiant de la procédure: 3f3628f3-d62a-4c34-a843-98c2df816444
Identifiant interne: 4453144/2024/923099
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48611000 Logiciels de bases de données
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Platforma software bazata pe conceptul cloud care permite cautarea ?i analizarea în timp real în diverse surse web ?i paltforme de socializare, în func?ie de loca?ie, cuvinte cheie, utilizatori ?i grupurile din care fac parte
Description: Platforma software bazata pe conceptul cloud care permite cautarea ?i analizarea în timp real în diverse surse web ?i paltforme de socializare, în func?ie de loca?ie, cuvinte cheie, utilizatori ?i grupurile din care fac parte: 1 buc. –
   5. 693.277,31 lei fara TVA
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48611000 Logiciels de bases de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: sediul IGPR din ?os. ?tefan cel Mare, nr. 13-15, sect. 2
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 70 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ie, update, pach
Description: Garan?ie, update, pach (n) – reprezinta punctajul aferent perioadei suplimentare de garan?ie acordate de ofertant, în luni, ?i se calculeaza astfel: a)pentru cea mai mare perioada suplimentara de garan?ie ofertata se acorda 20 puncte; b)pentru alta garan?ie decât cea prevazuta la litera a) se acorda punctaj astfel: Garan?ie, update, pach(n) = (Garan?ie, update, pach n x 20) / Garan?ie, update, pach maxima Unde: Garan?ie, update, pach (n) – perioada suplimentara de garan?ie a ofertei n; Garan?ie, update, pach maxima – cea mai mare garan?ie suplimentara ofertata dintre toate ofertele. Pentru o perioada de garan?ie mai mica de 36 de luni, oferta va fi declarata neconforma. Pentru o perioada de garan?ie egala cu 36 de luni, se va evalua cu 0 pct. Pentru o perioada de garan?ie mai mare de 60 de luni, se va evalua cu 20 pct. Perioada maxima de garan?ie totala pentru care oferta va fi punctata este de 60 de luni. Se va oferta în calupuri de 3 luni. Stabilirea ofertei câ?tigatoare se va face dupa urmatorul algoritm de calcul: Punctajul total, P(total), acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: P(total) = P(pre?)(n) + Garan?ie, update, pach (n) Punctajele par?iale se vor rotunji la doua zecimale. NOTA:
   1.  Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj total dupa aplicarea factorilor de evaluare.
   2.  Produsele ofertate trebuie sa îndeplineasca specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarata neconforma.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câ?tigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
   5.  În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Solu?ie software ce utilizeaza tehnologia inteligen?ei artificiale pentru analizarea volumelor mari de capturi video provenite de la camerele de supraveghere, în vederea identificarii unor anumite entitaa?i dupa criterii specifice
Description: Solu?ie software ce utilizeaza tehnologia inteligen?ei artificiale pentru analizarea volumelor mari de capturi video provenite de la camerele de supraveghere, în vederea identificarii unor anumite entitaa?i dupa criterii specific: 1 buc. – 714.285,71 lei fara TVA.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48611000 Logiciels de bases de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: sediul IGPR din ?os. ?tefan cel Mare, nr. 13-15, sect. 2
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Jours
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ie, update, pach
Description: Garan?ie, update, pach (n) – reprezinta punctajul aferent perioadei suplimentare de garan?ie acordate de ofertant, în luni, ?i se calculeaza astfel: a)pentru cea mai mare perioada suplimentara de garan?ie ofertata se acorda 20 puncte; b)pentru alta garan?ie decât cea prevazuta la litera a) se acorda punctaj astfel: Garan?ie, update, pach(n) = (Garan?ie, update, pach n x 20) / Garan?ie, update, pach maxima Unde: Garan?ie, update, pach (n) – perioada suplimentara de garan?ie a ofertei n; Garan?ie, update, pach maxima – cea mai mare garan?ie suplimentara ofertata dintre toate ofertele. Pentru o perioada de garan?ie mai mica de 60 de luni, oferta va fi declarata neconforma. Pentru o perioada de garan?ie egala cu 60 de luni, se va evalua cu 0 pct. Pentru o perioada de garan?ie mai mare de 84 de luni, se va evalua cu 20 pct. Perioada maxima de garan?ie totala pentru care oferta va fi punctata este de 84 de luni. Se va oferta în calupuri de 3 luni. Stabilirea ofertei câ?tigatoare se va face dupa urmatorul algoritm de calcul: Punctajul total, P(total), acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: P(total) = P(pre?)(n) + Garan?ie, update, pach (n) Punctajele par?iale se vor rotunji la doua zecimale. NOTA:
   1.  Va fi declarata câ?tigatoare oferta care va ob?ine cel mai mare punctaj total dupa aplicarea factorilor de evaluare.
   2.  Produsele ofertate trebuie sa îndeplineasca specifica?iile tehnice minimale ?i cerin?ele din cuprinsul caietului de sarcini, altfel oferta va fi declarata neconforma.
   3.  Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit în documenta?ia de atribuire.
   4.  Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câ?tigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
   5.  În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 690 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Q-EAST SOFTWARE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1128205/LOT-0001/CIF: RO 14289821
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5 690 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 752.356/05.06.2024
Date de conclusion du marché: 11/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 690 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée5 690 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Numéro d’enregistrement: 4453144
Adresse postale: Strada: Mihai Voda, nr. 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050041
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Laura Rus
Adresse électronique: laura.rus@politiaromana.ro
Téléphone: +40 212082525
Télécopieur: +40 213174965
Adresse internet: https://www.politiaromana.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Numéro d’enregistrement: 4453144_3
Adresse postale: str. Mihai Voda nr. 6, sector 5  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050041
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@politiaromana.ro
Téléphone: +40 212082525
Télécopieur: +40 213174965
Adresse internet: http://www.politiaromana.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: Q-EAST SOFTWARE
Numéro d’enregistrement: RO 14289821
Adresse postale: Strada Clucerului, Nr. 55  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011364
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@qeast.ro
Téléphone: +40 212224355
Télécopieur: +40 212224356
Adresse internet: https://www.qeast.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3d1b9e3e-6d54-4b1d-84d0-372b59b2b7e5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 16:00:18 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 14:05:10 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350331-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
48611000 - Logiciels de bases de données