Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 22/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie - Mat'riel de communications - Echipamente infrastructura retea comunicatii si servicii suport pentru telecontrol , pentru Retele Electrice Muntenia S.A., Retele Electrice Banat S.A. si Retele Electrice Dobrogea S.A.

2024/S 2024-350470  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350470-2024 - Mise en concurrence
Roumanie – Matériel de communications – Echipamente infrastructura retea comunicatii si servicii suport pentru telecontrol , pentru Retele Electrice Muntenia S.A., Retele Electrice Banat S.A. si Retele Electrice Dobrogea S.A.
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité
1.1.
Acheteur
Nom officiel: RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité
1.1.
Acheteur
Nom officiel: RETELE ELECTRICE BANAT S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Echipamente infrastructura retea comunicatii si servicii suport pentru telecontrol , pentru Retele Electrice Muntenia S.A., Retele Electrice Banat S.A. si Retele Electrice Dobrogea S.A.
Description: Achizitia consta in incheierea a 3 acorduri cadru pentru Re?ele Electrice Muntenia S.A., Re?ele Electrice Banat S.A.,Re?ele Electrice Dobrogea S.A. necesare asigurarii cu echipamente pentru infrastructura retelei de comunicatii si servicii suport pentru telecontrol . Echipamentele propuse fac parte dintr-o solutie de conectare ce va extinde capacitatea si performantele infrastructurii existente, va asigura conectivitatea utilizatorilor la infrastructura pentru servicii de telecontrol, inclusiv aplicatiile de analizoare, osciloperturbografe, aplicatii de proces OT, respectiv a serviciilor Voice over IP pentru buna desfasurare a activitatii. Solutia va trebui sa asigure conectivitatea tuturor echipamentelor ce vor functiona in locatiile achizitorului, la nivelul de performanta cel mai ridicat existent pe piata . Entitatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11 a zi , inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, conform art.173 alin.(1) din Legea 99/2016, cu modificarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor : 19 zile.
Identifiant de la procédure: 1fb65340-d100-4493-ba1d-9bb889fbff58
Identifiant interne: 2024/07819, 2024/07820,2024/07821
Type de procédure: Appel d’offres compétitive
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 32570000 Matériel de communications
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 43 854 872,78 RON
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, documentului descriptiv/caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in sistemul electronic de achizitii publice SICAP (https://sicapprod.elicitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la adresa de email : A.Baican@ppcgroup.com Raspunsul consolidat la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire se va publica in SICAP, atasat la anuntului de participare. Entitatea contractanta nu intentioneaza sa limiteze numarul de operatori economici. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati sa depuna oferta in etapa a II-a. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. În situatia în care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta câstigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica,conform art .145 alin (3) din HG 394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea acordului cadru /contractului orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de Grupul PPC Romania, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g). Operatorii economici la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016. In conformitate cu art. 54 alin.(3) din HG 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. În cazul în care numarul de candidati care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decât numarul minim indicat în invitatia la procedura concurentiala de ofertare, entitatea contractanta are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care îndeplineste/îndeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, în conditiile prevazute la art.226.din Legea 99/2016. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 180 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleParticipare la o organizatie criminala
CorruptionCoruptie
FraudeFrauda
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesInfractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitati teroriste
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSpalare de bani sau finantarea terorismului
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsExploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane
Paiement d’impôts et taxesPlata impozitelor
Paiement des cotisations de sécurité socialePlata asigurarilor sociale

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Pentru alinierea la noile tehnologii si la conditiile impuse de legislatia actuala in domeniul securitatii cibernetice, este propus un proiect cu derulare pe 3 ani, care va moderniza infrastructura sistemului de comunicatii SCADA destinat conducerii, monitorizarii si controlului de la distanta a instalatiilor electrice de Inalta si Medie Tensiune si consta in : • Achizitie si instalare echipamente in noduri centrale SCADA (Centrul de Control si Disaster Recovery): switch-uri, router-e, firewall-uri, servere (management si monitorizare) • Achizitie si instalare echipamente rugged in statii de transformare switch-uri, routere. • Server RADIUS pentru autentificarea la distanta, autorizarea controlata a accesului utilizatorilor la echipamentele de retea si integrarea infrastructurii de comunicatii compatibile cu solutiile existente in Grupul PPC. • Server de Syslog (System Logging Protocol) pentru a colecta diferite jurnale de dispozitive de la toate dispozitivele pentru monitorizare si analiza. • Colectarea datelor (colector de flux) • Instalare si configurare software de management pentru administrare centralizata a echipamentelor de comunicatii • Instalare si configurare software monitorizare al retelei de comunicatii care permite gestionarea diferitelor echipamente active de retea (switch-uri, routere, statii de lucru si terminale SCADA de tip RTU). • Servicii de asistenta si suport post-implementare Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor trebuie sa asigure: - Analiza si maparea serviciilor conform cerintelor si pregatirea configuratiei - Instalarea si configurarea echipamentelor - Instalare si configurare solutie cu High Availability - Testare completa, inclusiv redundanta si validare servicii - Implementare flow monitorizare proactiva - Documentare solutie - Knowledge transfer Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru sunt prezentate in Anexa 1, la caietul de sarcini. Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru sunt prezentate in Anexa 2 la caietul de sarcini. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru=6.747.898 RON, fara TVA Estimarea valorii maxime a acordului-cadru=43.854.872,78 RON , fara TVA Durata fiecarui contract subsecvent se va stabili in functie de nevoile Achizitorului, iar primul contract subsecvent va avea o durata de 12 luni. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: 12 luni.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 32570000 Matériel de communications
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48510000 Logiciels de communications, 51300000 Services d'installation de matériel de communications
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Instalarea si punerea in functie a echipamentelor se va realiza in cele 3 centre operative de la Constanta, Timisoara, Bucuresti si in Disaster Recovery si pentru un numar de 5 statii pentru fiecare zona.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: fonduri proprii Achizitia se realizeaza din fondurile CapEx si OpEx ale fiecarei societati de distributie.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Description: Cerinta nr. 1: Operatorul economic (ofertant, asociati, subcontractant, ter? sustinator ) nu se afla în niciuna dintre situa?iile men?ionate la: art. 177, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale;art. 178, alin. (1) ?i alin. (2) din Legea nr. 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigurarile sociale; art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolven?a, conflicte de interese sau abateri profesionale. MODALITATI DE INDEPLINIRE Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici ( ofertant /asociati/ subcontractanti/terti sustinatori ) participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, fiecare completand cate un DUAE separat, aferent situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorii economici calificati la finalizarea etapei I, conform Art. 205, alin. 3 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative sunt :
   1. cazierul judiciar al operatorului economic (ofertant, asociati, subcontractant,terti sustinatori ) ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
   2. pentru sediul principal documente din care sa reiasa neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), cum ar fi : certificat de atestare fiscala privind obligatiile fiscale la bugetul de stat si certificat de atestare fiscala cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local ; - pentru sediile secundare/punctele de lucru,o declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, valabile la momentul prezentarii.
   3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele juridice/fizice straine care participa la procedura de atribuire, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana. Cerinta nr.2 Operatorul economic (ofertant, asociati, subcontractant, ter? sus?inator) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. In sensul art.76 alin. (1) din Legea 99/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contr. sunt : Director General Re?ele Electrice Muntenia S.A., Re?ele Electrice Banat S.A.,Re?ele Electrice Dobrogea S.A : Mihai PESTE; Director Achizitii Re?ele Electrice Muntenia S.A., Re?ele Electrice Banat S.A.,Re?ele Electrice Dobrogea S.A. : Eduard Alin CONDREA; Manager Achizitii Re?ele Electrice Muntenia S.A., Re?ele Electrice Banat S.A.,Re?ele Electrice Dobrogea S.A: Marius DUMITRACHE Pentru demonstrarea cerintei ofertantul, membru al unei asocieri, subcontractant, ter?ul sustinator va completa DUAE aferent situatiei proprii
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Description: cerinta
   3. Candidatii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op. ec. (candidat individual/asociati/subcontractanti), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. MODALITATE DE INDEPLINIRE Se va completa DUAE de catre op. ec., sectiunea cu informa?iile privind capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale. Documentele justificative vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorii economici calificati la finalizarea etapei I, conform Art. 205, alin. 3 din Legea nr. 99/2016. Documentul justificativ este certificatul constatator, emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, tradus in limba romana, prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica si din care rezulta obiectul de activitate, valabil la data depunerii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va prezenta certificat constatator pentru partea de acordul cadru pe care o va indeplini. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Cifra de afaceri medie anuala
Description: cerinta 4 Media cifrei de afaceri generale, pentru ultimele 3 exerci?ii financiare (2021,2022,2023) trebuie sa fie cel pu?in egala cu 35.000.000 lei. MODALITATEA DE INDEPLINIRE: Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/ter?i sus?inatori) participan?i la procedura de atribuire acordului cadru de achizi?ie sectoriala cu informa?iile solicitate de catre entitatea contractanta. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de catre candidatii selectati, la finalizarea Etapei 1 : bilan?uri contabile sau extrase de bilan?, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, în conditiile Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament ferm în acest sens din partea tertului/tertilor. În cazul în care un operator economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocând sustinerea unui/unor tert/terti, entitatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Odata cu angajamentul de sustinere, candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara ( Formular F5 a), inclusiv anexele acestuia) Pentru calculul echivalen?ei RON/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Pentru situatii financiare exprimate in EURO , pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual , comunicat de BNR pentru fiecare an in parte : 2021- 1 euro=4.9204 RON ;2022-1 euro = 4,9315 RON; 2023-1 euro =
   4. 9465 RON.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Description: cerinta nr 5 Candidatul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, (calcula?i pâna la data limita de depunere a solicitarilor de participare) a furnizat produse similare în valoare cumulata de cel pu?in
   8. 821.494 RON, fara TVA.Prin produse similare se intelege furnizarea de echipamente pentru infrastructuri si retele de comunicatii . În cazul în care entitatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea candidaturilor, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerin?a pentru to?i operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractelor de experien?a similara în intervalul de timp nou rezultat. MODALITATE DE INDEPLINIRE Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerin?elor entita?ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare (data incepere, data finalizare), data ?i numarul documentului de recep?ie. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre candidatii selectati, la finalizarea etapei 1 : - procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informa?ii: beneficiarul, valoarea, perioada ?i locul livrarii; - recomandari; - alte documente echivalente. Pentru calculul echivalen?ei RON/alta valuta se va avea în vedere cursul mediu anual, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Pentru contracte exprimate in EURO , pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual , comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: 2021- 1 euro=4.9204 RON,2022-1 euro = 4,9315 RON; 2023-1 euro =
   4. 9465 RON.Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BNR din ziua publicarii anun?ului de participare in SICAP
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Propor?ia de subcontractare
Description: Proportia de subcontractare cerinta nr.6 Candidatul are obliga?ia de a preciza partea/par?ile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, daca ace?tia sunt cunoscu?i la momentul depunerii candidaturii. În situatia în care candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, aceasta are obligatia de a prezenta acordul subcontractantilor referitor la: a.denumirea subcontractantilor, datele de contact si specializarea acestora b.partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinita/îndeplinite de catre subcontractanti, cu indicarea activitatilor si a procentului de subcontractare din acordul cadru . Conform art.185 alin (4) din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va lua în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în acordul cadru , daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. MODALITATE DE INDEPLINIRE:
   1. Candidatul va completa in DUAE informa?ii privind partea din contract care urmeaza sa o subcontracteze ?i va avea anexat acordul de subcontractare.( Formular F2)
   2. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul, trebuie sa completeze separat cate un DUAE cu informatiile care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.
   3.  În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza ( prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare), atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere, iar DUAE depus de subcontractant va contine numai informatii ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2018. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii calificati la finalizarea primei etape conform Art.205, alin 3, Legea nr.99/2016. Documentele justificative ale subcontractantilor reprezinta documente relevante prin care subcontractantul demonstreaza cele asumate prin acordul de subcontractare. La încheierea acordului cadru, furnizorul are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui ca anexe la acordul cadru.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calita?ii
Description: cerinta nr.7. Implementarea sistemului de management al securitatii informatiei,conform SR EN ISO 27001, pentru activitatea principala care face obiectul achizitiei. MODALITATE DE INDEPLINIRE Se va completa DUAE- sectiunea sisteme de asigurare a calitatii, cu informatii privind certificarea ISO 27001 Documente justificative : Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre candidatii selectati, la finalizarea etapei 1 : certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 27001 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului securitatii informatiei. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa de?ina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Description: cerinta nr.8-Implementarea sistemului de management al mediului, conform SR EN ISO 14001, pentru activitatea principala care face obiectul achizitiei. MODALITATE DE INDEPLINIRE Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire,cu informatii privind certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001. Documente justificative : Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre candidatii selectati, la finalizarea etapei 1 : certificat valabil la momentul prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat care sa ateste respectarea de catre operatorul economic a standardului SR EN ISO 14001 sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului mediului. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa de?ina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Înscrierea în registrul comer?ului
Description: cerinta
   3. Candidatii trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op. ec. (candidat individual/asociati/subcontractanti), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. MODALITATE DE INDEPLINIRE Se va completa DUAE de catre op. ec., sectiunea cu informa?iile privind capacitatea de exercitare a activita?ii profesionale. Documentele justificative vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorii economici calificati la finalizarea etapei I, conform Art. 205, alin. 3 din Legea nr. 99/2016. Documentul justificativ este certificatul constatator, emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, tradus in limba romana, prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica si din care rezulta obiectul de activitate, valabil la data depunerii. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va prezenta certificat constatator pentru partea de acordul cadru pe care o va indeplini. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Informatii privind asocierea si sustinerea de catre terti sustinatori (daca este cazul )
Description: Informatii privind asocierea (daca este cazul ) cerinta nr.9 In cazul unei asocieri, se va prezenta acordul de asociere, în care sa va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea acordului cadru, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea acordului cadru. Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, la standardele de asigurare a calitatii trebuie demonstrate de catre fiecare asociat în parte, pentru partea din acordul cadru pe care o va realiza. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care asociatii vor declara in acordul de asociere. Modalitate de indeplinire: -Se va completa si depune cate un formular DUAE de catre fiecare membru al asocierii - se prezina acordul de asociere-Formular F3 Informatii privind tertul sustinator(daca este cazul ) cerinta nr.10 În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament ferm în acest sens din partea tertului/tertilor.În cazul în care un operator economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocând sustinerea unui/unor tert/terti, entitatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda în mod solidar pentru indeplinirea acordului cadru. Odata cu angajamentul de sustinere, candidatul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre candidat trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent. Modalitate de indeplinire: -Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si profesionale si sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, -impreuna cu DUAE se va prezenta angajamentul privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale (Formular F4 a)/b),inclusiv anexele).
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95

Critère:
Type: Qualité
Nom: K1-Perioada de garantie suplimentara oferita tuturor componentelor Hardware
Description: Punctajul se va acorda astfel: Pentru perioada de garan?ie suplimentara maxima ofertata (24 luni) pentru toate componentele HW, se acorda punctajul maxim de 3 puncte. Pentru celelalte perioade de garantie ofertate suplimentar, mai mici de 24 luni, punctajul se acorda propor?ional dupa cum urmeaza: P= (perioada de garantie propusa de catre Ofertant, în luni/24 luni) * 3 puncte Ofertantul care prezinta o durata suplimentara de garantie mai mare decat garantia suplimentara maxima specificata va obtine tot 3 puncte. Ofertantul care prezinta o durata suplimentara de garantie doar pentru o parte de HW, va obtine 0 puncte – se va puncta doar garantia suplimentara ofertata pentru toate componentele HW. cerinta minima: Perioada de garantie standard oferita tuturor componentelor HW =36 luni, conform celor prevazute in caiet de sarcini
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 3

Critère:
Type: Qualité
Nom: K2 – Ambalaje sustenabile
Description: Ofertantului i se va acorda punctajul pentru prezentarea in propunerea tehnica cel putin a unui certificat de mediu dintre cele mentionate in Anexa 2-Factori de evaluare,K2 – Ambalaje sustenabile, din caietul de sarcini, eliberat de o ter?a parte, pentru ambalajele produselor care urmeaza sa fie furnizate. Certificatul/certificatele trebuie sa includa data de valabilitate ?i codul de identificare (ID). Neprezentarea a nici unui document valid dintre cele mentionate in Anexa 2-Factori de evaluare,K2 – Ambalaje sustenabile, din caietul de sarcini se puncteaza cu 0 puncte
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 2
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Non autorisée
Raisons pour lesquelles la présentation par voie électronique n’est pas possible: Outils, dispositifs ou formats de fichiers généralement indisponibles
Description: platforma electronica in curs de achizitie
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: roumain
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 22/07/2024 13:00:00 (UTC+3)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Montage financier: Surse proprii
Informations relatives aux délais de recours: Termenele de exercitare pentru caile de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016, actualizat
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: PPC SERVICII COMUNE SA - SERVICIUL JURIDIC si AFACERI CORPORATISTE
Organisation qui reçoit les demandes de participation: RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.
Organisation qui traite les offres: RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.
Numéro d’enregistrement: RO 14507322
Adresse postale: Strada: Mircea Voda, nr. 30  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030667
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Adriana Baican
Adresse électronique: A.Baican@ppcgroup.com
Téléphone: +40 735002988
Adresse internet: https://www.e-distributie.com
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0023
Nom officiel: RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A
Numéro d’enregistrement: RO 14500308
Adresse postale: Strada Mircea Voda, Nr. 30, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030667
Pays: Roumanie
Point de contact: Ioana-Cristina Marinescu
Adresse électronique: I.Marinescu@ppcgroup.com
Téléphone: +40 733470986
Adresse internet: https://www.e-distributie.com
Profil de l’acheteur: https://www.e-distributie.com
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0024
Nom officiel: RETELE ELECTRICE BANAT S.A.
Numéro d’enregistrement: RO 14490379
Adresse postale: Strada Mircea Voda, Nr. 30, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030667
Pays: Roumanie
Point de contact: Ioana-Cristina Marinescu
Adresse électronique: I.Marinescu@ppcgroup.com
Téléphone: +40 733470986
Adresse internet: https://www.e-distributie.com
Profil de l’acheteur: https://www.e-distributie.com
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: PPC SERVICII COMUNE SA - SERVICIUL JURIDIC si AFACERI CORPORATISTE
Numéro d’enregistrement: RO 22054362
Adresse postale: B-dul Mircea Voda, 30, sector 3,  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030667
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: A.Baican@ppcgroup.com
Téléphone: +40 735002988
Adresse internet: https://www.e-distributie.com
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9e38ab42-8370-4eef-ad3b-a680e8ab6900 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 23:16:44 (UTC+3)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/06/2024 22:00:19 (UTC+3)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350470-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
32570000 - Matériel de communications