Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Matériel et fournitures informatiques: Achizitia de echipamente digitale si mobilier pentru Scoala Gimnaziala Nocrich

2024/S 2024-071122  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71122-2024 - Résultats
Roumanie – Matériel et fournitures informatiques – Achizitia de echipamente digitale si mobilier pentru Scoala Gimnaziala Nocrich
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMUNA NOCRICH (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOCRICH, JUDETUL SIBIU)
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizitia de echipamente digitale si mobilier pentru Scoala Gimnaziala Nocrich
Description: Furnizare Echipamente digitale si mobilier scolar din cadrul proiectului "Scoala mea, casa mea"”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1362 pentru Scoala Gimnaziala Nocrich, conform caietului de sarcini atasat si specificatiilor tehnice pentru fiecare lot. Solicitarile de clarificari se depun cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba suficient timp pentru pregatirea ofertei. Clauza suspensiva: Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauze suspensive, în sensul ca încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de contractului de finan?are, pentru proiectul cu titlul ?"Scoala mea, casa mea"cod F-PNRR-Dotari-2023-1362. Termenul maximal estimat pâna la care se aplica clauza suspensiva este 31.12.2023. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destina?ie. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finan?arii, î?i rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a-II-a din Legea 98/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descrisa, in cazul anularii procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achizi?ie publica datorita lipsei finantarii.
Identifiant de la procédure: 461063f3-6628-4744-bfd7-101fb15b4385
Identifiant interne: 5054
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Echipamente digitale
Description: Se vor achizitiona echipamente digitale conform caietului de sarcini
Identifiant interne: 5054
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Scoala Gimnaziala Nocrich
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termen de livrare Componenta calitativa
Description: Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “termenul de livrare” (PTL) se acorda astfel: -pentru cel mai mic termen de livrare ofertat se acorda punctajul maxim alocat; -pentru alt termen decat cel minim, punctajul se acorda astfel: Punctaj termen livrare = (Tmin / T “n”) x Punctajul maxim alocat, Unde: Tmin = cel mai mic termen de livrare ofertat. T “n” = Termenul de livrare ofertat. Punctajul maxim alocat = 10 puncte. Termenul de livrare ofertat va fi exprimat in zile calendaristice. Termenul minim sub care nu se va aplica punctaj suplimentar este 1 zi. Termenul maxim de livrare peste care oferta va fi declarata neconforma este de 90 de zile calendaristice.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garantie acordata Componenta calitativa
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare “perioada de garantie acordata” (PPG) se acorda astfel: -pentru cea mai mare perioada de garantie oferita se acorda punctajul maxim alocat; -pentru alta perioada de garantie decat cea maxima, punctajul se acorda astfel: Punctaj garantie = (G “n” / Gmax) x Punctajul maxim alocat, Unde: Gmax = cea mai mare perioada de garantie acordata. G “n” = perioada de garantie ofertata. Punctajul maxim alocat = 50 puncte. Termenul de garantie ofertat va fi exprimat in luni calendaristice. Termenul de garantie sub care oferta va fi declarata neconforma este de 24 de luni (36 luni).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMUNA NOCRICH (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOCRICH, JUDETUL SIBIU)
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Mobilier scolar
Description: Furnizarea de mobilier scolar conform caietului de sarcini.
Identifiant interne: 5054
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39160000 Mobilier scolaire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Scoala Gimnaziala Nocrich
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termen de livrare Componenta calitativa
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare “termenul de livrare” (PTL) se acorda astfel: -pentru cel mai mic termen de livrare ofertat se acorda punctajul maxim alocat; -pentru alt termen decat cel minim, punctajul se acorda astfel: Punctaj termen livrare = (Tmin / T “n”) x Punctajul maxim alocat, Unde: Tmin = cel mai mic termen de livrare ofertat. T “n” = Termenul de livrare ofertat. Punctajul maxim alocat = 10 puncte. Termenul de livrare ofertat va fi exprimat in zile calendaristice. Termenul minim sub care nu se va aplica punctaj suplimentar este 1 zi. Termenul maxim de livrare peste care oferta va fi declarata neconforma este de 90 de zile calendaristice.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Perioada de garantie acordata Componenta calitativa
Description: Punctajul pentru factorul de evaluare “perioada de garantie acordata” (PPG) se acorda astfel: -pentru cea mai mare perioada de garantie oferita se acorda punctajul maxim alocat; -pentru alta perioada de garantie decat cea maxima, punctajul se acorda astfel: Punctaj garantie = (G “n” / Gmax) x Punctajul maxim alocat, Unde: Gmax = cea mai mare perioada de garantie acordata. G “n” = perioada de garantie ofertata. Punctajul maxim alocat = 50 puncte. Termenul de garantie ofertat va fi exprimat in luni calendaristice. Termenul de garantie sub care oferta va fi declarata neconforma este de 24 de luni (36 luni).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMUNA NOCRICH (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOCRICH, JUDETUL SIBIU)

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: S.C. ALTA CONSULT S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119896/LOT-0001/CIF: 14352988
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 504 255,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 440
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse504 255,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée698 242,90 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EURODIDACTICA S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119896/LOT-0002/CIF: 21693430
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 435 435,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 233
Date de conclusion du marché: 11/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse407 800,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée551 125,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMUNA NOCRICH (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOCRICH, JUDETUL SIBIU)
Numéro d’enregistrement: 5999013
Adresse postale: Strada: Principala, nr. 274  
Ville: Nocrich
Code postal: 557165
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Point de contact: ADRIAN MUSOAIE
Adresse électronique: nocrich@gmail.com
Téléphone: +40 269582140
Télécopieur: +40 269582111
Adresse internet: https://www.nocrich.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: EURODIDACTICA S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 21693430
Adresse postale: Strada Drumul Garii Balotesti, Nr. 20  
Ville: Otopeni
Code postal: 023832
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@eurodidactica.ro
Téléphone: +40 212425082
Télécopieur: +40 212425083
Adresse internet: https://www.eurodidactica.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: S.C. ALTA CONSULT S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 14352988
Adresse postale: Strada: Alba Iulia, Nr. 15, Sector: -, Judet: Sibiu, Localitate: Sibiu, Cod postal: 550052  
Ville: Sibiu
Code postal: 550052
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: florin.bodea@altaconsult.ro
Téléphone: +40 744791618
Adresse internet: https://www.altaconsult.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 901b1031-c181-4471-9629-3c2dc592883f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 18:18:23 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 31/01/2024 16:21:13 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71122-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques