Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Media?: Ordinateurs portables

2021/S 37-093524  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Media?: Ordinateurs portables 2021/S 037-093524 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Na?ional de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Media Numéro national d'identification: RO13068733 Adresse postale: Str. Constantin Mota nr. 1 Ville: Media Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 551130 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bogdan-Avram Luca Courriel: avram.luca@transgaz.ro Téléphone: +40 269801577 Fax: +40 269844832 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transgaz.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113815 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Calculatoare laptop" Numéro de référence: 9009/09.02.2021
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Entitatea contractant inten?ioneaz s încheie un acord-cadru având ca obiect "Calculatoare laptop". Data-limit pân la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire este a 13-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificat ?i completat de OUG 107/2017 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizi?iilor publice. Termenul-limit în care entitatea contractant va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2) coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificat ?i completat de OUG 107/2017 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizi?iilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 426 317.90 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exécution:
SNTGN TRANSGAZ S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Titlul achizi?iei: Calculatoare Laptop, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Pentru Laptop profil Business Se acord 0,01 puncte pentru dotare standard cu 8 GB RAM. Se acord 5 puncte pentru dotare standard cu 16 GB RAM. Punctaj Memorie RAM - maxim 5 puncte. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Se acord 0,01 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor cu SSD intern cu capacitate de 512 GB. Se acord 5 puncte pentru dotarea cu SSD intern cu capacitate de 1 TB, pentru laptop profil Ultraportabil ?i profil Developer. Se acord 10 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor (profil Ultraportabil, Developer, Business) cu SSD intern cu capacitate de 1 TB. Punctaj Capacitate SSD - maxim 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 85
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Atât operatorii economici participan?i la procedur?, cât ?i subcontractan?ii, dup caz, nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art.177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE, atât de c?tre operatorii economici participan?i la procedur?, cât ?i subcontractan?ii, dup caz, cu informa?iile aferente situa?iei lor (ofertan?i, subcontractan?i, dup caz). Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit dup finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat la momentul prezent?rii acestora;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, SAU a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   3.  dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile sectoriale;
   4.  alte documente edificatoare, dup caz. Persoanele fizice/juridice str?ine, ce doresc a participa la procedur?, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorit??i competente din ?ara în care ace?tia sunt reziden?i, prin care s dovedeasc îndeplinirea cerin?ei. Atât operatorii economici participan?i la procedur?, cât ?i subcontractan?ii, dup caz, nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale. Persoane ce de?in func?ii de decizie în cadrul entit??ii contractante sunt urm?toarele:
   1.  STERIAN ION - Director General
   2.  LEAHU MIHAI LEONTIN - Director General Adjunct
   3.  LUPEAN MARIUS VASILE - Director Economic
   4.  IANCU CRISTINA - Director Departament
   5.  PETRARIU IOAN - Director Direc?ie
   6.  LUCA BOGDAN AVRAM - Director Departament
   7.  PETRESCU MONICA ALEXANDRA - Director Direc?ie
   8.  LASCU SERGIU - Director Departament
   9.  B?JAN CIPRIAN - ?ef Serviciu 10. COSTIN EMILIA-?TEFANIA - ?ef Birou Modalitate de îndeplinire: Atât operatorii economici participan?i la procedur?, cât ?i subcontractan?ii, dup caz, vor depune, odat cu DUAE, Declara?ia de neîncadrarea în situa?iile prev?zute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese. În cazul ofertei comune: to?i semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. În temeiul dispozi?iilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie s î?i demonstreze situa?ia personal (forma de înregistrare ori apartenen? din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerin?ele legale din ?ara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Operatorul economic va completa Sec?iunea Criterii de selec?ie din DUAE A. INDICA?IE GLOBAL PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELEC?IE. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor str?ini, documente echivalente emise în ?ara de reziden??, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit dup finalizarea evalu?rii ofertelor. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractan?i pentru îndeplinirea unei/unor p?r?i din contractul de achizi?ie sectorial?. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
În cazul în care ofertantul/asocierea apeleaz la subcontractan?i pentru îndeplinirea unei/unor p?r?i din contractul de achizi?ie sectorial?, se solicit subcontractantului/subcontractan?ilor completarea DUAE. Odat cu depunerea DUAE se vor depune acordul/ acordurile de subcontractare încheiate între contractant ?i subcontractantul/subcontractan?ii nominalizat / nominaliza?i în ofert CU PRECIZAREA PROCENTULUI DIN CONTRACT CE URMEAZ A FI SUBCONTRACTAT ÎN BAZA RESPECTIVULUI ACORD. În conformitate cu prevederile art. 232, alin (4) din Legea 99/2016, entitatea contractant are obliga?ia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant ?i subcontractantul/subcontractan?ii nominalizat/ nominaliza?i în oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achizi?ie sectorial vor fi în concordan? cu oferta ?i se vor constitui în anexa la contractul de achizi?ie sectorial?. R?spunderea contractantului în ceea ce prive?te modul de îndeplinire a contractului nu este diminuat în cazul în care o parte/ p?r?i din acesta sunt îndeplinite de subcontractan?i. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea nr.99/2016, entitatea contractant î?i rezerv dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit dup finalizarea evalu?rii ofertelor s transmit informa?ii ?i documente relevante referitoare la capacitatea tehnic ?i profesional a subcontractan?ilor propu?i, cu privire la partea/p?r?ile din contract pe care ace?tia urmeaz s le îndeplineasc efectiv.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Garantie de participare Cuantum 17477 RON. Valabilitate: 13 luni. Constituire: virament bancar în contul achizitorului. Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Media sau instrument de garantare (scrisoare de garan?ie bancara de participare/poli? de asigurare) emis de o institu?ie de credit/societate de asigur?ri din România sau din alt stat din UE, aplicându-se prevederile art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualizat?. În cazul unei asocieri, instrumentrul de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondi?ionat ?i irevocabil s pl?teasc?, la prima cerere scrisa a achizitorului, valoarea instrumentului de garantare în condi?iile art.43 din HG 394/2016, actualizat?. Instrumentului de garantare emis de o institu?ie de credit ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garan?ie bancar emis de o institu?ie de credit din afara României va fi confirmat de o institu?ie de credit din România. În cazul în care GP este emis de o societate de asigurare sub forma unei poli?e de asigurare, atunci: achizitorul î?i rezerv dreptul s verifice, s solicite clarific?ri ?i s accepte sau s solicite ajust?ri ale poli?ei de asigurare. Dovada constituirii GP se încarc în SEAP, odat cu oferta, în format electronic, cu semn?tur electronic extins a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data si ora-limit de depunere a ofertelor, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizat?. Cuantum 10 % din pre?ul contractului subsecvent, f?r TVA. Se constituie în termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului subsecvent. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie s fie emis în numele asocierii. Constituire: virament bancar în contul bancar ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/03/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/03/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/03/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui propunere financiara are pre?ul cel mai sc?zut. În situa?ia în care propunerile financiare depuse ini?ial sunt egale, entitatea contractant va solicita ofertan?ilor depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui propunere financiara are pre?ul cel mai sc?zut. Solicit?rile de clarific?ri se vor adresa de c?tre operatorii economici interesa?i EXCLUSIV în SEAP sec?iunea Întreb?ri. Atragem aten?ia asupra faptului c fi?ierele ata?ate la solicit?rile de clarific?ri sunt vizibile tuturor operatorilor economici participan?i. Recomand?m ca acestea s nu con?in date de identificare care pot dezv?lui identitatea operatorilor economici solicitan?i, în caz contrar î?i asuma dezv?luirea identit??ii. Entitatea contractant men?ioneaz c va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limit stabilit în documenta?ia de atribuire. în cazul ofertei comune to?i semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sec?iunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a)urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Ofertan?ii î?i asuma r?spunderea exclusiva pentru legalitatea ?i autenticitatea ofertei înc?rcate în SEAP. Oferta ?i documentele care o înso?esc se vor transmite semnate cu semn?tur electronic extins?, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizat?. Pentru persoana împuternicit s semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informa?iile tehnice relevante referitoare la participarea la procedur online se pot ob?ine la adresa www.e-licita?ie.ro. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea complet?rii de c?tre operatorii economici interesa?i: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08/04/2019. Entitatea contractant limiteaz informa?iile solicitate la nivelul DUAE la o singur întrebare DA sau NU - Sec?iunea Criterii de selec?ie din DUAE A. INDICA?IE GLOBAL PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELEC?IE, prin care ofertan?ii confirm c îndeplinesc cerin?ele privind criteriile de SELEC?IE impuse prin documenta?ia de atribuire. www.e-licita
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SNTGN Transgaz S.A. - Departament juridic Adresse postale: Pia?a C.I. Mota nr. 1, jud. Sibiu Ville: Media Code postal: 551018 Pays: Roumanie Courriel: cabinet@transgaz.ro Téléphone: +40 269803333 Fax: +40 269839029 Adresse internet: www.transgaz.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables