Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 21/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Media?: Services de gardiennage

2022/S 10-022369  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Roumanie-Media?: Services de gardiennage

2022/S 010-022369

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 245-648219)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Numéro national d'identification: RO13068733
Adresse postale: Strada: Mo?a Constantin, nr. 1
Ville: Medias
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 551130
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Anamaria Niculescu Popsa
Courriel: avram.luca@transgaz.ro
Téléphone: +40 269801524
Fax: +40 269844832
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transgaz.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii de paz?, monitorizare - interven?ie ?i supraveghere pentru obiectivele apar?inând S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Media

Numéro de référence: 77137

II.1.2)
Code CPV principal
79713000 Services de gardiennage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Entitatea contractant inten?ioneaz s încheie un contract sectorial având ca obiect Servicii de paz?, monitorizare - interven?ie ?i supraveghere pentru obiectivele apar?inând S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Media Lotul nr. 1 - ET Arad Lotul nr. 2 - ET Bac?u Lotul nr. 3 - ET Bra?ov Lotul nr. 4 - ET Br?ila Lotul nr. 5 - ET Bucure?ti Lotul nr. 6 - ET Cluj Lotul nr. 7 - ET Constan?a Lotul nr. 8 - ET Craiova Lotul nr. 9 - ET Media Data limit pân la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire, este a 15-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificat ?i completat de OUG 107/2017 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizi?iilor publice. Termenul-limit în care entitatea contractant va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificat ?i completat de OUG 107/2017 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizi?iilor publice, este: a 11-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648219

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: III 1 6) Depozite si garantii solicitate

Au lieu de:

Cuantum Lot 1 - 32.796,83 LEI; Lot 2 - 74.976,45 LEI, Lot 3 - 32.544,12 LEI, Lot 4 - 45.561,76 lei, Lot 5 - 97.017,70 lei; Lot 6 - 78.223,05 lei; Lot 7 - 39.857,48 LEI; Lot 8 - 71.597,06 lei; Lot 9 - 87.231,03 LEI. Valabilitate: 9 luni. Constituire: virament bancar în contul achizitorului. Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Media sau instrument de garantare emis în condi?iile legii de o institu?ie de credit/societate de asigur?ri, aplicându-se prevederile art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualizat?. În cazul unei asocieri, instrumentrul de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondi?ionat ?i irevocabil s pl?teasc?, la prima cerere scrisa a achizitorului, valoarea instrumentului de garantare în condi?iile art.43 din HG 394/2016, actualizat?. În cazul în care GP este emis de o societate de asigurare, atunci instrumentul de asigurare trebuie s fie de sine st?t?tor ?i s nu depind de nicio alt condi?ie stipulat în documentele contractului de asigurare. Aceast men?iune trebuie s se reg?seasc în cadrul instrumentului de garantare. Dovada constituirii GP se încarc în SEAP, odat cu oferta, în format electronic, cu semn?tur electronic extins a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data si ora-limit de depunere a ofertelor, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizat?. Cuantum 10% din pre?ul contractului,f?r TVA.Se constituie în termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului.În cazul în care contractantul este o asociere,instrumentul trebuie emis în numele asocierii. Constituire: virament bancar în contul Achizitorului sau instrument de garantare emis în condi?iile legii de o institu?ie de credit/societate de asigur?ri, aplicându-se prev. art. 42 alin (...)

Lire:

Cuantum Lot 1 - 34.849 LEI; Lot 2 - 79.697 LEI, Lot 3 - 34.596 LEI, Lot 4 - 48.435 lei, Lot 5 - 103.129 lei; Lot 6 - 83.149 lei; Lot 7 - 42.320 LEI; Lot 8 - 76.112 lei; Lot 9 - 92.722 LEI. Valabilitate: 9 luni. Constituire: virament bancar în contul achizitorului. Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Media sau instrument de garantare emis în condi?iile legii de o institu?ie de credit/societate de asigur?ri, aplicându-se prevederile art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualizat?. În cazul unei asocieri, instrumentrul de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondi?ionat ?i irevocabil s pl?teasc?, la prima cerere scrisa a achizitorului, valoarea instrumentului de garantare în condi?iile art.43 din HG 394/2016, actualizat?. În cazul în care GP este emis de o societate de asigurare, atunci instrumentul de asigurare trebuie s fie de sine st?t?tor ?i s nu depind de nicio alt condi?ie stipulat în documentele contractului de asigurare. Aceast men?iune trebuie s se reg?seasc în cadrul instrumentului de garantare. Dovada constituirii GP se încarc în SEAP, odat cu oferta, în format electronic, cu semn?tur electronic extins a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data si ora-limit de depunere a ofertelor, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizat?. Cuantum 10% din pre?ul contractului,f?r TVA.Se constituie în termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului.În cazul în care contractantul este o asociere,instrumentul trebuie emis în numele asocierii. Constituire: virament bancar în contul Achizitorului sau instrument de garantare emis în condi?iile legii de o institu?ie de credit/societate de asigur?ri, aplicându-se prev. art. 42 alin (...)

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata

Au lieu de:


   4. 263.588.89 RON

Lire:


   4. 530.433,13 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   3. 279.683,76 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 263.588,89 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   3. 484.948,56 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 530.433,13 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:


   9. 746.939,20 RON

Lire:

10.360.680,95 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   7. 497.645,54 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   9. 746.939,20 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   7. 969.754,58 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 10.360.680,95 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:


   4. 230.735,60

Lire:


   4. 497.579,84 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   3. 254.412,00 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 230.735,60 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   3. 459.676,80 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 497.579,84 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:


   5. 923.029,84 RON

Lire:


   6. 296.611,78 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 556.176,80 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   5. 923.029,84 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 843,547,52 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 13.406.811,25 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:

12.612.301,69 RON

Lire:

13.406.811,25 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   9. 701.770,52 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 12.612.301,69 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 10.312.931,73 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 13.406.811,25 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:

10.168.997,07 RON

Lire:

10.809.423,25 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   7. 822.305,44 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 10.168.997,07 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat

Lire:

Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   8. 314.940,96 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 10.809.423,25 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:


   5. 181.472,77 RON

Lire:


   5. 501.685,86 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   3. 985.748,29 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   5. 181.472,77 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   4. 232.066,05 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   5. 501.685,86 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:


   9. 307.618,32 RON

Lire:


   9. 894.675,65 RON

Numéro de section: II.2.6

Lot nº: 9

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 6) Valoarea estimata:

Au lieu de:

11.340.034,68 RON

Lire:

12.054.490,97 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 9

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   8. 723.103,60 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 11.340.034,68 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   9. 272.685,36 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv 12.054.490,97 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Numéro de section: II.1.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 1 5) Valoarea totala estimata

Au lieu de:

72.774.718,06 RON

Lire:

77.352.392,67 RON

Numéro de section: II.2.11

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 11) Informatii privind optiunile:

Au lieu de:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   7. 159.706,40 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   9. 307.618,32 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

Lire:

Descrierea optiunilor:Valoarea inferioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   7. 611.288,96 lei reprezint VALOAREA TOTAL ESTIMAT A ACHIZI?IEI pentru cantit??ile maxime aferente contractului sectorial, cuprinse în anexa la caietul de sarcini. Valoarea superioar a intervalului detaliind valoarea estimat?, respectiv
   9. 894.675,65 lei reprezint valoarea estimat pentru o eventual suplimentare a contractului cu 30% a cantit??ii serviciilor printr-o clauz de revizuire stabilit în concordan? cu dispozi?iile art. 236 din Legea nr 99/2016. Pre?ul total al contractului sectorial se poate modifica, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, ca urmare a recalcul?rii cantit??ii de servicii necesare, în limita cuantumului reprezentând 30% din pre?ul total al contractului, cu men?inerea pre?ului unitar ofertat.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
.
Roumanie-Media?: Services de gardiennageType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
21/01/2022
14/01/2022
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme 
79713000 - Services de gardiennage 
79714000 - Services de surveillance