Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 06/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Media?: Services de réparation et d'entretien de robinets

2020/S 124-304982  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Media?: Services de réparation et d'entretien de robinets 2020/S 124-304982 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Na?ional de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numéro national d'identification: RO 14056826 Adresse postale: Sucursala Media?, Str .G?rii nr. 5 Ville: Media Code NUTS: RO126 Sibiu Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sucursala Media - Serviciul achizi?ii în aten?ia: Florin Deac Courriel: ceciliia.bolchis@romgaz.ro Téléphone: +40 374401241 Fax: +40 269843940 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.romgaz.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.romgaz.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098228 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Extraction de gaz et de pétrole
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de reparare ?i modernizare capete de erup?ie Numéro de référence: 14056826/2020/S021.MED
II.1.2) Code CPV principal 50513000 Services de réparation et d'entretien de robinets
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Capetele de eruptie reprezinta un ansamblu de robineti si corpuri de legatura cu care se echipeaza sondele si care permit exploatarea zacamintelor de hidrocarburi in conditii de siguranta. Din cauza conditiilor de lucru, la care capetele de eruptie sunt supuse, prin ele circuland amestecuri de fluide bifazice, condensat, care pot antrena si impuritati solide, componentele acestora se pot uza. Prin activitatea de reparare a capetelor de eruptie se urmareste asigurarea functionarii acestora fara defectiuni si fara pericol in conditii tehnice si la parametrii de lucru la care au fost proiectate, executate si modernizate cu tehnologie snubbing. Termenul-limita pentru solicitarea de clarificari este de 15 zile inainte inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inaintea datei-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 182 704.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
SNGN Romgaz S.A. Medias - sucursala Medias.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini atasat in SEAP. Cantitatea minima si maxima pentru acord-cadru este: Cantitatea minima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 140 bar - 40 buc.; Cantitatea maxima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 140 bar - 60 buc.; Cantitatea minima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 210 bar - 40 buc.; Cantitatea maxima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 210 bar - 60 buc.; Cantitatea minima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 350 bar - 4 buc.; Cantitatea maxima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 350 bar - 16 buc.; Cantitatea minima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 700 bar - 2 buc.; Cantitatea maxima/patru ani cap erup?ie CE 2 9/16 x 700 bar - 4 buc. Cantitatea minima si maxima pentru un contract subsecvent este: Cantitatea minima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 140 bar - 10 buc.; Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 140 bar - 15 buc.; Cantitatea minima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 210 bar - 10 buc.; Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 210 bar - 15 buc.; Cantitatea minima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 350 bar - 1 buc.; Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 350 bar - 4 buc.; Cantitatea minima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 700 bar - 1 buc.; Cantitatea maxima/contract subsecvent cap erup?ie CE 2 9/16 x 700 bar - 2 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 sau orice document considerat edificator conform art. 181 din Legea nr. 99/2016; - alte documente edificatoare, dupa caz. Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art. 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.
   2.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 71-77 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
   1.  Dumitru Dobrescu - director sucursala;
   2.  Teodora Magdalena Achime - director economic;
   3.  Simona Popa - sef Birou juridic;
   4.  Mihai Ioan Man - director tehnic;
   5.  Dorian Bacila - sef Serviciu mecano-energetic;
   6.  Mihail Spinean - inginer Serviciu mecano-energetic;
   7.  Florin Deac - sef Serviciu achizitii;
   8.  Simona Sucuturdean - economist Biroul analize economice;
   9.  Cristian Simescu - consilier juridic; 10. Rodica Gaban - economist Serviciul achizitii. Modalitate de indeplinire: ofertantii vor completa DUAE. EC are obligatia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica. Cerin?a nr.
   1.  Inregistrare persoane juridice/fizice romana si persoane juridice/fizice straine. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul acordului-cadru/contractului de achizi?ie sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a acordului-cadru/contractului de achizi?ie sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre entitatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta
   1.  Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata de minimum: 450 000,00 RON fara TVA. Constituie experienta similara de natura si complexitatea contractului achizitiei, prestarea serviciilor de reparare capete de eruptie. Experienta similara din ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decal?ri ale termenului-limit prev?zut în anuntul de participare publicat ini?ial. Se va prezenta DUAE de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant, tert sustinator, dupa caz, completat cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea minimului valoric impus. Cerinta nr.
   2.  Informatii privind asocierea (daca este cazul). Orice op. ec. are dreptul de a participa la proced. de atrib. în calitate de ofertant în comun cu alti op. ec, în forme de as.temporara constituite în scopul participarii la proced. de atrib. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. EC va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar în masura în care o astfel de modif. va fi necesara pentru executarea în mod corespunz. a contr, conf. art. 67 alin. (2) din Legea 99/2016. Op. ec. asociati vor specifica in acordul de asociere denumirea asociatilor, datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective. Se solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Se solicita, la încheierea contr. sau atunci când se introduc subcontractanti, prezentarea contr. încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în of.sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin subcontractantilor, precum si sumele aferente prestarilor, sa fie cuprinse în contr. de achizitie. Contr. prezentate trebuie sa fie în concordanta cu of. si se vor constitui în anexe la contr. de achizitie. În situatia în care un subcontractant îsi exprima optiunea de a fi platit direct de catre EC, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contrt. care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozitii nu diminueaza raspunderea ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea tuturor obligatiilor din viitorul contr., inclusiv a obligatiilor subcontractate. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Se solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Informatii privind sustinerea ferma (daca este cazul). În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacit. teh. invocând suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angaj. ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea teh. vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a princip. servicii prestate in ultimii trei ani, angaj. ferm trebuie sa garanteze EC indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr. Persoana care asigura sustinerea teh. nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerinta 1: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii/entit??ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie. Urm?toarele documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: - procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul livr?rii; - recomand?ri; - alte documente echivalente. Pentru calculul echivalentei pt. contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. Cerinta nr. 2: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire entitatea contractanta va solicita dovada indeplinirii cerintei, doar ofertantului clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garantiei de participare: 5 600 RON. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. GP se constituie conform art. 42 alin. (1) din HG 394/2016. GP se exprima in RON sau in valuta, echivalenta pt. GP depusa in valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare se vor folosi urmatoarele date: SNGN Romgaz SA - Sucursala Medias, Str. Garii nr. 5, loc. Medias, CUI 14128280, J32/466/2001, cont RO82 RNCB 0231 0154 6634 0001 al entitatii contractante, deschis la BCR Medias. Constituirea GP fara utilizarea datelor de mai sus constituie motiv de clarificari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare. Ofertantii care depun oferte vor afisa obligatoriu in SEAP dovada constituirii GP, scanata, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor, ca urmare a art. 42 alin. (7), din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile conform art. 143 alin. (2) lit. k) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din HG 394/2016. Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizi?iile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/08/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 06/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/08/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 - Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana; - In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016; - Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea "Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea "Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica; - In cazul in care pe primul loc se gasesc doua sau mai multe oferte cu pretul identic, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea "Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari" va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenul de formulare a contesta?iei ?i de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SNGN Romgaz S.A. Media - Sucursala Media - Birou juridic Adresse postale: Str. G?rii nr. 5 Ville: Media Code postal: 551010 Pays: Roumanie Courriel: simona.popa@romgaz.ro Téléphone: +40 374401290 Fax: +40 269844092 Adresse internet: www.romgaz.ro www.romgaz.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50513000 - Services de réparation et d'entretien de robinets