Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 06/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Miercurea Ciuc:Compteurs eau

2023/S 62-185648  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Roumanie-Miercurea Ciuc: Compteurs eau

2023/S 062-185648

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 043-126699)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SC. HARVIZ SA
NumÈro national d'identification: 24499588
Adresse postale: Strada: Salc'm, nr. 1
Ville: Miercurea-Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530153
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Lehel-Antal ¡brah·m
Courriel: abraham.lehel@harviz.ro
TÈlÈphone: +40 266313636
Fax: +40 266313636
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.harviz.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Furnizare contoare de apa rece cu citire la distanta

NumÈro de rÈfÈrence: 2449958820231

II.1.2)
Code CPV principal
38421100 Compteurs eau

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Obiectivul acestui contract Ól reprezint? achizi?ionarea
   3. 773 buc. contoare de ap? rece cu citire la distan?? (DN15 - 303; DN20 - 2001; DN25 - 800; DN32 - 321; DN40 - 196; DN50 - 152) ?i
   4. 202 buc. module radio walk-by/drive-by Ón apometre existente, care vor fi utilizate pentru m?surarea consumurilor utilizatorilor serviciilor de ap?. Furnizarea echipamentelor va contribui la asigurarea continuit??ii ?i securit??ii serviciilor, digitalizarea proceselor de citire a contoarelor, detectarea rapid? a pierderilor de ap? din sistem, reducerea pierderilor de ap?. OEnc?rcarea ?i desc?rcarea rutelor pentru citiri se poate realiza de la distanta f?r? a fi necesar? prezenta cititorului cu aparatul de citire ?i permite preluarea bazei de date existente de la serviciul de facturare. Contoarele sunt dotate cu module radio incorporate. Citirea se realizeaz? prin colectarea automat? a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor portabile. Transferul datelor se face automat c?tre sistemul de facturare. Modulele sunt concepute cu sistem de Ónregistrare alarm? fraud? (mecanic? ?i/sau magnetic?) Ón memorie ?i de aten?ionare la interogarea modulului. Prin CONTOARE DE AP? RECE CU CITIRE LA DISTAN??, se realizeaz? digitalizarea procesului de citire a contoarelor, astfel, citirea se efectueaz? prin colectarea automat? a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor portabile. Transferul datelor se face automat c?tre sistemul de facturare. Cerin?ele tehnice impuse prin Caiet de sarcini reprezint? cerin?ele minime obligatorii. OEn conformitate cu prevederile art. 172, alin (1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenului-limit? stabilit de entitatea contractant?. Num?rul de zile p'n? la care operatorii economici pot solicita clarific?ri privind documenta?ia de atribuire Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor: 15 zile. OEn conformitate cu prevederile art. 29, alin (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractant? va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici p'n? la termenul-limit? stabilit, ?i anume 15 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. Entitatea contractant? stabile?te un singur termen limit? Ón care va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?ii suplimentare. Entitatea contractant? va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri cu cel pu?in 14 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor indicat Ón Anun?ul de participare.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 043-126699

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 28/03/2023

Lire:

Date: 06/04/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 28/03/2023

Lire:

Date: 06/04/2023

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 28/06/2023

Lire:

Date: 06/07/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Furnizare contoare de apa rece cu citire la distanta 06/04/2023 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
38421100 - Compteurs à eau