Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Miercurea Ciuc: Travaux d'entretien routier

2020/S 67-158606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Miercurea Ciuc: Travaux d'entretien routier 2020/S 067-158606 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jude?ul Harghita Numéro national d'identification: 4245763 Adresse postale: Pia?a Libert??ii nr. 5 Ville: Miercurea Ciuc Code NUTS: RO124 Code postal: 530140 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andras Balint Courriel: achizitiipublice@judetulharghita.ro Téléphone: +40 266207720 Fax: +40 266207725 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.judetulharghita.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.judetulharghita.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru de lucr?ri pentru "Între?inere curent ?i periodic - plomb?ri ?i covoare bituminoase - pe drumurile jude?ene - jude?ul Harghita, pentru perioada 2019-2020" Numéro de référence: 4245763_2019_PAAPD1085849
II.1.2) Code CPV principal 45233141
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Se vor executa lucr?ri de între?inere curent (plomb?ri) ?i între?inere periodic (covoare bituminoase) pe drumurile jude?ene din jude?ul Harghita. Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va r?spunde in mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?ii suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 787 791.18 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO124 Lieu principal d'exécution:
Drumurile jude?ene din zona Odorhei ?i Cristur: DJ 131, DJ 131A, DJ 132, DJ 132A, DJ 132B, DJ 133, DJ 134, DJ 134A, DJ 134B, DJ 134C, DJ 135, DJ 136, DJ 136A, DJ 136B, DJ 137, DJ 137, DJ 137C, DJ 137C, DJ 138, DJ 138B Drumuri aflate în administrarea Consiliului Jude?ean Harghita Drumuri ?i sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de c?tre Consiliul Jude?ean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucr?ri de între?inere ?i repara?ii Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Jude?ean Harghita
II.2.4) Description des prestations:
Se vor executa lucr?ri de între?inere curent (plomb?ri) ?i periodic (covoare bituminoase): DJ 131 Lim. Jud. Covasna - Ocland-M?rtini - DJ 137, km 38+621 - 70+860 L=32,239 DJ 131A B?ile Homorod-M?rtini?, Poz km 0+000 - 16+645 L=16,645 DJ 132 Lim. Jude Bra?ov - Ocland - Mere?ti - Lueta - Vl?hi?a, km 18+220- 47+085 L=28,865 DJ 132A M?rtini?-Mere?t-Pe?tera Mere?ti, Poz km 0+000 - 16+095 L=16,095 DJ 132B Lim. Jude Bra?ov - Or??eni, Poz km 16+516 - 18+424 L=1,908 km DJ 133 lim. Jude Mure - Dârjiu - Ulie - Daia - Or??eni - Sânpaul, km 15+000 - 41+866 L=26,866 DJ 134 Lim. Jude Mure - Uilac-ram. DJ 134A, Poz. km 18+400 - 26+550 L=8,150 DJ 134A DJ 134-Eliseni-S?cel-?oimo?u Mic - Cristuru Secuiesc, km 0+000 - 17+020 L=17,020 DJ 134B DN 13A-T?ma?uDJ 134A, Poz. km 0+000 - 3+740 L=3,740 km DJ 134C DN 13A - Bulg?reni - Dealu - Tibod - Odorheiu Secuiesc, km 0+000 - 21+483 L=21,483 DJ 135 Lim. Jude Mure - ?iclod-Cu?med-Atid - Firt?nu - T?rce?ti - Cob?te?ti, Poz. km 45+400 - 74+210 L=28,810 DJ 136 Lim. Jude Mure - Goagiu-Andreeni-Cristuru Secuiesc, km 14+000 - 28+985 L=14,985 DJ 136A Lim jud MS-Cri?eni-Atid-Atia-DN 13A, km 3+800 - 28+500 L=24,700 DJ 136B Goagiu-Vârf Pesentea-Inl?ceni-Firtu?u-P?uleni-DN 13A, km 0+000 - 24+306 L=24,306 DJ 137 Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc, km 0+000 - 21+209 L=21,209 km DJ 137A DJ 137-Ulie?-lim jud BV, Poz km 0+000 - 16+000 L=16,000 DJ 137C T?ureni-For?eni-Poloni?a - DN 13A 0+000 - 12+200 L=12,200 DJ 138 Br?de?ti - Zetea - Sub Cetate - ?icas?u 0+000 - 27+000 L=27,000 DJ 138B DJ 138-V?r?ag 0+000 - 15+000 15,000 Drumuri aflate în administrarea CJHr. Drumuri ?i sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de c?tre CJHr cu UAT-uri pentru exec. de lucr?ri de între?inere. Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea CJHr Cantit. min. ?i max. estimate a fi executate se reg?sesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. înc?rcat în sec?iunea documente.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?: Pentru componenta tehnic (PTehnic Lot 3) în cadrul fiec?rui lot, se acord pentru termenul de garan?ie maxim 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantit??ile exacte de lucr?ri ce urmeaz a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractant la încheierea contractelor subsecvente.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO124 Lieu principal d'exécution:
Drumurile judetene DJ 113A, DJ 113B, DJ 121G, DJ 123 DJ 123A, DJ 123B, DJ 123C, DJ 123D, DJ 123E, DJ 123F, DJ 124, DJ 124A, DJ 125, DJ 125A, DJ 127A, DJ 127B, DJ 138A, Drumuri aflate în administrarea Consiliului Jude?ean Harghita
II.2.4) Description des prestations:
Se vor executa lucr?ri de întretinere curent ?i periodic pe drumurile jude?ene din Zona Ciuc. DJ 113A Limita judet-Lacul Sfanta Ana, Poz.km 1+500 - 8+860 L=7,360 km DJ 113B Cozmeni-(DN11B)-Lazaresti-DJ 113A, Poz. km.0+000 - 13+500 L=13,500 km DJ 121G Casinu Nou - Plaiesii de Jos- Iacobeni, Poz. km 0+000 - 11+240 L=11,240 km DJ 123 Sansimion - Sanmartin - Valea Uzului - Darmanesti, Poz. km 0+000 - 41+000 L=41,000km DJ 123A Tusnad - Sansimion - Sancraieni, Poz. km 0+000 - 14+570 L=14,570 km DJ 123B Sanmartin -Bancu - Misentea - M. Ciuc, Poz. km 0+000 - 19+230 L=18,230 km DJ 123C DJ 123B - Armaseni - Ciucsangeorgiu - DN 12, Poz. km 0+000 - 24+600 L=24,600 km DJ 123D Sancraieni - Santimbru Bai, Poz. km 0+000 - 16+000 L=16,000 km DJ 123E M.Ciuc - Soimeni - Pauleni Ciuc - Delnita Poz. km 0+000 - 7+990 L=7,990 DJ 123F Ciba - Olt de Ciceu - Ciceu, Poz. km 0+000 - 6+200 L=6,200 km DJ 124 Racu - Mihaileni - Nadejdea - Livezi, Poz km 0+000 - 13+000 L=13,000 km DJ 124A Frumoasa (DN 12) - DJ 124 (Mihaileni), Poz. km 0+000 - 3+100 L=3,100 DJ 125 DN 12 (Danesti) - Carta - Sandominic - Balan - Medias - DN 12C (Pangarati) - Hagota - DJ 127 Poz. km 0+000 - 59+260 L=59,260 km DJ 125A Balan - Fagul Inalt - DN 12C, Poz km 0+000 - 11+500 L=11,500 km DJ 127A Tulghe - Limita judet Neamt - Damuc - Poiana Fagului - Valea Rece - DN 12A, Poz. km 0+000 - 59+071 L=23,486 km DJ 127B Valea Rece - Balan, Poz. km 0+000 - 19+900 L=19,900 km DJ 138A DN 13A - Baile Harghita, Poz. km 0+000 - 6+600 L=6,600 km Drumuri aflate în administrarea Consiliului Jude?ean Harghita Drumuri ?i sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de c?tre Consiliul Jude?ean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucr?ri de între?inere ?i repara?ii Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Jude?ean Harghita Cantit??ile minime ?i maxime estimate a fi executate se reg?sesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. înc?rcat în sec?iunea documente.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehhnic?. Pentru componenta tehnic (PTehnic Lot 1) în cadrul Lot 1, se acord pentru termenul de garan?ie maxim 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantit??ile exacte de lucr?ri ce urmeaz a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractant la încheierea contractelor subsecvente.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO124 Lieu principal d'exécution:
Drumurile judetene: DJ 126, DJ 127, DJ 128, DJ 138, DJ 153C, DJ 153D, DJ 153D, DJ 174A, DJ 174B, DJ 174C, Drumuri aflate în administrarea Consiliului Jude?ean Harghita, Drumuri ?i sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de c?tre Consiliul Jude?ean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucr?ri de între?inere ?i repara?ii, Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Jude?ean Harghita
II.2.4) Description des prestations:
Se vor executa lucr?ri de între?inere curent ?i periodic pe urm?toarele sectoare de drum: DJ 126 Vo?lobeni-Suseni-Ciumani-Joseni-L?zarea, Poz km 0+000 - 18+720 L=18,720 DJ 127 Ditr?u-?engheler-Hagota-Recea Tulghe?, Poz. km 0+000 - 33+820 L=33,820 DJ 128 Borsec-Jolotca, Poz. km 0+000 - 20+864 L=20,864 DJ 138 Liban-Valea Strâmb?, Poz. km 27+000 - 52+493 L=25,493 DJ 153C Lim. Jude Mure - Ciutac - Remetea-Ditr?u, Poz. km 51+150 - 72+050 L=20,900 DJ 153D Remetea-Martonca-Subcetate-S?rma?, Poz. km 0+000 - 14+625 L=14,625 DJ 174A Lim. Jude Suceava - Bilbor-DN 15, Poz. km 8+800 - 39+900 L=31,100 DJ 174B Bilbor - Capu Corbului, Poz. km 0+000 - 18+020 L=18,020 DJ 174C Lim. Jude Suceava - Bilbor - DJ 174A, Poz km 5+000 - 11+300 L=6,300 Drumuri aflate în administrarea Consiliului Jude?ean Harghita Drumuri ?i sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de c?tre Consiliul Jude?ean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucr?ri de între?inere ?i repara?ii Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Jude?ean Harghita Cantit??ile minime ?i maxime estimate a fi executate se reg?sesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. înc?rcat în sec?iunea documente.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. Pentru componenta tehnic (PTehnic Lot 2) în cadrulLot 2 se acord pentru termenul de garan?ie maxim 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantit??ile exacte de lucr?ri ce urmeaz a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractant la încheierea contractelor subsecvente.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 122-297676
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7311
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 549 947.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7314
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 415 870.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 27335
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 24 635.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 22612
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 151 258.02 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 22590
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 892 501.88 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18980
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON Offre la plus basse: 7 822 519.80 RON / Offre la plus élevée: 7 822 519.80 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18975
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Offre la plus basse: 8 878 724.70 RON / Offre la plus élevée: 8 878 724.70 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18978
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON Offre la plus basse: 7 509 950.70 RON / Offre la plus élevée: 7 509 950.70 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18977
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 302 299.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18981
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 569 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18979
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 651 980.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 21025
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 992 267.48 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18976
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 723 880.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 22536
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 309 900.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 24288
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 399 120.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 28422
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 73 905.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7313
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MULTIPLAND Numéro national d'identification: RO 6178970 Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35 Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: poli.biro@multipland.ro Téléphone: +40 266218011 Fax: +40 266217409 Adresse internet: www.multipland.ro www.multipland.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 425 019.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7312
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei ?i Cristur
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIADUCT Numéro national d'identification: RO 6682608 Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C Ville: Odorheiu Secuiesc Code NUTS: RO124 Code postal: 535600 Pays: Roumanie Courriel: office@viaduct.ro Téléphone: +40 266218311 Fax: +40 266218311 Adresse internet: www.viaduct.ro www.viaduct.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 305 507.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Consiliul Jude?ean Harghita Adresse postale: Pia?a Libert??ii nr. 5 Ville: Miercurea Ciuc Code postal: 530140 Pays: Roumanie Courriel: achizitiipublice@judetulharghita.ro Téléphone: +40 266207720 Fax: +40 266207725 Adresse internet: www.judetulharghita.ro www.judetulharghita.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier