Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 04/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Mioveni: Consommables médicaux

2022/S 18-042818  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Mioveni: Consommables médicaux 2022/S 018-042818 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL ORASENESC MIOVENI Numéro national d'identification: 4318202 Adresse postale: Strada: BULEVARDUL DACIA , nr. 131A Ville: Mioveni Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 115400 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ANDREEA-ELENA BANICA Courriel: achizitiispmioveni@yahoo.com Téléphone: +40 372791212 Fax: +40 0248706059 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135697 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Materiale sanitare diverse pentru Spitalul Or??enesc Mioveni - Pachet 1 Numéro de référence: 4318202/2022/1
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
SPITALULUI OR??ENESC MIOVENI IN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTA DORESTE SA ACHIZITIONEZE MATERIALE SANITARE PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII MEDICALE , PREZENTA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IMPARTITA IN 2 LOTURI, DUPA CUM URMEAZA: Lotul 1 Materiale Sanitare SERINGI, Truse de perfuzie si transfuzie, tuburi prelungitoare, truse pentru administrare nutritie enterala; VALOARE CUPRINSA INTRE 20976.45 LEI FARA TVA -755152.20 LEI FARA TVA Lotul 2 Materiale Sanitare - acces venos central si periferic, accesorii terapie cu fluide, dispozitive pentru anestezie regionala. VALOARE CUPRINSA INTRE 50301.58 LEI FARA TVA -1810856.88 LEI FARA TVA Detaliile tehnice se regasesc in caietul de sarcini, inclusiv anexele acestuia, parte integranta a documentatiei de atribuire. Operatorii economici, posibil ofertanti, pot transmite solicitari de clarificari cu cel mult 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor iar A.C. are obligatia de a raspunde la solicitarile de clarificari cu cel mult 7 zile inainte de termenul limita de depunere, stabilit in anuntul de participare.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 566 009.08 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 1 "- Materiale Sanitare SERINGI, Truse de perfuzie si transfuzie, tuburi prelungitoare, truse pentru administrare nutritie enterala;
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
sediu unitate medicala
II.2.4) Description des prestations:
Materiale Sanitare SERINGI, Truse de perfuzie si transfuzie, tuburi prelungitoare, truse pentru administrare nutritie enterala; conform caiet de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru fiecare factor de evaluare inclus in "Componenta Tehnica" va fi calculat utilizand informatiile din Propunerea Tehnica prezentata de ofertant, respectiv: Punctajul Termenul de livrare se va calcula dupa urmatoarea formula: Tl= Tl min/ Tl ofertat *20 Tl :punctajul ob?inut de c?tre Oferta admisibila aflat? sub evaluare; Tl min :cea mai mica durata de livrare dintre duratele Ofertelor admisibile; Tl ofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim 20 pct. Nu se acord? un punctaj suplimentar pentru durata de livrare a produselor mai mic? de 5 zile. Oferta este considerat? neconform? dac? durata de livrare este mai mare de 15 zile. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 755 152.20 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires FIECARE OPERATOR ECONOMIC, POSIBIL OFERTANT ARE OBLIGATIA DE A RESPECTA PRETURILE UNITARE ESTIMATIVE PENTRU A SE INCADRA IN BUGETUL PROIECTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI IN BAZA CARUIA A FOST INITIATA PREZENTA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA Avand in vedere limitarile de caractere'existente la prezenta sectiune, pentru detaliere si pentru o buna,transparenta si cor... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2 Materiale Sanitare - acces venos central si periferic, accesorii terapie cu fluide, dispozitive pentru anestezie regionala.
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge? Lieu principal d'exécution:
sediu unitate medicala
II.2.4) Description des prestations:
Materiale Sanitare - acces venos central si periferic, accesorii terapie cu fluide, dispozitive pentru anestezie regionala. conform caiet de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom:
   2.  Punctajul pentru fiecare factor de evaluare inclus in "Componenta Tehnica" va fi calculat utilizand informatiile din Propunerea Tehnica prezentata de ofertant, respectiv: Punctajul Termenul de livrare se va calcula dupa urmatoarea formula: Tl= Tl min/ Tl ofertat *20 Tl :punctajul ob?inut de c?tre Oferta admisibila aflat? sub evaluare; Tl min :cea mai mica durata de livrare dintre duratele Ofertelor admisibile; Tl ofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim 20 pct. Nu se acord? un punctaj suplimentar pentru durata de livrare a produselor mai mic? de 5 zile. Oferta este considerat? neconform? dac? durata de livrare este mai mare de 15 zile. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 810 856.88 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires FIECARE OPERATOR ECONOMIC, POSIBIL OFERTANT ARE OBLIGATIA DE A RESPECTA PRETURILE UNITARE ESTIMATIVE PENTRU A SE INCADRA IN BUGETUL PROIECTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI IN BAZA CARUIA A FOST INITIATA PREZENTA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA Avand in vedere limitarile de caractere'existente la prezenta sectiune, pentru detaliere si pentru o buna,transparenta si cor... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de care ofertanti, asociati, subcontractanti si terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:Aceste documente sunt,:1) Persoanele juridice romanea) Cazieruljudiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora;c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;2) Persoanele juridice straineÎn cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE - Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul aferent din Sectiunea Formulare din Documentatia de Atribuire si se va semna cu semnatura electronica extinsa.. Se va prezenta de catre Ofertant odata cu DUAE la sec?iunea corespunz?toare cerin?ei.Persoanele Cu Functie De Decizie sunt:MIRCEA STOIAN - Manager ,Andreea-Elena Banica - Consilier Juridic Achizitii, ADRIAN CODRU? SCHNEIDER - Director Financiar Contabil, ALEXANDRU EMIL IACOBESCU - Director MedicalNota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractant? va accepta ca fiind suficient ?i relevant pentru demonstrarea faptului c? ofertantul nu se încadreaz? în una dintre situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?. În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev?zute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? va accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor c?tre bugetul statului respectiv, ofertan?ii str?ini vor dovedi îndeplinirea obliga?iilor de plat? în conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden??. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana, acolo unde este cazul, semnate cu semnatura electronica extinsa.Potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016, operatorul economic are obliga?ia de a transmite oferta ?i DUAE în format electronic ?i numai pân? la data ?i ora-limit? de depunere a ofertelor prev?zute în anun?ul de participare simplificat. Se vor mai depune, odat? cu DUAE, urm?toarele documente:angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor anexa din care rezult? modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere. Nedepunerea acestora constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadverten?e de form? ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire. . Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv COD CAEN (principal sau secundar) autorizat, similar serviciilor ce fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul va completa DUAE- subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, Certificatul Constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate.De asemenea, in Certificatul Constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii CA, membrii Cons de Sup, cotele de participare, puncte de lucru si activitati autorizate.Nota: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare/echivalente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Avizul de functionare sau echivalent eliberat de MS prin Agen?ia Na?ional? a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru activit??i de import, comercializare ?i depozitare conform Legii nr 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertanti, asociati si subcontractanti, pentru partea de contract pe care o reprezint?, vor fi transmise in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. NOTA : Nu se accepta operatori economici in curs de avizareCertificate sau alte documente emise de organisme abilitate/echivalente ce atesta conformitatea produselor ofertate - conform Directivei 93/42/CEE/echivalent.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2Proportia de subcontractareÎn conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se solicit? ofertan?ilor s? precizeze în ofert?:a) partea/p?r?ile din contract pe care inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze; ?ib) datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, dac? ace?tia din urm? sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei sau a solicit?rii de participare."În conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, subcontractan?ii au dreptul de a opta pentru a fi pl?ti?i în mod direct de c?tre autoritatea contractant?. Op?iunea se va manifesta la semnarea contractului.Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, niciun subcontractant nu trebuie s? se afle în situa?ia care determin? excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. De asemenea, subcontractan?ii au obliga?ia depunerii declara?iei cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Pentru persoane juridice str?ine documentele se vor prezenta în limba de origine ?i în traducere autorizat?. Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerin?a : Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, a furnizat/prestat servicii/activitati similare sau de complexitate superioara duse la bun sfâr?it în valoare cumulata de cel putin 2566009.08 lei, f?r? TVA.Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare sau de complexitate superiora in cadrul a unul sau mai multor contracte.Lista principalelor furnizari/servicii/activitati similare sau de complexitate superiora prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data publicarii in SICAP a anuntului de participare ) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit.In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi eventual subcontractat?, ?i va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul/candidatul trebuie s? completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informa?iile men?ionate la art.193 alin. (1) lit. a), precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz? ofertantul/ candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.Astfel, subcontractan?ii vor preciza în DUAE ?i informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te men?ionând num?rul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propus? pentru subcontractare.În cazul subcontractan?ilor pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Operatorul economic clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractant? poate respinge subcontractantul propus dac? acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz? printre motivele de excludere ?i solicit? candidatului/ofertantului o singur? dat?- înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.În conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE ?i acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadverten?e de form? ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului, cât ?i ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunz?toare a procedurii de atribuire.Înainte de semnarea contractului, ofertantul câ?tig?tor va prezenta Contractul de subcontractare încheiat între ofertant ?i subcontractan?ii nominaliza?i în oferta în original sau în copie legalizat?. Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi:-num?rul ?i data contractului/contractelor invocat/invocate drept experien?? similar?;-tipul/categoriile de furnizari/servicii/activitati prestate/asigurate;-calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;- valoarea furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare exprimata in lei fara TVA;-data de incepere si data de incheiere a contractului;-sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;-data si numarul documentului de receptie;-denumirea completa a beneficiarului lucrarii.Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicareacriteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/ documente constatatoare pentru acele furnizari/servicii/activitati pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.Respectivele certificari vor trebui sa indice:a. obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati,c. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare prestate in perioada de referinta (ultimii 3 ani).d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat furnizarile/serviciile/activitatile similare.e. locul executiei furnizarilor/serviciilor/activitatilor similaref. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Note:Certificarile vor fi emise sau contrasemnate in mod obligatoriu de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie, fara a se limita la acestea: procese verbale de receptie/recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare/echivalente in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect proiectarea mai multor tipuri de furnizari/ servicii/activitati similare atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt furnizarile/serviciile/activitatile similare sau de complexitate superioara de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare sau echivalente in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul insotite de traducere autorizata in limba romana. Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 04/04/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform prevederilor Legii nr 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Mioveni: Consommables médicauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 04/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux