Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Mioveni: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 200-484207  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Roumanie-Mioveni: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 200-484207

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 187-448401)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Regia Autonom Tehnologii pentru Energia Nuclear
Numéro national d'identification: RO 32306920
Adresse postale: Str. Câmpului nr. 1
Ville: Mioveni
Code NUTS: RO311 Arge
Code postal: 115400
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Angelica Popescu
Courriel: achizitii@raten.ro
Téléphone: +40 248207035
Fax: +40 248207032
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.raten.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Achizi?ia serviciilor de proiectare, asisten? tehnic ?i execu?ia lucr?rilor pentru cl?diri, instala?ii aferente cl?dirilor, re?ele ?i sistemele auxiliare care deservesc instala?iile" Alfred - etapa 1, infrastructur de cercetare suport: Athena (instala?ie de tip piscin pentru experimente ?i teste termohidraulice) ?i ChemLab (laborator pentru chimia plumbului)", [...] detalii pe detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: 32306920_2020_PAAPD1147170

II.1.2)
Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Scopul achizi?iei este de construire a unui complex de cl?diri care vor ad?posti instala?iile experimentale Athena ?i laboratoarele pentru chimia plumbului ChemLab, din cadrul obiectivului general de investi?ii Alfred - "Achizi?ie servicii de proiectare si asisten? tehnic din partea proiectantului pe perioada de execu?ie a lucr?rilor", conform caietului de sarcini descrise in cele ce urmeaza: servicii de proiectare. Realizarea documenta?iei tehnico-economice pentru fazele de proiectare: - elaborare proiect pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC); - elaborare proiect de organizare a execu?iei lucr?rilor (POE/DTOE); Ajustarea, completarea ?i/sau modificarea proiectului pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor (PAC/DTAC) si a proiectului de organizare a execu?iei lucr?rilor (POE/DTOE) dup caz, ca urmare a recomand?rilor verificatorului/verificatorilor indica?i de c?tre autoritatea contractant sau a organelor de verificare si aprobare. Elaborarea documenta?iei necesare pentru ob?inerea autoriza?iilor/avizelor necesare stabilite în certificatul de urbanism. Elaborarea proiectelor tehnice cu detalii de execu?ie conform HG 907/2016: - elaborare proiect tehnic de executie (caiete de sarcini, detalii de executie etc.); - ajustarea, completarea ?i/sau modificarea proiectului tehnic, a detaliilor de execu?ie ?i a caietelor de sarcini, ca urmare a recomand?rilor verificatorului/verificatorilor indica?i de c?tre autoritatea contractant sau a autorit??ii contractante. Elaborarea documenta?iei "as built": - elaborare certificat energetic - anex la procesul-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor; - elaborare program de urm?rire a comport?rii lucr?rii în timp; - elaborarea c?r?ii tehnice a construc?iei; - elaborarea cartii tehnice a constructiei, conform legislatiei in vigoare. Date privind cerin?ele de proiectare. Proiectarea se refer la studii, avize, autoriza?ii, eliberarea documenta?iei tehnice pentru ob?inerea autoriza?iei de construire, elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execu?ie, cât ?i a documenta?iei tehnice de organizare a execu?iei lucr?rilor. Plata costurilor privind avizele ?i autoriza?iile solicitate de lege pentru derularea contractului de proiectare ?i execu?ie sunt cuprinse în devizul general ?i vor fi cuprinse în oferta contractantului. Proiectul va dezvolta solu?ia propus în studiul de fezabilitate, respectând legisla?ia în domeniu, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar la stabilirea solu?iilor ?i specifica?iilor tehnice, proiectantul are obliga?ia satisfacerii urm?toarelor cerin?e esen?iale stipulate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Numarul de zile pana la care se pot genera clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 16 zile. Asigurarea asisten?ei tehnice, din partea proiectantului, pe perioada ex [...] detalii pe

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 187-448401

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 02/11/2020

Lire:

Date: 16/11/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 02/11/2020

Lire:

Date: 16/11/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 02/05/2021

Lire:

Date: 16/05/2021

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii cinci ani calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucr?ri similare (lucrari de constructii noi/reabilitare/modernizare/extindere/consolidare aferente constructiilor civile ?i/sau industiale) cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unuia sau maximum cinci contracte, cu o valoare total cumulat?, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 20 000 000 RON.

Lire:

Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii cinci ani calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucr?ri similare (lucrari de constructii noi/reabilitare/modernizare/extindere/consolidare aferente constructiilor civile ?i/sau industiale) cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unuia sau maximum cinci contracte, cu o valoare total cumulat?, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 19 000 000 RON.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique