Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-R'mnicu V'lcea:Services de collecte des dÈchets sauvages

2023/S 227-714486  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-R'mnicu V'lcea: Services de collecte des dÈchets sauvages 2023/S 227-714486 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA NumÈro national d'identification: RO 13267213 Adresse postale: Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 - prin Sucursala Hidrocentrale Rm. Valcea, Str. Decebal, nr.11, Jud. Valcea Ville: Rm. Valcea Code NUTS: RO415 V'lcea Code postal: 240265 Pays: Roumanie Point(s) de contact: NARCISA FLORESCU Courriel: narcisa.florescu@hidroelectrica.ro TÈlÈphone: +40 250805132 Fax: +40 250735232 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
COLECTAREA si TRANSPORTUL DESEURILOR DE PE LUCIUL DE AP? A ACUMUL?RILOR AFERENTE AMENAJ?RILOR HIDROENERGETICE REZULTATE OEN URMA CUR???RII DIN FRONTUL DE RETENTIE AL BARAJELOR DE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DE PE R¬URILE OLT SI LOTRU OEN JUDE?ELE VALCEA SI OLT NumÈro de rÈfÈrence: 13267213/2023/22
II.1.2) Code CPV principal 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Colectarea reprezinta strangerea deseurilor (deseuri lemn, deseuri mase plastice, vegetatie si alte deseuri) din frontul deversant al barajului , de-a lungul grinzii de deviere plututori si de pe malurile /luciu de apa al acumul?rilor Termen de prestare: 24 luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 585 696.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO415 V'lcea Lieu principal d'exÈcution:
Conform punct
   3. 1 din caietul de sarcini nr. 44630/21.04.2023
II.2.4) Description des prestations:
Conform Anexa 1 caietul de sarcini nr. 44630/21.04.2023, respectiv
   4. 982 mc/an x 2 ani =
   9. 964 mc
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Existenta unui dispecer de coordonare a parcului auto / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 178-555354
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 43-2799.18 IntitulÈ:
COLECTAREA si TRANSPORTUL DESEURILOR DE PE LUCIUL DE AP? A ACUMUL?RILOR AFERENTE AMENAJ?RILOR HIDROENERGETICE REZULTATE OEN URMA CUR???RII DIN FRONTUL DE RETENTIE AL BARAJELOR DE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DE PE R¬URILE OLT SI LOTRU OEN JUDE?ELE VALCEA SI OLT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3R GREEN NumÈro national d'identification: RO24205976 Adresse postale: Strada Fortului, Nr. 31 Ville: Rudeni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 77046 Pays: Roumanie Courriel: office@3rgreen.ro TÈlÈphone: +40 768842004
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 602 634.66 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 585 696.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.INTREAGA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE ESTE DISPONIBILA IN SEAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica "Documente si clarificari", atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii nr. 247 emisa de ANAP in data de 06.09.2016. Conform prevederilor art.172 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite prin intermediul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari. In masura Ón care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate Ón termenul prevazut Ón anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde in a 11-a zi Ónainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari.
   2.  INFORMATII PRIVIND MODUL DE COMPLETAREA/DEPUNEREA FORMULARULUI DUAE. DUAE este configurat direct Ón SEAP la documenta?ia de atribuire, fiind generat automat de SEAP fi?ierul Ón format .xml . DUAE se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, in parte - daca este cazul. Operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat? a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de entitatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat Ón sec?iunea dedicat? acestuia. De asemenea, r?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Pentru cazurile Ón care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, FIECARE OPERATOR ECONOMIC SE VA AUTENTIFICA OEN SISTEM ?i va accesa procedura de atribuire de interes Ón vederea complet?rii duae Ón calitatea Ón care a fost inclus Ón respectiva procedur? (asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s? r?spund? la DUAE s? fie Ónregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se Ónscrie ?i depune ofert? unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip? cu ofert? individual? iar ceilal?i participan?i completeaz? direct Ón sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. Modului de acces/completare/utilizare si prezentare a documentului DUAE, se regaseste detaliat in Notificarea ANAP (www.anap.gov.ro)
   3.  Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, cf. art.53,HG 394/2016 sa depuna doua sau mai multe oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau,dupa caz,a celei in care este ofertant asociat.
   4.  Vizita amplasamentului. In vederea Óntocmirii corespunz?toare ?i complete a ofertei tehnice ?i financiare poten?ialii ofertan?i pot vizita amplasamentul Ón vederea ob?inerii tuturor datelor necesare conform cu situa?ia din teren. Ofertan?ii interesa?i s? participe la vizitarea amplasamentului pot informa, Ón scris, asupra inten?iei de a vizita amplasamentul. adresat? entit??ii contractante Ón scris.
   5.  Orice indicatie sau specificatie din prezenta documentatie de atribuire, inclusiv din specificatiile tehnice, care poate indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca, brevet sau licenta de fabricatie se va considera ca fiind insotita de mentiunea ì SAU ECHIVALENT ì
   6.  OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, preturi egale , entitatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica.
   7.  Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa. Toate documentele vor fi Óncarcate, Ón sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro . Numai operatorii economici Ónregistrati Ón SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta Ón format electronic si numai p'na la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. De asemenea, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SEAP. Comunicarile de orice fel ce nu sunt transmise prin intermediul SEAP nu vor fi luate in considerare.
   8.  Beneficiarul nu acorda avans sau acreditiv pentru derularea contractului www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.anap.gov.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 COLECTAREA si TRANSPORTUL DESEURILOR DE PE LUCIUL DE AP? A ACUMUL?RILOR AFERENTE AMENAJ?RILOR HIDROENERGETICE REZULTATE OEN URMA CUR???RII DIN FRONTUL DE RETENTIE AL BARAJELOR DE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DE PE R¬URILE OLT SI LOTRU OEN JUDE?ELE VALCEA SI OLT 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages