Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 18/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Mo?ni?a Nou?: Pipelines

2020/S 200-484393  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Mo?ni?a Nou?: Pipelines 2020/S 200-484393 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mo?ni?eana Numéro national d'identification: RO28403313 Adresse postale: Str. Principal nr. 112 Ville: Mo?ni?a Nou Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 307285 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Raul Radivoicovici Courriel: mosniteana@gmail.com Téléphone: +40 748119873 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mosniteana.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104878 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Produse si accesorii pentru realizare re?ea alimentare cu ap - lotul 1 ?eav PE Numéro de référence: P3/2020
II.1.2) Code CPV principal 44161000 Pipelines
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se intentioneaza achizitia de produse necesare realizarii retelei de alimentare cu apa. Sunt cuprinse in anexa atasata caietului de sarcini tipurile de teava, cantitatile totale per contract de 12 luni, precum si cele impartite pentru fiecare an (partea de contract aferenta anului 2020 si partea de contract aferenta anului 2021).
   1.  Teava HDPE 312uni7611.7615 pn10 DN 110 x 6,6 cod 64000092:cantitate totala necesara contract 23 287 m (cantitate necesara in anul 2020 - 12 098 m, cantitate necesara in anul 2021 -11 189 m);
   2.  Teava HDPE 312uni7611.7615 pn10 DN 90 x 5,4 cod 64000091: cantitate totala necesara contract 2 173 m (cantitate necesara in anul 2020 - 1 593 m, cantitate necesara in anul 2021- 580 m);
   3.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 160 x 9,50 mm: cantitate totala necesara contract 131 m (cantitate necesara in anul 2020 - 0 m, cantitate necesara in anul 2021 - 131 m);
   4.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 180 x10,70 mm: cantitate totala necesara contract 169 m (cantitate necesara in anul 2020 - 159 m, cantitate necesara in anul 2021 - 10 m);
   5.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 200 x 11,90 mm: cantitate totala necesara contract 617 m (cantitate necesara in anul 2020 - 405 m, cantitate necesara in anul 2021 - 212 m);
   6.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 225 x 13,40 mm: cantitate totala necesara contract 4 989 m (cantitate necesara in anul 2020 - 692 m, cantitate necesara in anul 2021 - 4 297 m);
   7.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 250 x 14,80 mm: cantitate totala necesara contract 23 310 m (cantitate necesara in anul 2020 - 3 042 m, cantitate necesara in anul 2021 - 20 268 m);
   8.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 315 x 18,70 mm: cantitate totala necesara contract 1 383 m (cantitate necesara in anul 2020 - 66 m, cantitate necesara in anul 2021 - 1 317 m);
   9.  Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 355 x 21,10 mm: cantitate totala necesara contract 959 m (cantitate necesara in anul 2020 - 99 m, cantitate necesara in anul 2021 - 860 m); 10. Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D = 450 x 26,7 mm: cantitate totala necesara contract 102 m (cantitate necesara in anul 2020 - 0 m, cantitate necesara in anul 2021 - 102 m). Nu se accepta oferte partiale. Se va oferta intreaga cantitate solicitata. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor; autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limit stabilit.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 296 307.84 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO424 Timi Lieu principal d'exécution:
Comuna Mosnita Noua, jud. Timis.
II.2.4) Description des prestations:
Se intentioneaza achizitia de produse necesare realizarii retelei de alimentare cu apa. Sunt cuprinse in anexa atasata caietului de sarcini cu cantitati aferente anului 2020 si 2021. Lotul 1 - teava PE (produse cuprinse in Anexa 1), valoare estimata: 3 296 307,84 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Se vor puncta termenele de livrare mai mici decât cele prev?zute în documenta?ia de atribuire. Termenele de livrare prev?zute în documenta?ia de atribuire la sec?iunea "Modelul de contract" sunt de 10 zile lucr?toare / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Conf. contractului de executie lucrari nr. 8872/15.4.2020 incheiat cu comuna Mosnita, jud. Timis, avand ca obiect "executarea si finalizarea lucrarilor pentru conducte de alimentare cu apa in cadrul obiectivului de investitii «Extindere retea alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua»".
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
(a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si trebuie s fie valabile la data prezentarii acestora. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz; (b) Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 - evitarea conflictului de interese. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma sunt: - presedintele comisiei de evaluare, Radivoicovici Raul-Radu; - membrii comisiei de evaluare: Zerestea Constantin, Radoi Aurel-Daniel; - membru de rezerva: Radoi Mihaela Elena. Alte persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: - Dolome Radu-Ilie, administrator; - Radoi Mihaela Elena, director economic; - Brînda Cristinel, responsabil CFP. Alte persoane cu functii de decizie in legatura cu procedura de achizitie: - Balas Anca, expert cooptat (din partea furnizorului de servicii auxiliare BRMT Business S.R.L., administrator B?rbosu Corina); - Flavius-Ioan Stanca, avocat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Documentele prezentate trebuie s fie valabile la data prezentarii acestora.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare. Se vor prezenta si informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In situatia in care ofertantul nu completeaza nimic in cadrul acestei rubrici la descriere, se va presupune ca nu sunt implicati subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste cel mai mare punctaj rezultat din insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare. Criteriul de adjudecare al ofertei câstigatoare este oferta care obtine punctajul total cel mai mare. În cazul în care exista mai multi ofertanti cu acelasi punctaj maxim, departajarea se va efectua prin punctajul stabilit pentru criteriul nr. 1 (pret - P - exprimat in %), respectiv oferta câstigatoare (dintre cele care au acelasi punctaj maxim) este cea cu cel mai mic pret ofertat. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au atat punctajele, cat si preturile egale, in vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea "Intrebari") va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Oferta castigatoare va fi desemnata in baza criteriului cel mai bun "Raport calitate/pret", in conditiile indeplinirii tuturor specificatiilor din documentatia de atribuire si dupa prezentarea documentelor justificative valabile la data prezentarii.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44161000 - Pipelines