Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 11/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Mogo?oaia: Autobus électriques

2021/S 228-599623  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Roumanie-Mogo?oaia: Autobus électriques 2021/S 228-599623 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Comuna Mogosoaia Numéro national d'identification: 4420830 Adresse postale: Strada: sos. Bucuresti - Targoviste, nr. 138 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Paul Mihai Nicu PRECUP Courriel: primaria@mogosoaia.ro Téléphone: +40 3516692 Fax: +40 3516695 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://primaria.mogosoaia.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132050 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACHIZI?IA A 12 AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE APROXIMATIV 12m DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC DE C?L?TORI ÎN ZONA COMUNEI MOGO?OAIA ?I ZONA METROPOLITAN BUCURE?TI-ILFOV Numéro de référence: 7/2021
II.1.2) Code CPV principal 34144910 Autobus électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitionare de autobuze electrice noi, cu lungimea de aproximativ 12 m destinate transportului public de calatori in zona Comunei Mogosoaia ?i zona metropolitan Bucure?ti-Ilfov. Autobuzele electrice vor fi achizi?ionate de c?tre Comuna Mogosoaia, in cadrul urmatoarelor proiecte finantate prin Programul Opera?ional Regional 2014 -2020:
   1.  Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea - proiect de baza, proiect cod SMIS 124201
   2.  Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia - Buftea - proiect complementar, proiect cod SMIS 124202
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 26 206 107.24 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO322 Ilfov Lieu principal d'exécution:
COMUNA Mogosoaia
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia a 12 autobuze electrice noi cu lungimea de aproximativ 12 m destinate transportului public de calatori in zona Comunei Mogosoaia si zona metropolitan Bucure?ti-Ilfov in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica 4: Numar total de locuri, exprimat ca sum dintre num?rul locurilor pe scaune ?i num?rul de locuri în picioare. Conform caietului de sarcini, capacitatea nominal de transport a autobuzelor va fi de minim 90 de locuri, repartizate pe scaune ?i în picioare, dintre care minim 27 locuri pe scaune (neconsiderând locul conduc?torului autobuzului). Ofertele care nu respecta cerinta minima a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica 3: Conform caietului de sarcini, termenul de garan?ie pentru autobuzele electrice va fi de 5 ani sau 500.000 km de la data semn?rii procesului verbal de recep?ie calitativ?. Num?rul minim de ani pentru garan?ia extins care va fi punctat este de 1 an sau 100.000 km, an suplimentar perioadei de garan?ie obligatorie, iar num?rul maxim este de 4 ani sau 400.000 km, suplimentar perioadei de garan?ie obligatorie. Garan?ia suplimentar va fi exprimat astfel: 1 an sau 100.000 km, 2 ani sau 200.000 km, 3 ani sau 300.000 km ?i 4 ani sau 400.000 km. Orice ofert cu un num?r de ani de garan?ie extins mai mare de 4 ani sau 400.000 km suplimentar perioadei de garan?ie obligatorie nu va fi punctata suplimentar. Nu se accept frac?ionarea perioadelor ?i a num?rului de km de mai sus. Se accept ofertarea unei garan?ii suplimentare exprimat în ani f?r limit de km. Ofertele care nu prezinta perioada de garantie extinsa nu vor fi punctate. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica 2: Conform caietului de sarcini, autonomia autobuzelor electrice va fi de minim 200 km la o viteza medie de deplasare de 30 km/h, în conditiile în care functioneaza sistemul de incalzire sau climatizare la capacitatea maxima de utilizare a instalatiei de racire/incalzire si cu num?rul maxim de pasageri. Ofertele care nu respecta cerinta minima a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica 1: Consumul de energie electric pentru tractiune conform testului SORT
   2.  Consumul de energie electrica (kWh/km) este un indice de performan? definitoriu al vehiculului. Acesta se va dovedi prin intermediul testului SORT 2, emis conform reglement?rilor în vigoare. Pentru evaluare, oferta va contine in mod obligatoriu fisele de testare SORT 2 pentru autovehiculele ofertate. Conform caietului de sarcini, consumul de energie electrica acceptat este de maxim 1,5 kWh/km (SORT2/UITP). Ofertele care nu respecta cerinta minima a caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. / Pondération: 5 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POR 2014-2020 -Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvota?rii urbane durabile
II.2.14) Informations complémentaires Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire. În m?sura în care solicit?rile de clarificare sunt primite cu cel pu?in 20 zile înainte de termenul limit stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant va r?spunde în mod clar ?i complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zuta la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) cu informa?iile aferente situa?iei lor, ca prima dovad a neîncadr?rii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate. Dac este cazul, odat cu depunerea DUAE se prezint angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, ?i dup caz, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. În sensul celor de mai sus, operatorul economic situat pe primul loc, la solicitarea autorit??ii contractante va prezenta : - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii. La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care s reias neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate); - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. NOTA:
   1.  Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?.
   2. Operatorii economici nereziden?i (str?ini) vor prezenta ini?ial DUAE, urmând ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul sa prezinte documente doveditoare conform art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
   2.  Evitarea conflictului de interese. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: Se va completa ?i semna Declara?ie pe propria r?spundere privind neîncadrarea în situa?iile de conflict de interese prev?zute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr.1). În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urm?toarele persoane cu functie de decizie din cadrul autorit?tii contractante: Paul Mihai Nicu PRECUP - Primar; Roxana Cristina CHIHAI - Viceprimar, Roxana Cristina BUTE - Secretar General, Ionut CERNAT - Sef serviciu contabilitate, Roxana MANOIL - Consilier,Victor HOMESCU - Consilier, Madalina NAE - Consilier, Valentin FIERARU - Consilier, Mihai COSTA - Consilier. Expertul tehnic cooptat din partea S.C. DUMRIN CONSULTING S.R.L. este Ionel CEAU?U. Expertul în domeniul achizi?iilor publice cooptat din partea S.C. DUMRIN CONSULTING S.R.L. este R?zvan-Dumitru NICORESCU. Încadrarea oric?ruia dintre asocia?i, subcontractan?i sau sus?in?tori în oricare din situa?iile prev?zute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare: - certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 ?i 167, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul); - documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 (daca este cazul); - alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici care depun ofert individual sau comun trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului. Cerin?a se aplic inclusiv pentru asocia?i în cazul ofertei comune, ter?i ?i subcontractan?i, daca este cazul, care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: In vederea demonstr?rii îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ofertantul/subcontractantul va completa DUAE - "Criteriile de selec?ie" - Sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" - "Înscrierea in registrul comer?ului". La solicitarea autorit??ii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: Pentru persoanele juridice/fizice române: Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng Tribunalul competent, în original/copie legalizata/copie lizibila cu men?iunea "conform cu originalul". Informa?iile cuprinse în certificatul constatator trebuie s fie reale/valide la data prezent?rii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aib corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului iar ofertantul trebuie s fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. Pentru persoane juridice/fizice str?ine: Se vor prezenta documente echivalente care sa dovedeasc forma de înregistrare/autorizare ori apartenenta , din punct de vedere profesional în conditiile legii din tara de rezident?, din care sa rezulte c operatorul economic este adecvat constituit, c nu se afl în niciuna din situatiile de anulare a constituirii si c are capacitatea profesional de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit, în limba în care au fost emise, în copie lizibila cu men?iunea "conform cu originalul", înso?ite de o traducere autorizata a acestora în limba român?. Obiectul contractului trebuie sa aib corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informa?iile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezent?rii acestora. NOTE:
   1.  În cazul participarii cu oferta comuna (a unei asocieri), se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaz?.
   2.  In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Subcontractan?ii trebuie sa fie autoriza?i s desfa?oare activit??ile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertan?ii vor face dovada furniz?rii de produse similare (autovehicule de transport public de persoane) la nivelul a cel pu?in un contract, derulat în ultimii 3 ani, calcula?i retroactiv de la data-limit de depunere a ofertelor. Ofertan?ii (inclusiv eventualii asocia?i/terti sustinatori) vor completa la nivelul DUAE, informa?iile aferente situa?iei lor.Documentele justificative urmeaz a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evalu?rii ofertelor sau oricand pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dac ace?tia din urm sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
In cazul unei asocieri, dovada furnizarii de produse similare in cuantumul solicitat va fi indeplinita prin cumul. Ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii i?ndeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea produselor furnizate de acesta.Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate, înso?it de Acordul de asociere (Formularul nr. 2). In cazul unei ter?e sus?ineri, se va prezenta DUAE completat de ofertant i?n care va include s?i informat?iile cuprivire la existent?a unei sust?ineri de tert?a parte, precum ?i DUAE completat de tert?ul/tert?ii sust?ina?tori cu informat?ii privind nivelul lor de experient?a?, prin raportare la contractele executate i?n trecut, corespunza?tor sust?inerii acordat, împreun cu Angajament tert sust?ina?tor (Formularul nr. 3) ?i documente anexe la angajament, transmise de tert?/tert?ii sust?ina?tori, din care rezulta modul efectiv i?n care se va materializa sust?inerea acestuia/acestora.La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii dup cum urmeaz?: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, valoarea, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil.Prin angajamentul ferm, tert?ul/tert?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul i?n vederea i?ndeplinirii obligat?iilor contractuale, fie prin precizarea modului i?n care va interveni concret, pentru a duce la i?ndeplinire respectivele activita?t?i pentru care a acordat sust?inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice s?i profesionale pe care le va pune la dispozit?ie ofertantului (descriind modul concret i?n care va realiza acest lucru). Totodata?, prin angajamentul ferm, tert?ul/tert?ii se va/vor angaja ca va/vor ra?spunde i?n mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizit?ie publica?. Ra?spunderea solidara a tert?ului/tert?ilor sust?ina?tor/sust?ina?tori se va angaja sub condit?ia nei?ndeplinirii de ca?tre acesta/aces?tia a obligatiilor de sust?inere asumate prin angajament.Conform art. 48 din H.G. 395/2016 subcontractantii pe a ca?ror capacita?t?i ofertantul/ candidatul se bazeaza pentru demonstrarea i?ndeplinirii anumitor criterii de calificare s?i select?ie sunt considerat?i s?i tert?i sust?ina?tori, caz i?n care acordul de subcontractare reprezinta?, i?n acelas?i timp, s?i angajamentul ferm.Autoritatea Contractanta va lua i?n considerare aceasta sust?inere, ca proba a i?ndeplinirii criteriilor minime impuse i?n cadrul documentat?iei de atribuire daca sunt i?ndeplinite i?n mod cumulativ urma?toarele condit?ii:a) tert?ul/tert?ii sust?ina?tor(i) pot dovedi ca det?in resursele invocate ca element de sust?inere a ofertantului/candidatului;b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entita?t?ilor ce acorda sust?inerea, necesare pentru realizarea contractului, i?n cazul i?n care tert?ul sust?inator nu este declarat subcontractant.Documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, prin care sa se dovedeasca ca produsele au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculata de la data limita de depunere a ofertelor (tinand cont de art. 8 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr 2/2017) .Din documentul/documentele de receptie trebuie sa reiasa minim urmatoarele informatii:- beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul livr?rii;Nota: La nivelul DUAE trebuie precizate de c?tre candida?i/ofertan?i informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, beneficiarul acestuia ?i datele sale de contact, data ?i num?rul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, împreun cu valoarea acestora, f?r TVA. Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz a fi subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare (Formularul nr.4).Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr.98/2016, precum ?i cele care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz ofertantul.Dac prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorit??ii contractante. Autoritatea contractant poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz printre motivele de excludere ?i solicit ofertantului o singur dat - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/01/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/01/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare si expertii cooptati.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Solicit?rile de clarific?ri ale poten?ialilor ofertan?i se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sec?iunea "Întreb?ri" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. R?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri se vor posta in termen legal la rubrica de "Documenta?ii, clarific?ri si decizii" a anun?ului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicit?rilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sec?iunea "Întreb?ri". Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarific?ri si eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sec?iunea "Solicitare clarific?ri"), integral in sec?iunea corespunz?toare respectivei solicit?ri, sub forma unuia sau a mai multor documente/fi?iere distincte semnate cu semn?tura electronica. DUAE va fi configurat de c?tre autoritatea/entitatea contractant direct în SEAP la definirea documenta?iei de atribuire. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant (detalii cu privire la întocmirea DUAE ve?i reg?si, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE). FORMULARUL DUAE VA FI COMPLETAT DE CATRE TOTI PARTICIPANTII LA PROCEDURA (ASOCIATI/TERTI/SUBCONTRACTANTI). În conformitate cu prevederile art.139, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de contestare sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea nr 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Roumanie-Mogo?oaia: Autobus électriquesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/01/2022 24/11/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
34144910 - Autobus électriques