Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Mogo?oaia:Services de dÈsinfection et dÈsinfestation en milieu rural ou urbain

2022/S 226-650142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Mogo?oaia: Services de dÈsinfection et dÈsinfestation en milieu rural ou urbain 2022/S 226-650142 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV NumÈro national d'identification: 21470625 Adresse postale: Strada: Colentina, nr. 1 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Point(s) de contact: VICTORIA NEAGA Courriel: protectiaplantelorilfov@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213514034 Fax: +40 213514034 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cjilfov.ro/judetul-ilfov/institutii-publice-subordonate/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Serviciu Judetean
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Activitati auxiliare pentru productia vegetala
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de dezinsec?ie ?i larvicidare la Serviciul Judetean De Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov NumÈro de rÈfÈrence: 1
II.1.2) Code CPV principal 90670000 Services de dÈsinfection et dÈsinfestation en milieu rural ou urbain
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul procedurii de achizitie este semnarea acordului cadru pentru Serviciilor De Dezinsectie si Larvicidare. Acest serviciu are ca scop combaterea daunatorilor, eliminarea vectorilor si asigurarea confortului cetatenilor beneficiari finali ai acestor servicii. Serviciului de dezinsectie si larvicidare este unul dintre serviciile la nivel local care asigura s?n?tatea popula?iei ?i creste calitatea vie?ii, astfel este necesar ca aceste servicii sa fie prestate optim si in conditii de siguranta pentru personal si populatie cu eficienta economica crescuta. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90921000 Services de dÈsinfection et de dÈsinfestation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO32 Bucure?ti-Ilfov Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Ilfov (Tunari, Nuci, Gruiu, Balote?ti, Chitila, Mogo?oaia, Buftea, Peri?, Corbeanca, Ciolpani, ?tef?ne?ti, Afuma?i, Petr?chioaia, Dasc?lu, Br?ne?ti, G?neasa, Pantelimon, Dobroe?ti, Snagov, Otopeni, Moara- Vl?siei, Gr?di?tea, D?r??ti, Vidra, Cop?ceni, Bragadiru, Pope?ti-Leordeni, Glina, Berceni, Cernica, Voluntari, Cornetu, Clinceni, Dragomire?ti- Vale, Domne?ti, M?gurele, Jilava, Ciorog'rla, 1 Decembrie, Chiajna)
II.2.4) Description des prestations:
Acord-cadru pentru servicii de dezinsec?ie ?i larvicidare la Serviciul Judetean De Dezinsectie Si Ecologizare Mediu Ilfov, conform caietului de sarcini. Cantitatile minime si maxime atat pentru acordul cadru cat si pentru contractele subsecvente se regasesc in Caietul de Sarcini si strategia de contractare. Valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA, minim 36.084.580,00 RON pentru numarul minim de treceri (16 dezinsectie, 4 larvicidare) si maxim 72.169.160,00 RON pentru numarul maxim de treceri (32 dezinsectie, 8 larvicidare). Frecventa contractelor ce urmeaza a fi atribuite: 1 contract subsecvent pe an. Cel mai mare contract subsecvent 24.119.620,00 RON fara TVA si cel mai mic contract subsecvent
   9. 021.145,00 RON fara TVA. Cantitatile maxime, minime ale acordului cadru/ contractelor subsecvente se regasesc in Caietul de Sarcini si strategia de contractare
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Timpul de interven?ie / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 135-385416
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofertantul trebuie s? ob?in? ?i s? men?in? valabile pe toat? durata contractului, pe costul ?i cheltuiala proprie, toate autoriza?iile, permisele, licen?ele, certific?rile ?i orice alte documente necesare (dac? este cazul) pentru executarea serviciilor prev?zute Ón Caietul de Sarcini. OEn cazul apari?iei unor noi acte normative Ón domeniu, precum ?i Ón cazul oric?ror modific?ri legislative, dup? semnarea contractului ?i Ón timpul execut?rii acestuia, Ofertantul trebuie s? se conformeze dispozi?iilor legale obligatorii aplicabile la momentul efectu?rii serviciilor. Propunerea de acord - cadru si propunerea de contract subsecvent va trebui sa aiba mentiunea ìAm citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute Ón Sectiunea ìdraft Acord-cadru" si "draft Contract subsecventî din documentatia de atribuire si consimtim ca, Ón cazul Ón care oferta noastra este stabilita ca fiind c'stigatoare sa semnam Acordul-cadru si contractele subsecvente Ón conformitate cu prevederile din documentatia de atribuireî. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire ?i implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Propunerile de Amendamente la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.137 alin.(3), lit.b) din H.G. nr. 395/2016. Modalitatea de departajare a ofertelor:in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, Ón vederea Óncarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (referitoare de pret). OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe locul I, cu punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita clarific?ri prin intermediul SEAP, Ón vederea departaj?rii acestora, respectiv, Ónc?rcarea electronic? de c?tre operatorii economici, clasati pe locul I, de documente care con?in pre?uri noi, pe baza carora se va face departajarea. Serviciul Judetean de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov Ón calitate de autoritate contractant? a respectat principiul propor?ionalit??ii Ón stabirea criteriilor de calificare, prin faptul c? aceste criterii au o leg?tur? concret? cu obiectul contractului care urmeaz? a fi atribuit. OEn acest sens, nivelul cerin?elor minime solicitate prin documenta?ia de atribuire, precum ?i documentele care probeaz? Óndeplinirea unor astfel de cerin?e s-au limitat numai la cele strict necesare pentru a se asigura Óndeplinirea Ón condi?ii optime a contractului respectiv,lu'nd Ón considerare exigen?ele specifice impuse de valoarea, natura ?i complexitatea acestuia. Alte preciz?ri: 1) La momentul complet?rii informa?iilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul s? intervin? asupra formatului documentului sau asupra cerin?elor bifate de autoritatea contractant?. 2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. 3) Odat? cu depunerea DUAE vor prezenta, dup? caz ?i: a) angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia (Ómpreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care rezult? modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), b) acordul de asociere ?i c) acordul de subcontractare din care rezult? partea/p?r?ile din contractul care urmeaz? a fi eventual subcontractat?(e); Nedepunerea acestora odat? cu DUAE, constituie temei pentru respingerea oferteiî din sectiunea III.1.1.a) In drept: art 193 alin 2 din Legea 98/2016 4) OEn orice moment pe durata desf??ur?rii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractant? poate solicita oric?ruia dintre Operatorii Economici implica?i Ón aceast? procedur? s? demonstreze cu documente de confirmare/justificative actualÌzate informa?iile incluse Ón DUAE (r?spuns), dac? acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desf??urare a procedurii.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV Adresse postale: Strada Colentina nr. 1 , Localitate: Mogosoaia Ville: Mogosoaia Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: protectiaplantelorilfov@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213514034 Fax: +40 213514034 Adresse internet: https://cjilfov.ro/judetul-ilfov/institutii-publice-subordonate/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Servicii de dezinsec?ie ?i larvicidare la Serviciul Judetean De Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90670000 - Services de désinfection et désinfestation en milieu rural ou urbain 
90921000 - Services de désinfection et de désinfestation