Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Moldova Nou?:...quipement divers

2023/S 227-714629  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Moldova Nou?: ...quipement divers 2023/S 227-714629 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua) NumÈro national d'identification: 3227955 Adresse postale: Strada: N. Balcescu, nr. 26 Ville: Moldova Noua Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Code postal: 322500 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mirela Canpeanu Courriel: achizitiipublice@primariamoldovanoua.ro TÈlÈphone: +40 255540997 Fax: +40 255540759 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariamoldovanoua.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ionarea de diverse articole de mobilier, echipamente IT si instrumente muzicale Ón cadrul proiectul ì OEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?irea spa?iilor publice adiacenteî NumÈro de rÈfÈrence: 322795520232
II.1.2) Code CPV principal 39300000 ...quipement divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului Ól reprezint? furnizarea, instalarea si punerea Ón functiune unde este cazul de Diverse articole de mobilier, echipamente IT ?i Instrumente musicale pentru Centrul Cultural pentru Tineret , Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Oras Moldova Noua. Activitatea rezultat? din exploatarea proiectului const? Ón furnizarea de Diverse articole de mobilier, echipamente IT ?i Instrumente muzicale pentru dotarea Centrului Cultural de Tineret din ORASUL MOLDOVA NOUA. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ñ 10 Raspunsul consolidat al autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 6 zile Ónainte de termenul stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 030 929.98 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Articole de mobilier
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39300000 ...quipement divers 39113000 SiËges et chaises divers 39120000 Tables, armoires, bureaux et bibliothËques 39150000 Mobilier et Èquipements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exÈcution:
Orasul Moldova Noua
II.2.4) Description des prestations:
Nr. crt. Denumire produs U/M Cant. 1 Banca vestiar buc. 6 2 Cuier vestiar buc. 4 3 Oglinda de perete buc. 4 4 Dulap vestiar metalic cu picioare si 20 compartimente buc. 6 5 Scaun conferinta cu masuta buc. 40 6 Pupitru discurs buc. 1 7 Cuier metalic buc. 2 8 Masuta lounge faz buc. 5 9 Masa inalta de bar buc. 3 10 Scaune lounge buc. 20 11 Scaune bar buc. 6 12 Canapea buc. 5 13 Fotolii din put-tip minge buc. 5 14 Spoturi tip Led buc. 5 15 Etajera 5 rafturi buc. 1 16 Flori decorative buc. 24 17 Vitrina de colt cu cheie buc. 2 18 Vitrine expozitionale buc. 1 19 Tablouri buc. 20 20 Sculpturi buc. 3 21 Mese buc. 4 22 Scaun buc. 26 23 Dulap recuzita buc. 10 24 Birou gennaro buc. 21 25 Scaun birou buc. 21 26 Dulap depozitare buc. 9 27 Pupitru dublu buc. 10 28 Separator camera buc. 2 29 Sevalet atelier buc. 5 30 Panou expunere buc. 2 31 Oglinda pe un perete buc. 20 32 Bara de sprijin buc. 1 33 Scena modulara buc. 1 34 Podium Scena Modulara buc. 1
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garantia produselor / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ì OEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?ire, Cod SMIS 125796, finan?at Ón cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/381/13/1/OEmbunata?irea calita?ii vie?ii a popula?iei Ón orasele mici si mijlocii din Rom'nia
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.OEn cazul Ón care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 Óntr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicit'nd ofertantilor Ón cauza reofertarea propunerii financiare Ón SICAP, urm'nd a se Óncheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SICAP conform art. 160 alin 3 din Legea nr. 98/2016.
   3.  Autoritatea contractanta va transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica.
   4.  Oferta si documentele care o insotesc se depun on line semnate cu semnatura electronic?. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SICAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participar simplificat. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. !!! Se va avea Ón vedere Ónc?rcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu semnatur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Instrumente muzicale
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39300000 ...quipement divers 37310000 Instruments de musique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exÈcution:
Orasul Moldova Noua
II.2.4) Description des prestations:
Nr. crt. Denumire produs U/M Cant. 1 Pian buc. 1 2 Chitara buc. 3 3 Orga buc. 3 4 Vioara buc. 5 5 Tobe buc. 1 6 Saxofon buc. 3 7 Pianina buc. 1 8 Muzicuta buc. 5 9 Acordeon buc. 5 10 Flaut buc. 3 11 Clarinet buc. 1 12 Fluier buc. 5 13 Nai buc. 1 14 Trompeta buc. 3 15 Maracas buc. 1 16 Djembe buc. 10 17 Sintetizator buc. 10 18 Stative buc. 7
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ì OEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?ire, Cod SMIS 125796, finan?at Ón cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/381/13/1/OEmbunata?irea calita?ii vie?ii a popula?iei Ón orasele mici si mijlocii din Rom'nia
II.2.14) Informations complÈmentaires
OEn cazul Ón care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 Óntr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicit'nd ofertantilor Ón cauza reofertarea propunerii financiare Ón SICAP, urm'nd a se Óncheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SICAP conform art. 160 alin 3 din Legea nr. 98/2016.
   3.  Autoritatea contractanta va transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica.
   4.  Oferta si documentele care o insotesc se depun on line semnate cu semnatura electronic?. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SICAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participar simplificat. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. !!! Se va avea Ón vedere Ónc?rcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu semnatur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Echipamente IT
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39300000 ...quipement divers 30213100 Ordinateurs portables 30232150 Imprimantes jet d'encre 38652120 VidÈoprojecteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO422 Cara?-Severin Lieu principal d'exÈcution:
Orasul Moldova Noua
II.2.4) Description des prestations:
Nr. crt. Denumire produs U/M Cant. 1 Whiteboard magnetic 120x300 cm buc. 2 2 Ecran proiectie buc. 5 3 Laser pointer buc. 2 4 Videoproiector buc. 5 5 Suport videoproiector buc. 6 6 Laptop 13 inch buc. 26 7 Siteme audio video buc. 1 8 Sistem de traducere buc. 1 9 Imprimanta buc. 6 10 Microfoane buc. 10 11 Lavaliere buc. 20 12 Player audio buc. 1 13 Boxe buc. 1 14 Mixer audio buc. 2 15 Videoproiector buc. 1 16 Ecran de proiectie buc. 1 17 Router modem wireless buc. 5 18 Difuzoare incastrate buc. 10 19 Biblioteca muzicala buc. 1 20 Sistem audio buc. 1 21 Set lumini 8 RGBW 7x10 W Mobil PC buc. 4 22 Set lumini Professionale buc. 4 23 Set lumini buc. 4
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: garantia produselor / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ì OEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?ire, Cod SMIS 125796, finan?at Ón cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 - 2020, Apelul de proiecte POR/381/13/1/OEmbunata?irea calita?ii vie?ii a popula?iei Ón orasele mici si mijlocii din Rom'nia
II.2.14) Informations complÈmentaires
OEn cazul Ón care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 Óntr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicit'nd ofertantilor Ón cauza reofertarea propunerii financiare Ón SICAP, urm'nd a se Óncheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SICAP conform art. 160 alin 3 din Legea nr. 98/2016.
   3.  Autoritatea contractanta va transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica.
   4.  Oferta si documentele care o insotesc se depun on line semnate cu semnatura electronic?. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SICAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participar simplificat. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. !!! Se va avea Ón vedere Ónc?rcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu semnatur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 115-355822
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11678
Lot n : 3 IntitulÈ:
Furnizare diverse echipamente Ón cadrul proiectul ìOEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?irea spa?iilor publice adiacente ñ Lot 3 Instrumente muzicale
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLY MUSIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 18996892 Adresse postale: Strada ROMAN, Nr. 212 Ville: Bosanci Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727045 Pays: Roumanie Courriel: sicap@fly-music.ro TÈlÈphone: +40 743778738 Fax: +40 230527191 Adresse internet: www.fly-music.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 204 979.68 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 905.98 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15073
Lot n : 2 IntitulÈ:
Furnizare diverse echipamente Ón cadrul proiectul ìOEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?irea spa?iilor publice adiacente ñ LOTUL 2 ñ Echipamente IT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DOLAS ECOTRADE NumÈro national d'identification: RO 23596566 Adresse postale: Strada Viilor MAri, Nr. 779 Ville: Sanpetru Code NUTS: RO122 Bra?ov Pays: Roumanie Courriel: office@dolas.ro TÈlÈphone: +40 762206777 Fax: +40 368816529 Adresse internet: www.dolas.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 638 305.25 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 468 272.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10207
Lot n : 1 IntitulÈ:
Furnizare diverse echipamente Ón cadrul proiectul ìOEnfii?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?irea spa?iilor publice adiacente ñ Lot 1 Articole de mobilier
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GBC EXIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 14916025 Adresse postale: Strada Lotrioara , Nr. 39, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032168 Pays: Roumanie Courriel: george.boboc@gbc.ro TÈlÈphone: +40 216672641 Fax: +4 0216672640 Adresse internet: www.gbc.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 444 375.50 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 441 752.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
OEn cazul Ón care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 Óntr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicit'nd ofertantilor Ón cauza reofertarea propunerii financiare Ón SICAP, urm'nd a se Óncheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SICAP conform art. 160 alin 3 din Legea nr. 98/2016.
   3.  Autoritatea contractanta va transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica.
   4.  Oferta si documentele care o insotesc se depun on line semnate cu semnatura electronic?. Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronic?). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SICAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participar simplificat. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. !!! Se va avea Ón vedere Ónc?rcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu semnatur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua) Adresse postale: Str. N. B?lcescu, Nr. 26 Ville: Moldova Noua Code postal: 325500 Pays: Roumanie Fax: +40 255540759 Adresse internet: www.primariamoldovanoua.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Achizi?ionarea de diverse articole de mobilier, echipamente IT si instrumente muzicale Ón cadrul proiectul ì OEnfiin?area Centrului Cultural pentru Tineret Ón cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea func?iunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret c't si Ómbunata?irea spa?iilor publice adiacenteî 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30232150 - Imprimantes à jet d'encre 
37310000 - Instruments de musique 
38652120 - Vidéoprojecteurs 
39113000 - Sièges et chaises divers 
39120000 - Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39300000 - Équipement divers