Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-C'mpina:Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 227-714432  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-C'mpina: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 2023/S 227-714432 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL CAMPINA NumÈro national d'identification: 2843272 Adresse postale: Strada: Culturii, nr. 18 Ville: Campina Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 105600 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Madalina Patrascu Courriel: madalina.patrascu@primariacampina.ro TÈlÈphone: +40 735208980 Fax: +40 244371458 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariacampina.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii pentru Activitatea 3 -Digitalizarea serviciilor partajate ale UAT Municipiul Campina ;subactivitatea
   3. 1"Implementarea Sistem Informatic Integrat pentru proiectul "Planificare strategica si digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Campina"cod SMIS 155202-
:
- Sistem Informatic Integrat NumÈro de rÈfÈrence: 2843272_2023_PAAPD1428022
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
OEn acest moment la nivelul municipiului exist? identificat? nevoia elabor?rii unei Strategii pentru SmartCity pe termen mediu care s? ajute la dezvoltarea durabil? a comunit??ii dar ?i a unui Plan de Mobilitate Urban? Durabil?. La nivel global este identificat? nevoia comunit??ilor locale de a se implica activ Ón via?a comunit??ii prin parteneriate durabile at't cu membrii comunit??ii c't ?i cu alte institu?ii publice. Caracterul INOVATOR al proiectului const? Ón faptul c? pentru implementarea Sistemelor Informatice Integrate sunt folosite tehnologii noi, inovative, care la nivelul autorit??ilor publice locale Ónc? nu au ajuns s? aib? un grad de implementare mare, ?i aici ne referim la implementarea unui sistem informatic bazat pe Inteligen?? Artifical? (AI) ?i Machine Learning (ML), implementarea proiectului duce la Ómbun?t??irea substan?ial? a serviciilor furnizate c?tre popula?ie, dar ?i la cre?terea calit??ii serviciilor gestionate partajat aduc'nd un plus valoare prin integrarea serviciilor publice din institu?ie cu cele oferite de institu?iile partenere (IPJ Prahova, ISU Prahova, Serviciul Rutier din cadrul IPJ Prahova etc.). Strategia de SMART City ?i Planul de Mobilitate Urban? Durabil? prezint? un aspect inovator prin noutatea de planificare strategic? integrat?. Achizi?ie a unor servicii de Dezvoltare, implementare ?i instalare Sistem Informatic Integrat la nivelul Poli?iei Locale C'mpina. Solu?ia informatic? pentru digitalizarea serviciilor oferite de c?tre Poli?ia Local? este bazat? pe sistemul Software as a Service (SaaS ñ Ónchiriere aplica?ie) ?i HaaS (Hardware as a Service) urm'nd s? con?in? minim urm?toarele func?ionalit??i. Solu?ia urmeaz? s? con?in? minim urm?toarele func?ionalit??i, dar nefiind limitat la ele: Realizarea unei interfe?e unice care s? aduc? informa?ii din celealte aplica?ii informatice implementate de c?tre Prim?ria Municipiului C'mpina Óntr-un singur panou de board (Dashboard) prin intermediul unor API-uri (Application Programming Interface) cu scopul de a prezenta uniform conducerii Prim?riei, precum ?i angaja?ilor, toate informa?iile Ónregistrate in diverse sisteme informatice indiferent de solu?ia tehnic? care a stat la baza implement?rii acestora. Implementarea unui astfel de sistem are ca scop implementarea unei solu?ii informatice care s? asigure administrarea electronic? a documentelor create prin intermediul diverselor aplica?ii informatice. Integrarea cu celelalte aplicatii se va realiza acolo unde este posibil tehnic, si unde furnizorul aplicatiilor folosite de beneficiar pune la dispozitie un API. Serviciile detaliate ?i ofertate vor fi func?ionale pentru o durat? compus? din perioada cuprins? de la punerea Ón func?iune p'n? la finalizarea proiectului (29 Decmbrie 2023) ?i 5 ani de la finalizarea proiectului, perioada de durabilitate obligatorie asumat? prin proiect dar cu func?ionare Ón condi?ii optime f?r? dat? limit?, exist'nd posibilitatea extinderii/dezvolt?rii serviciilor cu func?ionalit??i noi (la solicitarea Autorit??ii Publice). Achizi?ie Servicii de Dezvoltare, implementare ?i instalare Sistem Informatic Integrat.OEn calitate de beneficiar al contractului de finan?are aferent proiectului ÑÑPlanificare strategic? ?i digitalizarea serviciilor publice la nivelul municipiului C'mpinaî cod SMIS 155202, Municipiul C'mpina are nevoie de achizi?ionarea unor Servicii de Dezvoltare, implementare ?i instalare Sistem Informatic Integrat necesar ?i oportun pentru proiect ?i utilizarea acestuia Ón cadrul activit??ii Activitatea 3 - Digitalizarea serviciilor partajate ale UAT Municipiul C'mpina; subactivitatea
   3. 1, ÑImplementare Sistem Informatic Integratî.A.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 B.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-12-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30216110 Scanners informatiques 30233000 UnitÈs de mÈmoire et de lecture 32570000 MatÈriel de communications 48000000 Logiciels et systËmes d'information 48820000 Serveurs 72212517 Services de dÈveloppement de logiciels de technologies de l'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO316 Prahova Lieu principal d'exÈcution:
Teritoriul Administrativ al Municipiului Campina
II.2.4) Description des prestations:
Obiectivul general este achizi?ia serviciilor de dezvoltare, implementare ?i instalare a unui Sistem Informatic Integrat care s? fie activ la nivelul Poli?iei Locale C'mpina. Sistemul Informatic Integrat urmeaz? s? fie dezvoltat modular cu ajutorul unor module informatice care vor acoperi necesit??ile institu?iei pentru servicii electronice viz'nd competen?ele partajate ale Municipiului C'mpina cu alte autorit??i ale Administra?iei Publice. Modulele informatice care vor fi achizi?ionate vor viza at't zona de front-office c't ?i back-office si vor asigura interoperabilitatea si integrarea cu celelalte sisteme informatice ale Municipiului C'mpina. Sistemul Informatic Integrat urmeaz? a fi folosit de c?tre Poli?ia Local? C'mpina. Digitalizarea administra?iei publice const? Ón transpunerea Ón mediul online a activit??ilor interne derulate de c?tre Autoritatea Public? ?i a serviciilor oferite popula?iei. Implementarea unui modul al Sistemului Informatic Integrat pentru supravegherea video ce are la baz? elemente de Inteligen?? Artifical? ?i Machine-Learning prin intermediul c?rui institu?iile publice partenere (cele cu care Autoritatea Public? le gestioneaz? partajat anumite servicii, ca de ex: IPJ Prahova cu privire la ordinea ?i siguran?a public?, ISU Prahova cu privire la prevenirea ?i gestionarea situa?iilor de urgen?? la nivel local, Serviciul Rutier din cadrul IPJ Prahova cu privire la administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local etc.) dar ?i institu?iile publice subordonate Autorit??ii Publice Locale pentru care Autoritatea gestioneaz? serviciile exclusiv, ca de ex: administrarea domeniului public ?i privat al municipiului, administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local, salubrizarea, iluminatul public, transportul public local de c?l?tori etc. pot primi alerte Ón timp real cu privire la evenimente care s? le impacteze activitatea ?i cu sprijinul c?ruia respectivele institu?ii pot cre?te calitatea serviciilor publice oferite cet??enilor municipiului C'mpina. Achizi?ia include totalitatea licen?elor pentru software de sistem ?i de aplica?ie ?i serviciilor IT de implementare a func?ionalit??ilor specifice platformei integrate, instruire utilizatori, necesare pentru opera?ionalizarea unui sist. integrat pentru serv. electronice viz'nd competen?ele partajate ale UAT-ului, care s? respecte totalitatea cerin?elor func?ionale ?i tehnice solicitate Ón caietul de sarcini, respectiv: - Pachet licen?e necesare implement?rii proiectului - Servicii de g?zduire Ón cloud pentru platforma informatic? achizi?ionat? - Servicii IT de implementare func?ionalit??i specifice platforma integrat?; - Servicii de instruire a utilizatorilor si administratorilor solu?iilor informatice implementate, cu integrarea principiilor orizontale
   1.  Sistem informatic integrat, cu componente front-office ?i back-office, organizate pe urm?toarele module: - Management-ul proceselor verbale ñ PV - Portal aplica?ii intranet - Sistem semi-automat de emitere alerte pe baza analizei imaginilor video
   2.  Servicii de g?zduire cloud pentru platforma informatic?. Furnizorul trebuie s? asigure instalarea ?i configurarea aplica?iilor Ón mediu cloud, fie pe infrastructura proprie fie pe infrastructura Ónchiriat?, care trebuie s? fie dimensionat? Ón mod corespunz?tor, astfel Ónc't s? asigure accesarea aplica?iilor de c?tre un num?r nelimitat sau nedeterminat de utilizatori concuren?i.
   3.  Instruire pentru utilizare solu?ii informatice implementate in cadrul proiectului Sist.informatic rezultat la finalul execu?iei contractului care va fi atribuit Ón urma prezentei proceduri de atribuire va trebui s? fie unul integrat ?i func?ional Ñla cheieî.Ofertan?ii vor avea Ón vedere ofertarea unor servicii de Dezvoltare, implementare ?i instalare sistem informatic integrat care va include toate componentele solicitate: software standard de sistem ?i software specializat de aplica?ie care s? respecte cerin?ele minimale ale caietului de sarcini ?i s? permit? atingerea integral? a obiectivelor proiectului, conform caietului de sarcini. Sist.Inf. Integrat trebuie s? poat? fi integrat? cu Registratura ?i solu?ia de Document management pe care o are implementat? Autoritatea Public?; ï Integrarea trebuie s? se poat? face folosind metode standard ?i de actualitate folosind servicii web API bine descrise ?i documentate; ï Furnizorul/furnizorii aplica?iilor existente ?i utilizate la nivelul administra?iei publice ?i care sunt necesare Ón procesul de integrare in portal va/vor pune la dispozi?ie un API sau o solu?ie similar?, pentru o integrare facil?, solu?ia de conectare a sistemului furnizat Ón cadrul acestui contract fiind realizat? de catre furnizorul serviciilor de dezvoltare a Sistemului integrat. ï Serviciile web ?i metodele de integrare trebuie s? fie bine securizate folosind chei de autentificare; I. Produsele solicitate ?i opera?iunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (serviciile de implementare) I.I. Arhitectura sistemului ofertat ?i principii generale I.II. Modulul - Management-ul proceselor verbale ñ PV Modulul de management al proceselor verbale are rolul de a oferi posibilitatea beneficiarului, s? utilizeze un sistem electronic de culegere a datelor ?i efectuarea de urm?riri ?i analize cu privire la procesele verbale de sanc?ionare a contraven?iilor emise de beneficiar. Aplica?ia trebuie s? aib? o interfa?? web modern?, u?or de utilizat ?i administrat, care s? permit? agen?ilor locali inclusiv c?utarea ?i reg?sirea de pe dispozitive mobile (smartphone, tablet?) a informa?iilor despre procesele verbale I.III. Modulul ñ Portal aplica?ii intranet (Raportare) Modulul Aplica?ii Intranet are ca scop dezvoltarea unei solu?ii informatice care s? faciliteze gestionarea rapoartelor referitoare la Procesele Verbale emise de c?tre Poli?ia Local? pentru diverse institu?ii cu atribu?ii Ón domeniu. Acest modul va fi integrat Óntr-un sistem existent de aplica?ii intranet ?i va oferi func?ionalit??i avansate pentru gestionarea eficient? a acestor rapoarte I.IV. Modulul ñ Sistem semi-automat de emitere alerte pe baza analizei imaginilor video. Pe modelul servicii oferite (Hardware as a Service) va fi pus la dispozi?ia beneficiarului a unui sistem video. Sistemul va fi compus dintr-un numar de minim 120 camere video (fixe sau mobile), camere video de exterior de inalta rezolutie 2592x1520 pixeli si cu grad de protectie IP 66, fiecare prevazuta cu cutii convertor si cu capabilitate de transmitere a imaginilor catre un Dispecerat. OEn acest sistem de supraveghere video vor putea fi integrate Ón viitor alte camere, fixe sau mobile. Fiind bazat pe o structura de tip serverñclient, costurile pentru o eventual? extindere sunt reduse, acestea rezum'ndu-se doar la costurile efective ale camerelor de supravegheat. Prestarea serviciilor de prelucrare video cu ajutorul algoritmilor de inteligen?? artificial? se va face cu respectarea urm?toarelor cerin?e tehnice: 1) Sistem pentru urm?rirea autovehiculelor Ón trafic 2) Sistem pentru detectarea de?eurilor menajere 3) Sistem pentru detectarea parcarilor interzise 4) Sistem pentru anonimizarea persoanelor 5) Sistem de administrare a informa?iilor procesate si aplica?ie informatic? de tip tablou de bord (centralizare grafice, statistici diverse, performan?e/indicatori etc. Ón dash-board) I.V. Cerin?ele func?ionale ale sistemului Sistemul informatic trebuie s? dispun? de o func?ionalitate de backup automat a tuturor aplica?iilor, datelor, securit??ii care compun solu?ia. OEn acest sens, administratorul va trebui s? poat? defini oric'te scheme de back-up dore?te iar pentru o schem? de back-up s? poat? specifica: ï Frecven?a de back-up, cu urm. parametrii: zilnic?, s?pt?m'nal?, lunar?, anual?, de mai multe ori pe zi (cu specificarea orei/orelor, minutului/minutelor) la care s? se fac? backup ï Folder-ul/folder-ele la care se face backup ï Fi?ierul/fi?ierele la care se face backup ï Aplica?ia/aplica?iile la care se face backup ï Baza/bazele de date de back-up Backup-ul realizat se va constitui Óntr-o arhiv? comprimat? ?i va fi transmis automat de c?tre task-ul de backup c?tre un server de management al arhivelor (pe care va rula serviciu de FTP secure) folosind conexiuni criptate ?i securizate I.VI. Parametrii sistemului informatic integrat Sistemul informatic va trebui s? respecte urm?toarele reguli: a) Solu?ia propus? trebuie s? aib? interfa?? web at't pentru utilizare c't ?i pentru administrare; toat? interfa?a trebuie s? respecte principiile W3C ?i s? func?ioneze minim pe urm?toarele browsere: Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla. b) Dimensionarea solu?iei trebuie s? fac? fa?? la un num?r estimat de 50 de utilizatori ai componentelor din Portalul Aplica?ii Intranet. c) P?strarea informa?iei utile legate de institu?ie ?i administra?ia public? Óntr-un singur loc centralizat ?i prezentarea ei folosind diverse mijloace potrivite. Solutia va permite respectarea prevederilor legisla?iei Ón vigoare pentru asigurarea confiden?ialit??ii datelor cu caracter personal ?i cea privind dreptul de informare al cet??eanului. d) Interfa?a utilizator I.VII. Cerin?e de securitate I.VIII. Respectarea legisla?iei Ón domeniul protec?iei datelor cu caracter personal Toate sistemele de aplica?ii software ofertate ?i care vor fi implementate vor furniza toate func?ionalit??ile care s? permit? respectarea cerin?elor ?i exigen?elor legisla?iei Ón domeniul protec?iei datelor cu caracter personal, inclusiv ale directivei GDPR. Ofertan?ii vor descrie obligatoriu Ón cadrul ofertelor tehnice modalitatea de respectare a acestei cerin?e obligatorii, sub sanc?iunea respingerii ofertei. I.IX. Condi?ii de licen?iere Solu?iile de tip COTS ofertate vor fi furnizate cu drept de utilizare perpetuu, irevocabil si nelimitat Ón timp si pentru un num?r nelimitat de utilizatori. Valoarea estimata a contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit este de
   2. 394957,98 lei, fara T.V.A.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: FACTORUL DE EVALUARE 2 ñ ÑComponenta tehnica ñ Graficul de realizare a proiectului - OEncadrarea Ón timp, succesiunea ?i durata activit??ilor propuseî / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: FACTORUL DE EVALUARE 1-A4 Subfactorul de evaluare Experienta specifica a Expertului-cheie Expert Instruire / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: FACTORUL DE EVALUARE 1 : A2 Subfactorul de evaluare Experienta specifica a Expertului-cheie Analist procese / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: FACTORUL DE EVALUARE 1 :A3. Subfactorul de evaluare Experienta specifica a Expertului-cheie Tester / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: FACTORUL DE EVALUARE 1 ì,A1. Subfactorul de evaluare Experienta specifica a Expertului-cheie Manager de proiect / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
MUNICIPIUL CAMPINA a semnat un contract de finan?are nr.723/31.05.2022 pentru proiectul ÑPlanificare strategic? ?i digitalizarea serviciilor publice la nivelul municipiului C'mpinaî cod SMIS 155202 inan?at prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritar?
   2.  Administra?ie public? ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente; Componenta 1, CP16/2021 less Fundament
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 208-652014
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. In conformitate cu prevederile art. 139 alin (3) din HG 395/2016 cu modific?rile si complet?rile ulterioare, in cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, iar oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati / implicati in procedura se realizeaza conform Notificarii ANAP din 08.04.2019.
   3.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand Ón vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
   4.  Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.
   5.  In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.221 din Legea 98/2016, coroborat cu art. 164 din HG 395/2016.
   6.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic Adresse postale: bulevardul Culturii, nr.18 Ville: Campina Code postal: 105600 Pays: Roumanie Fax: +40 244371458 Adresse internet: www.primariacampina.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Servicii pentru Activitatea 3 -Digitalizarea serviciilor partajate ale UAT Municipiul Campina ;subactivitatea
   3. 1"Implementarea Sistem Informatic Integrat pentru proiectul "Planificare strategica si digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Campina"cod SMIS 155202-
:
- Sistem Informatic Integrat 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30216110 - Scanners informatiques 
30233000 - Unités de mémoire et de lecture 
32570000 - Matériel de communications 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48820000 - Serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72212517 - Services de développement de logiciels de technologies de l'information