Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/11/2023
Date de péremption : 23/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Negre?ti:Mobilier scolaire

2023/S 221-695018  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


16/11/2023
S221
Roumanie-Negre?ti: Mobilier scolaire

2023/S 221-695018

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 203-634386)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ORASUL NEGRESTI
Numéro national d'identification: 13407333
Adresse postale: Strada: NICOLAE BALCESCU, nr. 1
Ville: Negresti
Code NUTS: RO216 Vaslui
Code postal: 735200
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: IONELA LEP?DATU
Courriel: negrestiachizitii@gmail.com
Téléphone: +40 0235457679
Fax: +40 0235457679
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.negresti.ro
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dot?ri - mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI''

Numéro de référence: 13407333_2023_PAAPD1435858

II.1.2)
Code CPV principal
39160000 Mobilier scolaire

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI'' se implementeaz? în cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar ?i a unit??ilor conexe" derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Pilonul VI. Politici pentru noua genera?ie, Componenta C15-Educatie, Reforma
   4.  Crearea unei rute profesionale complete pentru înv???mântul tehnic superior, Investi?ia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din ?colile de educa?ie ?i formare profesional? (EFP) ?i Investi?ia 14. Echiparea atelierelor de practic? din unit??ile de înv???mânt profesional ?i tehnic ?i Reforma
   5.  Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educa?iei, Investi?ia
   9.  Asigurarea echipamentelor ?i a resurselor tehnologice digitale pentru unit??ile de înv???mânt precum ?i Reforma
   6.  Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construc?ie ?i dotare în sistemul de înv???mânt preuniversitar, Investi?ia 11. Asigurarea dot?rilor pentru s?lile de clas? preuniversitare ?i laboratoarele/atelierele ?colare. Scopul prezentului proiect const? în îmbun?t??irea atât a cadrului fizic de derulare a actului educativ, dezvoltarea echipamentelor TIC din cadrul unit??ilor ?colare dar ?i la diversificarea materialelor didactice existente ?i care împreun? vor eficientiza infrastructura educa?ional? de pe plan local. Astfel, unit??ile ?colare de la nivelul Orasului Negresti prin intermediul Programului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier ?i materiale educa?ionale. Realizarea acestei investi?ii va crea condi?ii mai bune pentru cre?terea procesului educa?ional, prin modernizarea spa?iilor necesare derul?rii activit??ii de înv??are. Dotarea s?lilor de clas? ?i a laboratoarelor conform normativelor în vigoare va favoriza reducerea ratei de abandon ?colar timpuriu, îmbun?t??irea actului educa?ional, diversificarea activit??ilor ?i adaptarea acestora la noile modalit??i de predare.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 203-634386

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Pre?ul - Pondere: 60

Lire:

Pre?ul - Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 20

Lire:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Pre?ul - Pondere: 60

Lire:

Pre?ul - Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 20

Lire:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 20

Lire:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Pre?ul - Pondere: 60

Lire:

Pre?ul - Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Pre?ul - Pondere: 60

Lire:

Pre?ul - Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 20

Lire:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 20

Lire:

Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garantie acordata produselor / Pondere: 40

Numéro de section: II.2.5

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: II 2 5) Criterii de atribuire

Au lieu de:

Pre?ul - Pondere: 60

Lire:

Pre?ul - Pondere: 40

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dot?ri - mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE ÎNV???MÂNT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI'' 23/11/2023 16/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire 
39162100 - Matériel pédagogique