Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Negre?ti-Oa?:Services de voirie et services de balayage des rues

2023/S 227-714910  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Negre?ti-Oa?: Services de voirie et services de balayage des rues 2023/S 227-714910 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Orasul Negresti Oas Numéro national d'identification: 3963951 Adresse postale: Strada: Victoriei, nr. 95-97 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ANDREEA CORA Courriel: achizitiinegrestioassm@gmail.com Téléphone: +40 261854845 Fax: +40 261854845 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.negresti-oas.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Delegarea gestiunii activit??ilor de m?turat, sp?lat, stropit si între?inerea c?ilor publice, de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? din cadrul serviciului de salubrizare a ora?ului Negre?ti Oa?. Numéro de référence: II.2/3963951/2023
II.1.2) Code CPV principal 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
In cadrul acestei proceduri de achizitie, autoritatea contractanta doreste încheierea contractului de delegare a gestiunii activit??ilor de m?turat, sp?lat, stropit si între?inerea c?ilor publice, de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? din cadrul serviciului de salubrizare a ora?ului Negre?ti Oa?. Informatii detaliate cu privire la modalitatea de prestare a serviciilor precum ?i func?ionarea serviciilor publice sunt cuprinse în caietul de sarcini ?i Regulamentul de func?ionare a serviciului public, pus la dispozi?ie de autoritatea contractant? în cadrul documenta?iei de licita?ie. Complexitatea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri nu este una ridicat? fiind vorba de servicii publice de între?inere a spa?iilor publice/drumurilor/str?zilor din ora?ul Negre?ti Oa?, atât în sezonul cald cât ?i în sezonul rece al unui an, fiind prestate serviciile specifice în func?ie de anotimp. Cantit??ile de servicii sunt cele prev?zute în anexa nr 1 ?i 2 din cadrul documenta?iei de licita?ie.. Valoarea estimat? a procedurii care este
   7. 874.180,63 lei f?r? TVA, compus? din
   3. 391.566,40 lei f?r? TVA pentru serviciile de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? ?i
   4. 482.614,23 lei f?r? TVA pentru serviciile de m?turat, sp?lat, stropit ?i între?inerea c?ilor publice. Num?rul zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 16 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta î?i rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 872 643.18 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Ora?ul Negresti Oas
II.2.4) Description des prestations:
In cadrul acestei proceduri de achizitie, autoritatea contractanta doreste încheierea contractului de servicii de delegare a gestiunii activit??ilor de m?turat, sp?lat, stropit si între?inerea c?ilor publice, de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? din cadrul serviciului de salubrizare a ora?ului Negre?ti Oa?. Informatii detaliate cu privire la modalitatea de prestare a serviciilor precum ?i func?ionarea serviciilor publice sunt cuprinse în caietul de sarcini ?i Regulamentul de func?ionare a serviciului public, pus la dispozi?ie de autoritatea contractant? în cadrul documenta?iei de licita?ie. . Complexitatea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri nu este una ridicat? fiind vorba de servicii publice de între?inere a spa?iilor publice/drumurilor/str?zilor din ora?ul Negre?ti Oa?, atât în sezonul cald cât ?i în sezonul rece al unui an, fiind prestate serviciile specifice în func?ie de anotimp. Cantit??ile de servicii sunt cele prev?zute în anexa nr 1 ?i 2 din cadrul documenta?iei de licita?ie.. Valoarea estimat? a procedurii care este
   7. 874.180,63 lei f?r? TVA, compus? din
   3. 391.566,40 lei f?r? TVA pentru serviciile de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? ?i
   4. 482.614,23 lei f?r? TVA pentru serviciile de m?turat, sp?lat, stropit ?i între?inerea c?ilor publice.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic? / Pondération: 5 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 178-556433
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 29893 Intitulé:
Contract de prestari servicii de delegare a gestiunii activitatilor de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice din cadrul serviciului de salubrizare si actvitatii de curatare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet din cadrul serviciului de salubrozare a orasului Negresti-Oas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: QUATRO P Numéro national d'identification: 13757940 Adresse postale: Strada GEORGE COSBUC, Nr. 8 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: alin.berinde@gmail.com Téléphone: +40 745686126
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII Numéro national d'identification: RO32198209 Adresse postale: Strada Sudului, Nr. 6 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430392 Pays: Roumanie Courriel: ancuta.verdes@yahoo.com Téléphone: +40 747210068 Fax: +40 262212105
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 874 180.63 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 872 643.18 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerinta nr. 1: Informa?ii privind partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze Prestatorul nu poate subcontracta ?i nici nu poate permite prezen?a unui ter? pe perioada prestarii serviciilor de m?turat, sp?lat, stropit ?i între?inerea c?ilor publice, de curatare si transport al z?pezii si men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau de înghe?, f?r? acordul scris al Autorit??ii Contractante. Solicitarea pentru autorizarea schimbarii unui subcontractant trebuie s? fie transmis? Autorit??ii Contractante cu cel pu?in 5 zile înainte de data programat? pentru începerea prestarii serviciilor de c?tre subcontractant. Solicitarea trebuie transmis? Autorit??ii Contractante împreun? cu: i. documentele care descriu activit??ile subcontractate, calendarul de prestare a serviciilor ?i valoarea acestora; ii. documentele care demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i profesional? a subcontractantului de a presta serviciile subcontractate în conformitate cu cerin?ele Autorit??ii Contractante; iii. documentele care atest? num?rul personalului subcontractantului ?i calific?rile acestora, precum ?i autoriza?iile subcontractantului ?i a personalului acestuia atunci când legea o impune; Autoritatea Contractant? poate refuza autorizarea subcontractantului dac? documentele ?i informa?iile prezentate sunt incomplete sau necorespunz?toare cu activit??ile ce urmeaz? a fi subcontractate. Chiar ?i atunci când Autoritatea Contractant? autorizeaz? un subcontractant, Prestatorul este singurul responsabil pentru toate obliga?iile contractuale, este singurul responsabil de prestarea corespunz?toare a Contractului ?i r?mâne singurul r?spunz?tor în fa?a Autorit??ii Contractante. Este responsabilitatea Prestatorului s? îi determine pe Subcontractan?i s? adere la toate prevederile contractuale. Este responsabilitatea Prestatorului s? îi determine pe Subcontractan?i s? respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, dac? ace?tia sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant va include ?i informa?ii privind partea din contract care urmeaz? a fi subcontractat? ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i se bazeaz? ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informa?iile referitoare la situa?iile de excludere astfel cum acestea sunt men?ionate la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, precum ?i cele care prezint? relevan?? din perspectiva capacit??ilor pe care se bazeaz? ofertantul. Dac? prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstr?rii neîncadr?rii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autorit??ii Contractante. Autoritatea contractant? poate respinge subcontractantul propus dac? acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaz? printre motivele de excludere ?i solicit? candidatului/ ofertantului, o singur? dat? - înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Cerinta nr. 2 - Informatii privind asocierea Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual sau în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporar? constituite în scopul particip?rii la procedura de atribuire. În cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic? ?i profesional? se demonstreaz? prin luarea în considera?ie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicta acestora s? r?spund? în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?. Cerinta nr. 3- Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a operatorului economic poate fi sus?inut? în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate - experienta similara (art. 48 din HG nr. 395/2016). In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, tertul/terii sustinatori ataseaza in sustinere documente prin care fac dovada indeplinirii cerintelor de calificare (art. 49 din HG nr. 395/2016). In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori. Modalitatea de departajare a ofertelor: În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, desp?r?irea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorul de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propunerii financiare, ?i oferta câstig?toare va fi desemnat? ce cu propunerea financiar? cea mai mic?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 Delegarea gestiunii activit??ilor de m?turat, sp?lat, stropit si între?inerea c?ilor publice, de cur??are ?i transport al z?pezii de pe c?ile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? din cadrul serviciului de salubrizare a ora?ului Negre?ti Oa?. 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement