Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Negre?ti:...quipement multimÈdia

2023/S 196-615507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Negre?ti: ...quipement multimÈdia 2023/S 196-615507 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ORASUL NEGRESTI NumÈro national d'identification: 13407333 Adresse postale: Strada: NICOLAE BALCESCU, nr. 1 Ville: Negresti Code NUTS: RO216 Vaslui Code postal: 735200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IONELA LEP?DATU Courriel: negrestiachizitii@gmail.com TÈlÈphone: +40 0235457679 Fax: +40 0235457679 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.negresti.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dot?ri echipamente IT si Electronice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' NumÈro de rÈfÈrence: 13407333_2023_PAAPD1434822
II.1.2) Code CPV principal 32322000 ...quipement multimÈdia
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' se implementeaz? Ón cadrul apelului îDotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de Ónv???m'nt preuniversitar ?i a unit??ilor conexeî derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Pilonul VI. Politici pentru noua genera?ie, Componenta C15-Educatie, Reforma
   4.  Crearea unei rute profesionale complete pentru Ónv???m'ntul tehnic superior, Investi?ia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din ?colile de educa?ie ?i formare profesional? (EFP) ?i Investi?ia 14. Echiparea atelierelor de practic? din unit??ile de Ónv???m'nt profesional ?i tehnic ?i Reforma
   5.  Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educa?iei, Investi?ia
   9.  Asigurarea echipamentelor ?i a resurselor tehnologice digitale pentru unit??ile de Ónv???m'nt precum ?i Reforma
   6.  Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construc?ie ?i dotare Ón sistemul de Ónv???m'nt preuniversitar, Investi?ia 11. Asigurarea dot?rilor pentru s?lile de clas? preuniversitare ?i laboratoarele/atelierele ?colare. Scopul prezentului proiect const? Ón Ómbun?t??irea at't a cadrului fizic de derulare a actului educativ, dezvoltarea echipamentelor TIC din cadrul unit??ilor ?colare dar ?i la diversificarea materialelor didactice existente ?i care Ómpreun? vor eficientiza infrastructura educa?ional? de pe plan local. Astfel, unit??ile ?colare de la nivelul Orasului Negresti prin intermediul Programului Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier ?i materiale educa?ionale. Realizarea acestei investi?ii va crea condi?ii mai bune pentru cre?terea procesului educa?ional, prin modernizarea spa?iilor necesare derul?rii activit??ii de Ónv??are. Dotarea s?lilor de clas? ?i a laboratoarelor conform normativelor Ón vigoare va favoriza reducerea ratei de abandon ?colar timpuriu, Ómbun?t??irea actului educa?ional, diversificarea activit??ilor ?i adaptarea acestora la noile modalit??i de predare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Achizitie dotari, echipamente IT si Electronice ?COALA GIMNAZIAL? NR. 1, SAT PARPANI?A-NEGRE?TI
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32322000 ...quipement multimÈdia 30232110 Imprimantes laser 32232000 MatÈriel de visioconfÈrence 32342410 MatÈriel de sonorisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia, Ora? Negre?ti, jude?ul Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
Contractul ce urmeaza a fi atribuit este un contract de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea urmatoarelor dotari echipamente IT si electronice: Display interactiv (tabl? interactiv?) de min. 65 inch + suport : 10 bucati Sistem de sunet : 10 bucati Imprimanta multifunc?ional? : 10 bucati Camer? videoconferin??: 10 bucati Scaner documente, portabil: 10 bucati
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Durata de garantie acordata produselor / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' se implementeaz? Ón cadrul apelului îDotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de Ónv???m'nt preuniversitar ?i a unit??ilor conexeî derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta C15-Educatie
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Achizitie dotari, echipamente IT si Electronice ?COALA GIMNAZIAL? "MIHAI DAVID", ORA? NEGRE?TI
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32322000 ...quipement multimÈdia 30232110 Imprimantes laser 32323500 SystËme de surveillance vidÈo
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia, Ora? Negre?ti, jude?ul Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
Contractul ce urmeaza a fi atribuit este un contract de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea urmatoarelor dotari echipamente IT si electronice: Multifunc?ional? : 1 bucata Scaner documente, portabil : 1 bucata Sistem supraveghere video examene: 1 ansamblu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Durata de garantie acordata produselor / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' se implementeaz? Ón cadrul apelului îDotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de Ónv???m'nt preuniversitar ?i a unit??ilor conexeî derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta C15-Educatie
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Achizitie dotari, echipamente IT si Electronice GR?DINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL", ORA? NEGRE?TI
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32322000 ...quipement multimÈdia 30232110 Imprimantes laser 32232000 MatÈriel de visioconfÈrence 32342410 MatÈriel de sonorisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia, Ora? Negre?ti, jude?ul Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
Contractul ce urmeaza a fi atribuit este un contract de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea urmatoarelor dotari echipamente IT si electronice: Display interactiv (tabl? interactiv?) de min. 65 inch + suport : 11 bucati Sistem de sunet : 11 bucati Imprimanta multifunc?ional? : 11 bucati Camer? videoconferin?? : 11 bucati Scaner documente, portabil : 11 bucati
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Durata de garantie acordata produselor / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' se implementeaz? Ón cadrul apelului îDotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de Ónv???m'nt preuniversitar ?i a unit??ilor conexeî derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta C15-Educatie
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Achizitie dotari, echipamente IT si Electronice LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE IORGA", ORA? NEGRE?TI
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32322000 ...quipement multimÈdia 30213100 Ordinateurs portables 30213300 Ordinateur de bureau 30232110 Imprimantes laser 32232000 MatÈriel de visioconfÈrence 32342410 MatÈriel de sonorisation 34151000 Simulateurs de conduite 38311100 Balances analytiques Èlectroniques 38900000 Instruments divers d'Èvaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO216 Vaslui Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia, Ora? Negre?ti, jude?ul Vaslui
II.2.4) Description des prestations:
Contractul ce urmeaza a fi atribuit este un contract de achizitie publica ce are ca obiect furnizarea urmatoarelor dotari echipamente IT si electronice: Display interactiv (Tabla interactiva) +suport: 31 BUCATI Sistem all-in-one:28 BUCATI Laptop:36 BUCATI Sistem de sunet :36 BUCATI Multifunc?ional?:33 BUCATI Camer? videoconferin??:34 BUCATI Scaner documente, portabil:31 BUCATI Videoproiecor si ecran de proiec?ie:5 BUCATI Balan?? electronic? : 1 BUCATI Set senzori marsuratori fizice: 1 BUCATI Soft pentru exportul datelor: 1 BUCATI Platform? de orientare ?colar? ?i profesional? (CCPintranet) : 1 BUCATI Simulator auto: 1 BUCATI
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Durata de garantie acordata produselor / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul de investi?ie ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' se implementeaz? Ón cadrul apelului îDotarea cu mobilier, materiale didactice ?i echipamente digitale a unit??ilor de Ónv???m'nt preuniversitar ?i a unit??ilor conexeî derulat prin intermediul PROGRAMULUI NA?IONAL DE REDRESARE ?I REZILIEN??, Componenta C15-Educatie
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 193-602509
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îDocumentatie, clarific?ri ?i deciziiî din cadrul anun?ului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sec?iunea ìOEntrebariî). Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìOEntrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Dot?ri echipamente IT si Electronice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNIT??ILOR DE OENV???M¬NT DIN ORA?UL NEGRE?TI, JUDE?UL VASLUI' 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30232110 - Imprimantes laser 
32232000 - Matériel de visioconférence 
32322000 - Équipement multimédia 
32323500 - Système de surveillance vidéo 
32342410 - Matériel de sonorisation 
34151000 - Simulateurs de conduite 
38311100 - Balances analytiques électroniques 
38900000 - Instruments divers d'évaluation ou de test