Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 28/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Novaci: Équipements médicaux

2021/S 110-289041  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Roumanie-Novaci: Équipements médicaux

2021/S 110-289041

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 101-265622)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Spitalul Or??enesc Novaci
Numéro national d'identification: 4666118
Adresse postale: Str. Gruiului nr. 1
Ville: Novaci
Code NUTS: RO412 Gorj
Code postal: 215300
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Grigore Emil
Courriel: spitalulnovaci@yahoo.com
Téléphone: +40 253466482
Fax: +40 253466416
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulnovaci.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Contract de achizi?ie public pentru furnizare aparatur medical (echipamente medicale, dispozitive, inclusiv opera?iuni accesorii de transport, manipulare, instalare, teste de acceptan??/probe func?ionale, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asisten? tehnic la vânzare ?i post-vânzare, opera?iuni de service/mentenan? preventiv ?i corectiv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: 4666118/2021/1

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Achizi?ia de produse, al c?rui obiect este divizat în 11 loturi: - lot nr. 1 - tomograf computerizat (computer tomograf cu achizi?ie de minimum 64 slice-uri); - lot nr. 2 - ecograf portabil; ecograf multidisciplinar; - lot nr. 3 - monitoare func?ii vitale pacient (sta?ie/sistem); - lot nr. 4 - electrocardiografe/aparate ECG cu ecran tactil; - lot nr. 5 - autoclav laborator; analizor pentru urina; analizor coagulare semiautomat; analizor automat hematologie; analizor automat biochimie; densiometru; centrifuga laborator 24 locuri; distilator de apa; termostat laborator; analizor automat de imunologie (sistem); - lot nr. 6 - cada hidroterapie (cu accesorii); - lot nr. 7 - pulsioximetru; aparat indice glezna bra (sistem tableta medicala cu diagnostic indice deget-bra?); concentrator de oxigen; spirometru; holter ECG; holter TA; - lot nr. 8 - aparat Real Time PCR pentru diagnosticare COVID-19; - lot nr. 9 - combina frigorifica tip banca de sânge - plasma; - lot nr. 10 - injectomate, sta?ie si stativ (sta?ie de lucru cu patru injectomate); - lot nr. 11 - frigider mortuar doua locuri). Include cu titlu accesoriu opera?iuni de transport, manipulare, instalare, teste de acceptan??/probe func?ionale, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asisten? tehnic la vânzare ?i post-vânzare, mentenan? preventiv ?i corectiv în perioada de garan?ie legal?/comercial ofertat (fiecare dintre opera?iunile necesare, respectiv descrierea specific a interven?iilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activit??ilor desf??urate este detaliat în contextul caietului de sarcini la cap.
   3. 1 "Produsele solicitate si opera?iunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate"). Fiecare produs va con?ine toate accesoriile/subansamblele/p?r?ile componente/consumabilele etc. necesare punerii ?i men?inerii în func?iune/utiliz?rii (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit ini?ial de instalare ?i punere în func?iune, accesorii/materiale de protec?ie etc., dup caz), chiar dac acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 101-265622

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 28/03/2022

Lire:

Date: 02/04/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires: Roumanie-Novaci: Équipements médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
28/06/2021
09/06/2021
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical 
51410000 - Services d'installation de matériel médical 
71356300 - Services d'appui technique 
80511000 - Services de formation du personnel