Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Nu?fal?u:Minibus

2023/S 55-158345  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Nu?fal?u: Minibus 2023/S 055-158345 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Comuna Nusfalau NumÈro national d'identification: 4291921 Adresse postale: Strada: Arany Janos, nr. 1 Ville: Nusfalau Code NUTS: RO116 S?laj Code postal: 457260 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Radu Mate Courriel: primarianusfalau@yahoo.com TÈlÈphone: +40 260670002 Fax: +40 0260670034 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nusfalau.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163720 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie microbuze nepoluante Ón scop comunitar Ón zona rural? Nu?fal?u - Halm??d, jude?ul S?laj NumÈro de rÈfÈrence: 2/2023/4291921
II.1.2) Code CPV principal 34114400 Minibus
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta doreste demararea unei procedurii de achizitie publica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pentru achizitionarea unui microbuz electric prin proiectul ÑAchizi?ie microbuze nepoluante Ón scop comunitar Ón zona rural? Nu?fal?u - Halm??d, jude?ul S?lajî, reprezinta o necesitate pentru comuna Nusfalau. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documetatia de atribuire. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarificare sunt solicitate Ón termenul prev?zut la Cap. I.1) NUME, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT, sec?iunea - Num?r zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 18 zile (Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor). Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelorî, astfel Ónc't operatorii economici s? beneficieze de cele 10 zile prev?zute de art.161 din Legea nr. 98/2016
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 230 675.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exÈcution:
Nusfalau, str. Arany Janos, nr. 1, jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul contractului consta in achizitionarea unui microbuz electric va fi utilizat in scop comunitar in urmatoarele situatii, exemplele nefiind limitative: - Asigurarea transportului cetatenilor si invitatilor la evenimente culturale si sociale locale; - Asigurarea transportului pe plan local pentru membrii delegatiilor venite din alte localitati sau tari; - Asigurarea transportului pentru grupurile de turisti la obiectivele de interes turistic local; - Asigurarea transportului la evenimente culturale si festivitati a trupelor locale; - Asigurarea transportului pentru persoanele varstnice la diferite evenimente/ festivitati pe plan local; - Asigurarea transportului pentru persoanele cu dizabilitati la diferite evenimente/ festivitati pe plan local; - Asigurarea transportului pentru voluntari in scopul sprijinirii activitatilor in scop comunitar; - Asigurarea transportului pentru deplasari la evenimente sportive pentru echipele locale; - Asigurarea transportului pentru vizitele localitatilor infratite; - Asigurarea transportului copiilor la diverse activitati extracurriculare, extrascolare, diverse excursii.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie acordata produselor / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program / Proiect Planul National de Redresare si Rezilienta ñ PNRR
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164,165,167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea de indeplinire: In baza art.art.193 alin. (6) din Legea nr.98/2016, cu modific?rile ulterioare: ÑOEn cadrul procedurii simplificate ?i al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finan?at din Planul na?ional de redresare ?i rezilien??, autorit??ile contractante sunt obligate s? selecteze Ón DUAE ´?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ieî. Astfel ofertan?ii vor completa cu ,,DAî sau ,,NUî DUAE, av'nd Ón vedere prevederile art. 193 (6) din Legea 98/2016). Ofertantul sau dup? caz, ofertantul asociat, ter?ul sus?in?tor, subcontractantul declarat: Cerinta nr. 1 Nu trebuie s? se Óncadreze Ón situa?iile prev?zute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta DUAE declara?ie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 . Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic; - Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, Ón conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Cerinta nr. 2 Nu trebuie s? se Óncadreze Ón situa?iile prev?zute de art. 165 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta DUAE- Declara?ie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 . Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -Certificatul eliberat de Administra?ia Finan?elor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autorit??ile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic/operatorul economic asociat nu are datorii restante c?tre bugetul de stat si bugetul/ bugetele locale valabile la momentul depunerii acestora pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate Cerinta nr. 3 Nu trebuie s? se Óncadreze Ón situa?iile prev?zute de art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta DUAE- Declara?ie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 . Cerinta nr. 4 Nu trebuie s? se Óncadreze Ón\situatiile prev?zute de art. 59 si art. 60, lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016. P'n? la data limit? de depunere a ofertelor . Se va prezenta Declaratie pe propria r?spundere privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul sau dup? caz, ofertantul asociat, ter?ul sus?in?tor, subcontractantul declarat nu trebuie s? se Óncadreze Ón situa?iile prev?zute de art. 59 si art. 60, lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declara?ie pe propria r?spundere privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016. Nota 1 La termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP, DUAE atasat documentatiei de atribuire completat Ón mod corespunzator de fiecare entitate participanta Ón parte (dupa caz,ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), Ón scopul de a face dovada preliminara a Óndeplinirii cerintelor mentionate anterior. OEnainte de atribuirea contractului AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota 2 Prin excep?ie de la prevederile Notei nr. 1, la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, Ómpreun? cu DUAE, operatorii economici vor depune ?i declaratia privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016ñ Formularul nr.
   4.  OEn acest sens, ofertantul,ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle Ón conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul AC si a furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, implicate Ón organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii:
   1.  MATE RADU - PRIMAR
   2.  F"RIZS L¡SZL" - VICEPRIMAR / CONSILIER LOCAL
   3.  RAD MARIA -ELISABETA - SECRETAR / MEMBRU OEN COMISIA DE EVALUARE
   4.  ?SZ CSILLA ñ CONSILIER ACHIZITII PUBLICE/ MEMBRU OEN COMISIA DE EVALUARE
   5.  ANTAL JUDIT - CONTABIL / MEMBRU OEN COMISIA DE EVALUARE
   6.  AMBRUS PIROSKA - CONTABIL
   7.  BERNAT ELENA - CONSILIER LOCAL
   8.  KINCSES CSABA - CONSILIER LOCAL
   9.  FORIS CSABA - CONSILIER LOCAL 10. SOMOGYI BALINT - CONSILIER LOCAL 11. TORKOS CSABA TORKOS - CONSILIER LOCAL 12. IMRE SIMONA - CONSILIER LOCAL 13. GARZ GAVRIL - CONSILIER LOCAL 14. SIMINIUC CONSTANTIN ñ IULIAN - CONSILIER LOCAL 15.DEAK LASZLO - CONSILIER LOCAL 16. LUPO IOAN ñ CONSILIER LOCAL 17. MATEI IULIANA-LOREDANA ñ CONSILIER LOCAL 18. SZAB" ISTV¡N - CONSILIER LOCAL 19. POP ALINA DANIELA - EXPERT COOPTAT - SC ACTUAL VEST CONSULT SRL. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentinate. De asemenea aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant//tert sustinator declarat in oferta. In situatia in care ofertantul/liderul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul) se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art 60 din Legea nr 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta sa fiind respinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea AC. AC accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art.164,165 si 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, Ón tara de origine sau Ón tara Ón care ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul este stabilit, cum ar fi certificate,caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de AC din tara respectiva. Operatorii economici ce depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias?\ c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Se vor prezenta: Documente care dovedesc forma de Ónregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului Ón raza c?ruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel pu?in informa?iile legate de structura ac?ionarilor, reprezentan?ilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si func?ionare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa con?in? date actuale/ reale la momentul prezent?rii. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. OEn cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autoriza?ia de func?ionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activit??ile care fac obiectul prezentului contract. Nota nr. 1: Operatorii economici vor depune in SEAP D.U.A.E. atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat Ón mod corespunz?tor de fiecare entitate participant? Ón parte (dup? caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, daca este cazul), Ón scopul de a face dovada preliminar? a Óndeplinirii cerintelor mentionate anterior. OEnainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documentele justificative prin care confirm? Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Nota 2: Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. OEn cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care s? rezulte competenta acestora de a realiza activit?tile care fac obiectul prezentului contract. Nota 3: Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta , care dovedesc o form? de Ónregistrare/ atestare ori apartenent? din punct de vedere, din care sa rezulte c? operatorul economic este adecvat constituit, c? nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii si c? are capacitatea profesional? de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract Ón corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile Ón tara de origine/tara Ón care operatorul economic este stabilit. Nota 4: OEn cazul particip?rii la procedur? cu ofert? comun? si/sau Ón situatia Ón care ofertantul intetioneaz? s? subcontracteze p?rtidin contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi Óndeplinite Ón conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016. in baza art.art.193 alin. (6) din Legea nr.98/2016: ÑOEn cadrul procedurii simplificate ?i al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finan?at din Planul na?ional de redresare ?i rezilien??, autorit??ile contractante sunt obligate s? selecteze Ón DUAE ´?: indica?ia global? pentru toate criteriile de selec?ieî. Astfel ofertan?ii vor completa cu ,,DAî sau ,,NUî DUAE, av'nd Ón vedere prevederile art. 193 (6) din Legea 98/2016).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorul economic trebuie sa faca dovada ca a furnizat, in ultimii 3 ani, produse de natura si complexitate similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de cel putin
   1. 230.675,00 lei, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor produselor furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca in cazul decalarii termenului de depunere a ofertelor perioada pentru care se calculeaza se extinde corespunzator cu zilele decalate.Prin produse similare autoritatea contractanta intelege: Ñfurnizare de autovehicule de transport public de persoane î.Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte. Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).In cazul Ón care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde Ón oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de identificare si de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi Óndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.Raspunderea contractantului Ón ceea ce priveste modul de Óndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata Ón cazul Ón care o parte/parti din contract sunt Óndeplinite de subcontractanti. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa si prezenta initial DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) din Legea 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:a) copii ale unor parti relevante ale contractelor;b) certificate de predare-primire;b) recomandari;c) procese verbale de receptie;d) certificari de buna executie;e) certificate constatatoare.Orice op.ec.are dreptul de a participa la proced.de atribuire in calitate de ofertant individual ori in comun cu alti op.ec., inclusiv in forme de asociere temporara constit.in scopul particip.la proced.de atribuire, in cond.prev.de art.53 din Lg.98/2016.Atunci c'nd un grup de op.ec. depune oferta comuna, capacit.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea Ón consid.a resurselor tuturor membrilor grupului.Se va completa si prezenta initial DUAE de catre fiecare operator economic care face parte din asociere, cu info.aferente sit.lor, in conf.cu prev.art 193 alin. (1) din Lg. 98/2016, insotit de acordul de asociere. urmand ca docum.justificative care probeaza indep.cerintelor priv.capacit.tehnica si profesionala, vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Op.ec.are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indep.criteriilor ref.la capacit.tehnica si profesionala,indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op.ec.si tertul/i respectiv/i.In cazul in care op.ec. isi demonstreaza indep.criteriilor ref.la capacit.tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei resp. , prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Se va completa si prezenta initial DUAE de catre tert/i, in conf.cu prev.art 193 alin.(1) din Lg.98/2016 insotit de angajamentul tertului sustinator, impreuna cu docum.anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/i sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmand ca docum. justificative care probeaza indep.cerintelor\ priv. capacit.tehnica si profesionala vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Prin angajamentul ferm, tertul/i confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indep. oblig.contractuale, prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indep.respectiv.activitati pentru care a acordat sustinerea, descriind modulconcret in care va realiza acest lucru. Raspunderea tertului/lor sustinator/i se va angaja sub conditia neindep.de catre acesta/acestia a oblig.de sustinere asumate prin angajament. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6) vor fi prezentate odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarant castigator.Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente justificative suport (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau alte certificate sau documente prin care sa se confirme Ón mod obligatoriu, date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul produselor furnizate similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, perioada Ón care s-a realizat contractul, valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a efectuat receptia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/08/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
COMISIA DFE EVALUARE
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
OEn cazul Ón care exist? 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 Óntr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat c'stig?tor, ofertantul cu pretul cel mai sc?zut, pentru respectarea principiului utiliz?rii eficiente a fondurilor. OEn cazul Ón care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractant? solicit'nd ofertantilor Ón cauz? reofertarea in SEAP, urm'nd a se Óncheia contractul cu ofertantul a c?rui noua propunere financiar? are pretul cel mai sc?zut. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Achizi?ie microbuze nepoluante Ón scop comunitar Ón zona rural? Nu?fal?u - Halm??d, jude?ul S?laj 21/04/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34114400 - Minibus