Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Olteni?a:Autobus électriques

2023/S 97-302505  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Olteni?a: Autobus électriques 2023/S 097-302505 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA Numéro national d'identification: 4294103 Adresse postale: Strada: b-dul Republicii, nr. 40 Ville: Oltenita Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Code postal: 915400 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Roxana Paun Courriel: roxana.paun@primariaoltenita.ro Téléphone: +40 242515770 Fax: +40 242515087 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaoltenita.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizitionarea a 5 autobuze electrice nepoluante, inclusiv furnizarea, montarea si instalarea de statii de reincarcare lenta si rapida pentru acestea - proiect "Transport verde in zona urbana Oltenita" Numéro de référence: 4294103_2023_PAAPD1396823
II.1.2) Code CPV principal 34144910 Autobus électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului ce se va incheia va fi reprezentat de achizitionarea a 5 autobuze electrice nepoluante, inclusiv furnizarea si asistenta tehnica privind montarea si instalarea de statii de reincarcare lenta si rapida pentru acestea - proiect "Transport verde in zona urbana Oltenita", finantat prin PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta - C10 - Fondul local - contract de finantare nr. 125837 din 08.11.2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 11 450 000.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31681500 Rechargeurs 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Lieu principal d'exécution:
UAT Municipiul Oltenita
II.2.4) Description des prestations:
Prin procedura de achizitie se vor achizitia pentru proiectul "Transport verde in zona urbana Oltenita", finantat prin PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta - C10 - Fondul local, urmatoarele: - material rulant nou, respectiv 5 autobuze electrice, omologate (de c?tre RAR sau AFER, dup? caz, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea siguran?ei generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu data de 6 iulie 2022, fiind respectate standardele de accesibilitate pentru accesul persoanelor cu dizabilit??i locomotorii), autobuze care sa aiba o lungime de cca. 10 m, cu zero emisii gaze de e?apament, destinate transportului public de calatori, operabile in conditii de ?es; - furnizarea si asistenta tehnica privind montarea ?i punerea în func?iune a 8 statii de reincarcare compatibile cu aceste autobuze electrice, astfel: ? 5 statii de reincarcare lenta pentru autobuzele electrice (la locul de garare) ? 3 statii de reincarcare rapida pentru autobuzele electrice (pe traseu sau la capat de traseu) - Activit??i de proiectare ?i asisten?? tehnic? (pentru sta?iile de reinc?rcare vehicule electrice). Mecanismele de plat? sunt prezentate ?i descrise în cadrul modelului de contract parte din documentele procedurii, acestea fiind cele aferente PNRR- Planul national de Redresare si rezilienta - C10 - Fondul local. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul stabilit, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofetelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garantie extinsa baterie / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Capacitate baterie / Pondération: 15 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect "Transport verde in zona urbana Oltenita", finantat prin PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta - C10 - Fondul local - contract de finantare nr. 125837 din 08.11.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 032-093044
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34191 Intitulé:
Contract privind achizi?ionarea a 5 autobuze electrice nepoluante, inclusiv furnizarea, montarea ?i instalarea de sta?ii de reinc?rcare lent? ?i rapid? pentru acestea-proiect "Transport verde in zona urban? Olteni?a".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BMC TRUCK & BUS Numéro national d'identification: RO 14442959 Adresse postale: Strada Soseaua Bucuresti, Nr. 24 Ville: Ciorogarla Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077055 Pays: Roumanie Courriel: silvia@bmcromania.ro Téléphone: +40 0745240176 / +40 213503677 Fax: +40 213503678 Adresse internet: www.bmcromania.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 962 161.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 450 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Valoarea ofertei va fi exprimata in lei fara TVA, iar valorile defalcate ale produselor/ echipamentelor/ serviciilor ofertate nu vor depasi valorea estimata mentionata in Caietul de sarcini aferent achizitiei. Achizitorul se obliga sa plateasca prin ordin de plata in conturi deschise la Trezorerie, in termen de 30 zile de la data primirii facturii; operatorul economic va transmite factura prin sistemul na?ional privind factura electronic? RO e-Factura, conform OUG nr. 120/ 2021. Plata facturilor emise pentru cele achizitionate se solicita de catre Autoritatea Contractanta prin intermediul unei cereri de transfer in cadrul programului (PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C10 - Fondul Local), iar termenul de plata se suspenda pana la aprobarea cererii de transfer depusa la autoritatea finantatoare si plata efectiva a acesteia de catre AM pentru PNRR. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract si in concordanta cu cerintele Caietului de sarcini aferent achizitiei. Achizitorul are obligatia de a notifica furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor, daca este cazul. Inspectiile si testele din cadrul receptiei calitative si cantitative se vor face la destinatia finala a produselor si anume la Primaria municipiului Oltenita Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate pentru ca acestea sa corespunda specificatiilor lor tehnice. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. Termenul de livrare al autobuzelor este de 10 luni de la data transmiterii ordinului de începere livrare, asa cum este specificat si in Caietul de sarcini. 'Vehicule totale 5 din care vehicule nepoluante 5 si vehicule grele cu emisii zero 5'
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UAT MUNICIPIUL OLTENITA Adresse postale: Bdul Republicii nr. 40 Ville: Oltenita Code postal: 915400 Pays: Roumanie Courriel: contact@primariaoltenita.ro Téléphone: +40 242515770 Fax: +40 242515087 Adresse internet: www.primariaoltenita.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Achizitionarea a 5 autobuze electrice nepoluante, inclusiv furnizarea, montarea si instalarea de statii de reincarcare lenta si rapida pentru acestea - proiect "Transport verde in zona urbana Oltenita" 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
31681500 - Rechargeurs 
34144910 - Autobus électriques 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport