Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea:Agents diagnostiques

2023/S 97-303217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Oradea: Agents diagnostiques 2023/S 097-303217 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA NumÈro national d'identification: 4208498 Adresse postale: Strada: Republicii, nr. 37 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410159 Pays: Roumanie Point(s) de contact: BOGDAN-NICOLAE IURCOV Courriel: scjo.achizitii@yahoo.com TÈlÈphone: +40 749058149 Fax: +40 259417169 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitaljudetean-oradea.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru examen de urina si sediment urinar NumÈro de rÈfÈrence: 4208498/2022/134
II.1.2) Code CPV principal 33694000 Agents diagnostiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Reactivi pentru examen de urina si sediment urinar, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: in a 11 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 607 528.92 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exÈcution:
In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea Stationar I ñ str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;
II.2.4) Description des prestations:
Reactivi de diagnostic boli imune si infectioase, conform specificatiilor din caietul de sarcini . Cantit??ile minime ?i maxime ale acordului cadru si a celui mai mare contract subsecvent care se regasesc si in anexa 1 din caietul de sarcini; Nr.Crt. Denumirea produsului U/M Cantitate min AC Cantitate max AC Cantitate min CS Cantitate max CS 1 Examen de urina/stripuri+sediment urinar Test 60000 240000 100 60000
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta-Posibilitatea mare de stocare a rezultatelor minim 10.000 rezultate / PondÈration: 7 CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta-Cititor de coduri de bare intern pentru identificarea automata a probelor ñ sa ofere si posibilitatea de a introduce manual un cod de bare la nevoie; / PondÈration: 7 CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta-Lungimi de unda / PondÈration: 7 CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta-Capacitate de 200 probe/h / PondÈration: 6 CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta-Incarcare minim 400 stripuri simultan / PondÈration: 6 CritËre de qualitÈ - Nom: Criteriul Performanta- incarcare minim 60 de probe simultan cu posibilitate / PondÈration: 7 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 226-649448
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15722 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICLIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6300279 Adresse postale: Strada Basarab Matei, Nr. 47 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030671 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@mediclim.ro TÈlÈphone: +40 213225998 Fax: +40 213200660 Adresse internet: www.mediclim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 607 528.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 429.57 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11021 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICLIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6300279 Adresse postale: Strada Basarab Matei, Nr. 47 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030671 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@mediclim.ro TÈlÈphone: +40 213225998 Fax: +40 213200660 Adresse internet: www.mediclim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 607 528.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 43 232.65 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9139 IntitulÈ:
Acord cadru Reactivi pentru examen de urina si sediment urinar
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICLIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6300279 Adresse postale: Strada Basarab Matei, Nr. 47 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030671 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@mediclim.ro TÈlÈphone: +40 213225998 Fax: +40 213200660 Adresse internet: www.mediclim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 612 800.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 607 528.92 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
   2. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor.
   3. Contractele subsecvente se vor Óncheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
   4. In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.
   5.  OEn cazul Ón care ofertantul declarat castigator nu Ósi onoreaza obligatiile, Ón termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare si va intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il va publica in SEAP, prin care va mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.
   6.  Ofertantul Ósi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate Ón original si/sau copie Ón vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu Ónlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
   7. Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
   8. Caietul de sarcini face parte integranta din documenta?ia de atribuire si constituie ansamblul cerin?elor pe baza c?rora se elaboreaz? de c?tre fiecare ofertant propunerea tehnica.
   9.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Locul de livrare: 1) In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Stationar I ñ str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA,COMPARTIMENT JURIDIC Adresse postale: Str. Republicii, nr.37 Ville: Oradea Code postal: 410475 Pays: Roumanie Fax: +40 259417169 Adresse internet: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Reactivi pentru examen de urina si sediment urinar 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33694000 - Agents diagnostiques