Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Oradea:Essuie-mains en papier

2023/S 195-610021  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Roumanie-Oradea: Essuie-mains en papier 2023/S 195-610021 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA NumÈro national d'identification: 4208498 Adresse postale: Strada: Republicii, nr. 37 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410159 Pays: Roumanie Point(s) de contact: BOGDAN-NICOLAE IURCOV Courriel: scjo.achizitii@yahoo.com TÈlÈphone: +40 749058149 Fax: +40 259417169 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitaluljudetean-oradea.ro/web/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
PROSOP DE HARTIE UNICA FOLOSINTA NumÈro de rÈfÈrence: 4208498 16 2023
II.1.2) Code CPV principal 33763000 Essuie-mains en papier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Denumire achizitie Forma cantitate min cantitate maxima acord cadru acord cadru PROSOP DE HARTIE UNICA FOLOSINTA BUC 54000 108000 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile. Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 531 360.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 629 640.00 RON prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exÈcution:
Magazia centrala : Str. Louis Pasterur nr. 50
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite in functie de necesitatile unitatii si fondurile disponibile. Aproximativ 4 (patru) contracte pana la finele acordului cadru.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 103-325565
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 28062 IntitulÈ:
PROSOP HARTIE UNICA FOLOSINTA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIDE GRUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15216895 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1000 Ville: Felnac Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 317125 Pays: Roumanie Courriel: i.fanuica@side.ro TÈlÈphone: +40 727377605/+40 728988072 Fax: +40 257216645 Adresse internet: www.side.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 756 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 115 620.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25981 IntitulÈ:
PROSOP HARTIE UNICA FOLOSINTA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.N.BUSINESS S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10933694 Adresse postale: Strada Cerbului, Nr. 1 Ville: Arad Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 310282 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bnb.ro TÈlÈphone: +40 733505995 Fax: +40 257368659 Adresse internet: http://www.bnb.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIDE GRUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15216895 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1000 Ville: Felnac Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 317125 Pays: Roumanie Courriel: i.fanuica@side.ro TÈlÈphone: +40 727377605/+40 728988072 Fax: +40 257216645 Adresse internet: www.side.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CENSUS GROUP NumÈro national d'identification: RO22623735 Adresse postale: Strada Irisului, Nr. 15, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 033072 Pays: Roumanie Courriel: paul@censusgroup.ro TÈlÈphone: +40 772140755 Adresse internet: www.censusgroup.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 756 000.00 RON Offre la plus basse: 531 360.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 629 640.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
   2. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor. In cazul in Sistemul Electronic de Achizitii Publice care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial.
   3. Contractele subsecvente se vor Óncheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
   4. In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.
   5. In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.
   6. Ofertantul Ósi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate Ón original si/sau copie Ón vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu Ónlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
   7. Caietul de sarcini face parte integranta din documenta?ia de atribuire si constituie ansamblul cerin?elor pe baza c?rora se elaboreaz? de c?tre fiecare ofertant propunerea tehnica.
   8. OEn cazul Ón care ofertantul declarat castigator nu Ósi onoreaza comenzile, Ón termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica
   9. îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 PROSOP DE HARTIE UNICA FOLOSINTA 10/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33763000 - Essuie-mains en papier